<style>.lazy{display:none}</style>TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2024
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2024

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2024

TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması 2024

2024 TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması Başvuruları Online Olarak Alınacak. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır. Danışman öğretmen sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje ve öğrenci bilgilerini kaydeder. Başvuru yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ortaokulların 5, 6, 7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri Katılabilir.

Genel Bilgiler
2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu yarışma, Türkiye genelinde 12 bölgede yapılmaktadır. Her bölge için bir il, merkez olarak seçilmiştir. Her bölgenin il merkezinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK tarafından yarışmalardan sorumlu Bölge Koordinatörü ve Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirilir. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya (Sakarya), İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van bölge merkezi illerdir.

Çağrının Amacı Ve Kapsamı
Çağrının amacı, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Ads

Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de örgün ve açık öğretim sisteminde öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.

4. Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir.

5. Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

6. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Bu durumda olduğu tespit edilen projeler yarışmadan elenir.

7. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8. Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, herhangi bir ticari ürün veya marka adının açıkça kullanılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

9. Projede kullanılan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Hedef kitlesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların paydaşlarından (öğrenci, veli, öğretmen, yönetici, personel vb.) oluşan araştırma projeleri, “MEB Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi”ne uygun olarak yürütülür ve alınan izin belgeleri (Etik kurul komisyonunca onaylanmış ve Kaymakamlık/ Valilik oluru alınmış olarak) taratılarak sisteme yüklenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan kurum/kuruluş/sosyal ortam vb. yerlerde yapılan araştırma projeleri için ise ilgili kurum/kuruluştan izin belgesi ile katılımcılardan katılımcı onam formu alınmalı ve izin belgeleri sisteme yüklenmelidir. Herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde yapılmayan ve hedef kitlesi bölgede yaşayan vatandaşlar olan çalışmalarda ise, araştırmanın yapıldığı bölgenin en yüksek mülki idari amirinden izin alınmalıdır. Mülki idare amirleri esas itibarıyla ilde valilik, ilçede kaymakamlık makamıdır. Bu tür araştırmalarda da katılımcı onam formunun alınması gerekir. Katılımcı onam formu örneği izin başvurusunda eklenecektir. Araştırma sürecinde alınan onam formlarının araştırmacı tarafından saklanması gerekmektedir. Araştırma izni alınmış araştırmalarda ayrıca onam formlarının sisteme yüklenmesi gerekmemektedir.

10. Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır. Ana alan ve tematik alan seçimi, proje sahiplerinin sorumluluğundadır.

Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi

1. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları, Çağrı Takviminde belirtilen tarihler arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden danışman tarafından çevrim içi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için projede yer alan tüm öğrencilerin ve danışmanın ARBİS’e kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekir.

2. Danışman sisteme kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar. Proje ve projedeki tüm öğrencilerin bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.

3. Öğrenci / öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

4. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu, TÜBİTAK tarafından çevrim içi sistemler üzerinden kontrol edilebilir. Yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyan durumunda sorumluluk, beyan sahiplerine aittir.

5. Proje çalışması, yarışmanın web sayfasında bulunan bulunan şablon kullanılarak, Türkçe olarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje raporunun sisteme yüklenmesi zorunludur. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu içeriğindeki tüm başlıklar dahil en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli, dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalı ve dosya boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır.

6. Proje adı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır.

7. Proje adı ve proje raporu başta olmak üzere tüm başvuru belgelerinde, herhangi bir kurum/kuruluşa, firmaya, ticari ürüne, markaya, dini ve kutsal değerlere yönelik özel isimleri ön plana çıkaran; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapan, rencide eden ifadeler içermemelidir.

8. Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

9. Başvuru sistemine girilen bilgilerin doğruluğunun, yüklenen belgelerin/dosyaların indirildiğinde açıldığının ve doğruluğunun kontrol edilmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.

10. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrim içi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

11. Başvuru sistemi, başvurunun bitiş günü saat 17.30’da kapanır. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

12. Onaylı Başvuru Formu, Bölge Koordinatörlerine veya TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından sisteme girilen bilgiler/belgeler bazında kontrol edilerek saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

13. Yarışmanın bölge aşamasına geçen proje sahiplerinin TÜBİTAK tarafından istenen belgeleri ve formları bölge sergileri öncesinde doldurarak Bölge Koordinatörlerine ulaştırması gerekir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, 10 ana alanda düzenlenmektedir.

Ana Alanlar
Biyoloji
Kimya
Teknolojik Tasarım
Coğrafya
Matematik
Türkçe
Değerler Eğitimi
Tarih
Yazılım
Fizik

Bu ana alanlarda yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin, aşağıda isimleri verilen tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir

Tematik Alanlar
Aile İçi İletişim
Genetik ve Biyoteknoloji
Oyun ve Oyunlaştırma
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Özgün Algoritma Tasarımı
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Giyilebilir Teknolojiler
Robotik ve Kodlama
Astronomi ve Astrofizik
Göç ve Uyum
Sağlıklı Beslenme
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Görsel ve İşitsel Sanatlar
Sağlıklı Yaşam ve Spor
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
Bilgisayarsız Kodlama
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Siber Güvenlik
Bilim İletişimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Hazır Algoritma Uygulamaları
STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)
Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci
Hidrojen Enerjisi
Su Okuryazarlığı
Biyoçeşitlilik
İnsan Hakları ve Demokrasi
Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Jeotermal Enerji
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Biyotaklit
Kültürel Miras
Trafik ve Trafikte Saygı
Çevre ve Çevreyi Koruma
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Türk Dili ve Lehçeleri
Değerler Eğitimi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm
Medya Okuryazarlığı
Veri Madenciliği
Dijital Oyun Tasarımı
Metaverse
Yabancı Dil Eğitimi
Dil ve Edebiyat
Milli Teknoloji Hamlesi
Yapay Zekâ
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Nesnelerin İnterneti
Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Nükleer Enerji
Yenilenebilir Enerji
Ekolojik Denge
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Yer ve Deniz Bilimleri
Finansal Okuryazarlık
Orman ve Ormanları Koruma
Yoksullukla Mücadele

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1. Başvurusu yapılan projeler ön değerlendirme, bölge aşaması ve final aşaması proje değerlendirmeleri olmak üzere 3 aşamada değerlendirilmektedir.

2. Ön değerlendirme ve bölge aşaması süreçleri; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü, final aşaması süreci ise BİDEB tarafından yürütülür.

3. Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, ön değerlendirme aşamasında 12 bölgede her alan için oluşturulacak jüriler tarafından öncelikle 2.2. Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yöntemi başlığı altında belirtilen hususlara göre şekilsel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeyi geçen başvurular ise bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

4. Projeler, yarışmanın web sayfasında yayınlanan kriterlere göre değerlendirilir. Başvuru sistemine yüklenen projelerin geçmiş yıllara ait projelere/kitap, dergi, internet vb. daha önce yayınlanmış metinlere olan benzerlik düzeyleri ilk aşamada incelenecek olup yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bu kurala uymayan başvurular yarışmadan elenebilecektir.

5. Başvurusu yapılan projeler, ancak ön değerlendirme sonuçları açıklanmadan önce geri çekilebilir. Başvuru geri çekme işlemi için projede yer alan öğrenciler, velileri ve varsa danışmanları tarafından imzalı bir dilekçenin BİDEB’e süresi içerisinde ulaştırılması gerekir.

6. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, yarışmanın bölge aşamasına davet edilir.

7. Yarışmanın bölge ve final aşamaları proje değerlendirmelerinde proje sahibi öğrenciler, jüriye sözlü sunum yapar. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü/TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

8. Yarışmanın bölge aşaması proje değerlendirmesinde, projenin ön değerlendirme aşamasında aldığı toplam puanın % 30’u etkilidir. Bahse konu puan etkisi, yarışmanın final aşaması proje değerlendirmelerinden kaldırılmıştır.

9. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin yarışmanın bölge ve final aşamalarına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile danışmanın imzasının olması zorunludur.

10. Yarışmanın bölge aşaması sonucunda Birincilik ödülü alan projeler, final aşamasına davet edilir.

11. Olağanüstü hallerde (doğal afet, tehlikeli salgın hastalık vb.) proje sergileri fiziki olarak yapılmayabilir. Bu durumlarda proje değerlendirmeleri çevrim içi olarak yapılabilir.

Ödüller

Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere; Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final aşaması sonucunda başarılı bulunan projelere; Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final aşamaları sonucunda ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanına para ödülü verilir. Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri, yarışmanın web sayfasında yayınlanır.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında final aşaması sonucunda jüri üyeleri tarafından belirlenecek proje/projelere, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı”na özel ödül verilecektir.

Final aşaması sonucunda derece alan danışmanlar, TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (STAR Öğretmen) Çağrı Duyurusunda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve ilgili programa başvuruda bulunmaları halinde bu programdan faydalanabilir.

Final aşaması sonucunda derece alan projeler için BİDEB’e talepte bulunmaları halinde fikri haklar tescil (patent) desteği verilir.

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.750 Türk Lirası
Teşvik Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Danışman Ödülleri (Proje Başına)
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3.500 Türk Lirası
Teşvik Ödülü 2.500 Türk Lirası

Bölge Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.100 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 900 Türk Lirası

Danışman Ödülleri (Proje Başına)
Birincilik Ödülü Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 900 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 750 Türk Lirası

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)

1.) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölge merkezinde bölge sergisi düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.

2023 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 19 Aralık 2022 tarihinde başlar ve 19 Ocak 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 13 Kasım 2023
Başvuru Bitiş: 16 Şubat 2024 Saat 17:30
Ön Değerlendirme: Mart 2024 (Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması)
Bölge Yarışmaları: Nisan 2024
Final Yarışmaları: Mayıs 2024

Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.
Proje Rehberi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Şevval dedi ki:

    Henüz gönder diğim proje den sonuç alamadım

BİR YORUM YAZ