<style>.lazy{display:none}</style>Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu 2023
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu

Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu

Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu 2023

Milli Eğitim Bakanlığı Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu 2023 Yayınlandı. Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Liseleri İle Mûsikî, Hafızlık, Geleneksel Ve Çağdaş Görsel Sanatlar Ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine Yetenek Sınavı Başvuruları.

Bu Kılavuz, 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20, 20/A, 25 ve 39 uncu maddeleri hükümlerine göre güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.

Türkiye’deki Güzel Sanatlar Liseleri İçin Tıklayın.

Genel Açıklamalar
Bu Kılavuz, 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20, 20/A, 25 ve 39 uncu maddeleri hükümlerine göre güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanmıştır.

Bu okullarda yetenek sınavları Türkçe yapılacaktır.

Ads

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınacaktır.

Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırarak güzel sanatlar alanlarında, spor liseleri ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırarak, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açılan, öğretim süresi 4 yıl veya hazırlık+4 yıl olan okullardır.
Hafızlık Programı/Projesi Yetenek Sınavlarında uygulanacak sınav usul ve esaslarının belirlenmesi ve duyurulması Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile geçici koruma altında olan öğrenciler de dâhil olmak üzere mevzuat gereği kendilerine ayrılan kontenjandan faydalanabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre Türkçe dil seviyelerine ilişkin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan belgelerini bu okulların sınav komisyonlarına teslim edeceklerdir.

Yabancı uyruklu öğrenciler ve geçici koruma statüsünde olan öğrenciler de dâhil olmak üzere; güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki) öğrenci olacak şekilde bu Kılavuz hükümlerine göre kendi aralarında yetenek sınavına alınacaktır.
Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulu veya bünyesinde özel ilköğretim programı uygulanan araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama merkezinin 8 inci sınıfını 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında tamamlayan öğrenciler bu okullara başvuru yapabilecektir.

Ayrıca;
• Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8 inci sınıf öğrencileri,
• Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan Açık Öğretim Ortaokulu 8 inci sınıf öğrencileri,
• Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden, 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak Türkiye’deki 8 inci sınıfa denkliği yapılan öğrenciler
başvuru yapabilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre il/ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonlarınca bu okullara yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler için bu Kılavuzda belirtilen sürelerde yetenek sınavlarına girmiş ve başarılı olma şartı aranacaktır.

Güzel sanatlar liselerinde; görsel sanatlar (resim), müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ile tiyatro alanlarında eğitim verilmektedir.

Spor liselerinde çerçeve öğretim programları ile protokol ve/veya proje kapsamında bireysel ve takım sporları ile ilgili spor alanında eğitim verilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan hükümlere göre spor liselerinden mezun olan öğrencilerden talep edenlere yalnızca bir spor dalında Yardımcı Antrenörlük Belgesi verilmektedir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru-tercih, yetenek sınavı, yerleştirme ve kayıt süreci ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar yetenek sınavı sonucuna göre kayıtlı olduğu okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda diğer okul türleri için tercih yapabileceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bu okullarda boş kontenjan bulunması hâlinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavının planlanabilmesi için sınav haftası ile 2 (iki) hafta öncesinde nakil ve geçişler e-Okul Sisteminde kapatılır.

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak Okulların İlanı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullarla ilgili listeler Kılavuzda yer alan Çalışma Takvimine göre e-Okul Sisteminde yayımlanır. İlan edilen listelerde okulların ili, ilçesi, adı, adresi, pansiyonu olup olmadığı, okulda bulunan alan bilgileri yer alır. Okulun pansiyonu varsa boş kontenjanı olup olmadığı ile ilgili okul müdürlüğünden mutlaka bilgi alınmalıdır.

Kontenjan Belirleme İşlemleri
2023-2024 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında okul müdürlüklerince kontrol edilerek gerekiyorsa e-Okul Sisteminde güncellenecektir.
Spor liselerinde 9 uncu sınıfa alınacak öğrenci sayısının en fazla 5 (beş) şube olması esastır. Okulun imkânları, öncelikli spor dalları, takım sporları, işbirliği içinde olunan spor kulüpleri, bölgenin ilgi duyduğu spor dalları, il spor müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ettiği spor kulüpleri gibi hususlar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 25 ve 119 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre okulun Kontenjan Belirleme Komisyonunca belirlenecektir.

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar veya kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde Bakanlıkça onaylanan ana ve yan branşı belirlenen spor liselerinde bireysel ya da takım sporlarına ilişkin açıklama okulun Aday Öğrenci bölümünde ilan edilecektir. Protokol çerçevesinde belirlenen proje kapsamındaki tematik program uygulanan spor liselerine (EK-25) öğrenci alımında ana ve yan branşlarda sporcu özgeçmişine sahip adaylar arasından değerlendirme yapılması esastır. Yetenek sınavında okul için belirlenen ana branştan başvuran adaylar kendi içinde değerlendirilerek en az bir şube oluşturulacaktır, yan branşlara başvuran adaylar ise kendi içinde değerlendirilerek yan branşların tamamından en az bir şube oluşturulması sağlanacaktır. Kontenjanın ana ve yan branşlarla dolmaması hâlinde yetenek sınavına giren diğer adaylarla öğrenci alımı tamamlanacaktır.

Güzel sanatlar liselerinde 9 uncu sınıfa her bir alan için 2 (iki) şube öğrenci alınması esastır. Okulun imkânları, derslik, atölye sayısı, işbirliği yapılan kurum/kuruluşlar, il kültür ve turizm müdürlüklerinin faaliyetleri gibi hususlar doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25 ve 119 uncu maddelerinde yer alan hükümlere göre Kontenjan Belirleme Komisyonunca her bir alan için ayrı ayrı kontenjan belirlenerek okul müdürlüğünce e-Okul Sistemine tanımlanacaktır. Ancak, tiyatro alanına 1 (bir) şube kontenjan tanımlanacaktır.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere bir şubedeki öğrenci sayısı 36’yı geçemez.

Başvuru İşlemleri
Yetenek sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler, EK-1 Formu doldurup imzalı olarak sınavına girmek istediği okul müdürlüklerinden birine başvuruda bulunması hâlinde okul müdürlüğünce öğrencinin bireysel başvurusu yapılabilecektir.

Başvuru sırasında;

• Adaylar yetenek sınavına girmek için okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 3 (üç) tercihte bulunabileceklerdir. Bu tercihler aynı okulun farklı alanları olabileceği gibi birden fazla okulda aynı veya farklı alanlar da olabilecektir.

• Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar yetenek sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir. ÇÖZGER sahibi adaylar başvuru tarihleri arasında MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin bulunduğu ildeki okulları tercih edeceklerdir. Söz konusu adaylar belgelerini yetenek sınavı öncesinde gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tercih ettikleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

• Protokol kapsamında belirlenen proje spor liselerine sporcu özgeçmişiyle başvuracak adayların, durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları Onaylı Sporcu Öz Geçmiş Formu’nu ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Adaylar, yetenek sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

• Kronik hastalığı bulunan adayların sağlık durumlarını ilgili alana uygun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu raporun usulüne uygun olarak yenilenmesi öğrenci velisinin sorumluluğundadır.

Sınav Giriş Yeri Belgesi
Okul müdürlükleri, başvuru süreci tamamlandığında e-Okul Sisteminde oluşturulan randevu programına göre başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı belirleyerek sisteme gireceklerdir. Adaylar, bu Kılavuzda yer alan Çalışma Takviminde belirtilen tarihte sınava girecekleri okuldaki yetenek sınavı tarihi ve saatini e-Okul Sisteminden öğreneceklerdir (EK-2).
3 (üç) farklı okul/alan ya da aynı okul bünyesinde en fazla 3 ( üç) alan için yetenek sınavına başvuru yapan adayların sınav tarihleri e-Okul Sistemi tarafından farklı günlerde olacak şekilde düzenleme yapılarak adaylarca e-Okul Başvuru İşlemleri ekranından “Sınavı Giriş Belgesi” alınacaktır. Söz konusu belgenin alınamaması hâlinde sınav gününe ait “Sınav Giriş Belgesi” ilgili okul müdürlüğünce de verilebilecektir.
Adaylar e-Okul Sisteminde kendileri için oluşturulan randevu tarihi ve saatinde yetenek sınavına girmek zorundadırlar. Ancak mücbir sebebini (yakınlarından birisinin ölümü, kaza geçirme, hastalık vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce sınav tarihleri süresi içerisinde yapılacak planlamaya göre yetenek sınavına girebileceklerdir.

Yetenek Sınavının Uygulanması
Adaylar, e-Okul Sisteminde belirtilen tarih, saat ve yerde yetenek sınavına gireceklerdir.
Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki yetenek sınavına girecek adaylar eşofman ve spor ayakkabıları ile sınava alınacaktır.
Güzel sanatlar liseleri için yetenek sınavına girecek adaylar, ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri (35×50 ebadında duralit, 2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, en az 4 adet resim kâğıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.

Güzel sanatlar liselerinin tiyatro alanı için yetenek sınavına girecek adaylar; EK 17, 18, 19, 20 de yer alan cinsiyetlerine uygun seçtikleri 1 (bir) dram ve 1 (bir) komedi tiradı sergileyeceklerdir. Aynı zamanda tiratlarına uygun aksesuar kullanabileceklerdir.

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında yetenek sınavına alınarak sıralama yapılacaktır.

Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır. Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılık-çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.
Tematik program uygulanan spor liselerinde branşlarına göre Koordinasyon Parkuru düzenlenebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar için ihtiyaç duyulması hâlinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir.

Koordinasyon parkurlarında imkânlar dâhilinde dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır.
Okul müdürlükleri yetenek sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylar kesin kayıta geldiklerinde

istenilen kayıt belgelerinin getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin yetenek sınavından elde ettikleri puanlar Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.
Adaylar, gireceği yetenek sınavının özel koşulları dışında, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınavlara gireceklerdir.

Başarının Değerlendirilmesi
Değerlendirmeler, alanlar bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (EK- 3, 4, 5, 6, 7 ve 8) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (EK- 9, 10, 11, 12, 13 ve 14) doğrultusunda yapılacaktır.
Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puan aldığı kategori değerlendirilecektir.

Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar, durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle yetenek sınavına girmeden önce okul müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.

Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması hâlinde değerlendirilecektir.

Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir.

Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar için Yerleştirme Puanı hesaplanacaktır.

Yerleştirme İşlemleri
Yetenek sınavı puanının %70’i ve OBP’nin %30’nu toplamak suretiyle elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezî olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır.
En yüksek Yerleştirme Puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre alanlar bazında belirlenen kontenjan kadar aday asıl listeden yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır. Alan bazında tanımlanan kontenjanın 3 (üç) katı kadar da yedek belirlenecektir.

Birden fazla okulda asıl olarak kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt olmak istedikleri okul müdürlüğüne süresi içerisinde belgeleri ile başvuruda bulunarak kesin kayıtlarını yaptıracaktır. Bu adayların yetenek sınavı sonucuna göre diğer okullardaki asıl ve/veya yedek kayıt hakları e-Okul Sisteminden düşecektir. Ayrıca, bu sürede asıl kayıt hakkı bulunduğu hâlde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar da ilgili okullardaki asıl kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Kayıt hakkını kaybedenlerden sonra yedek listedeki öğrencilerin kayıtları da aynı usulle süresi içerisinde yapılacaktır.

Bakanlıkça yapılacak merkezî yerleştirme işleminde, aday yetenek sınavına girdiği okul/okullardan birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra EK Yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul için tercihte bulunabileceklerdir. Ancak, tematik program uygulanan spor liselerini tercih edecek adayların ilgili okulun yetenek sınavına girmiş ve başarılı olması gerekmektedir.
İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve ortaöğretim kademesine yönelik Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ya da ÇÖZGER doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak ikametlerinin bulunduğu ildeki okullara Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dâhil edilmeden merkezî olarak yerleştirilecektir.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında olan adaylar, okulun ilan edilen kontenjanı dışında her şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde merkezî olarak yerleştirilecektir.

08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağan üstü hal kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022–2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8 inci sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemi için yetenek sınavı ile öğrenci alan, bahsedilen il ve ilçeler dışındaki tüm okullarımıza her şubede 2 (iki) öğrenci olmak üzere ek kontenjan verilecektir. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacaktır.

Merkezi olarak yapılan yerleştirmeler haricinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında oluşturulan İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca ayrıca yerleştirme yapılmayacaktır.

EK Yerleştirme işlemleri de aynı usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Sonuçların İlanı
Merkezî olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirme sonuçları (asıl ve yedek olarak) Çalışma Takviminde belirtilen tarihte e-Okul Sisteminde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Kayıtların Yapılması
Merkezî Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek Çalışma Takviminde belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek, bu suretle boşalan kontenjanlar EK Yerleştirmede değerlendirilecektir.

Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince mutlaka e-Okul Sisteminde yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul Sisteminden takip edebileceklerdir.
Yetenek sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak haklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Yatılılık İşlemleri
Pansiyonu bulunan okullarda yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin talepleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.
Bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan takvime göre müracaat edeceklerdir.
Okul pansiyonunun boş kontenjanı (kız ve/veya erkek) dikkate alınarak Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonunca, pansiyonu olmayan okullarda ise yatılılık talebi İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonunca değerlendirilecektir.

Ek Yerleştirme
Bu kılavuz esaslarına göre yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı hâlde vazgeçerek iptal ettiren, e-Okul Sistemine kaydı işlenmeyen öğrencilerden boşalan ve yeterli başvuru olmamasından dolayı kontenjanı dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde EK Yerleştirme yapılacaktır.
EK yerleştirme için okul türü ve/veya alana ait yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 (beş) okul türü ve/veya alan tercihinde bulunabileceklerdir. Ancak, tematik program uygulanan spor liselerini tercih edecek adayların ilgili okulun yetenek sınavına girmiş ve başarılı olması gerekmektedir.
Yetenek sınavı sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır.
Aday, yetenek sınavına girdiği programa uygun okulları tercih edebilecektir.

Boş Kontenjanların İlanı
Boş kalan kontenjanlar e-Okul Sisteminde Çalışma Takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilecektir.

Boş Kontenjanlar İçin Tercihlerin Alınması
Herhangi bir okula yerleşemeyen ve yetenek sınavında başarılı olan adaylar istemeleri hâlinde yeniden yetenek sınavına girmeden mevcut puanlarıyla boş kontenjanı olan aynı türdeki diğer okullar için en fazla 5 (beş) tercih yapabileceklerdir. Tercihler, Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında bu Kılavuzda açıklanan usullerle bireysel olarak yapılacaktır (EK-1A).

Boş Kontenjanlara Yerleştirme Ve Sonuçlarının İlanı
Adaylar yaptıkları tercihler doğrultusunda boş kontenjanlara yerleştirilirken, öncelikli olarak yetenek sınavına girdiği okullardaki boş kontenjanlara, bu okullarda boş kontenjan olmaması durumunda Yerleştirme Puanı ve tercih sıralarına göre tercih ettiği diğer okullara merkezî olarak yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara sonuçlar, e-Okul Sisteminden Çalışma Takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir.

Boş Kontenjanlara Kayıt
Adaylar Çalışma Takviminde belirtilen sürede ilgili okul müdürlüğüne başvuru yaparak kayıtlarını yaptıracak ve kayıt yaptıranların bilgileri e-Okul Sisteme işlenecektir. Süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

Diğer Okullardan Nakil Yoluyla Geçiş
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine göre yetenek sınavı ile öğrenci alınan okullara kendi türlerinden sadece aynı alan/ bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, mûsikî ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 uncu ve 10 uncu sınıflarından bu Kılavuzda belirtilen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Yapılacak yetenek sınavı başvuruları ilgili okul müdürlükleri tarafından yürütülür.

Bu okullarda eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavının planlanabilmesi için sınav haftası ile 2 (iki) hafta öncesinde nakil ve geçişler e-Okul Sisteminde kapatılır.
Başvuran adayların yetenek sınavı puanı bulunması durumunda tekrar yetenek sınavı yapılmaz. Ancak puanını yükseltmek isteyen adaylar için yetenek sınavı yapılabilir. Yetenek sınav puanı olmayan adaylar için yetenek sınavı yapılır.

Ortaöğretim kurumlarının 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenim gören millî sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde yetenek komisyonu kurulmadan, ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, okullara her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında nakilleri yapılır. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Okullara Başvuru, Tercih Ve Yerleştirme Çalışma Takvimi

Yetenek sınavı ile ilgili süreçler e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

TARİH e-OKUL SİSTEMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
26 Haziran 2023Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların ilan edilmesi
27 Haziran-06 Temmuz 2023Yetenek sınavı başvurularının yapılması
7 Temmuz-08 Temmuz 2023Adayların yetenek sınavı randevularının okul müdürlüklerince oluşturulması
9 Temmuz 2023Adayların yetenek sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi
10 – 16 Temmuz 2023Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi
17 Temmuz 2023Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerin ilan edilmesi
17 – 19 Temmuz 2023Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtlarının yapılması
19 Temmuz 2023
(Saat: 18.00)
Boş kalan kontenjanlara Merkezî 1. Yerleştirme sonuçlarına göre asıl
ve yedek listelerin ilan edilmesi
20 Temmuz 2023Merkezî 1. Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtların yapılması
20 Temmuz 2023
(Saat: 18.00)
Boş kalan kontenjanlara Merkezî 2. Yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerin ilan edilmesi
21 Temmuz 2023Merkezî 2. Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtların yapılması
EK YERLEŞTİRME07 Ağustos 2023Boş kontenjanların ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023Boş kontenjanlar için tercihlerin alınması
14 Ağustos 2023Boş kontenjanlara yerleştirme sonuçlarının ilanı
14-18 Ağustos 2023Boş kontenjanlara kayıt hakkı kazananların kayıtlarının yapılması

2023 Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ