<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması Başvurusu. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Ödüllü Yarışmasına Türkiye Genelindeki Tüm Özel Ve Resmi Ortaokul, Lise Ve Dengi Okul Öğrencileri Katılabilir.

Yarışmaya “Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” ve “Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması” olmak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Fikirler ve Filmler aşağıdaki konu başlıklarından en az birini içermelidir:

1. Verimli Okul Tasarımı: Öğrencinin eğitimi ve öğrenimini merkeze alan, ülkemizin geleneksel değerlerini taşıyarak sosyal gelişmesini sağlayan, öğrencilere zengin öğrenme olanakları sunan; eğitim programı, kültürü, donanımı, güvenli ve hijyenik ortamı ile birlikte yüksek seviyede öğrenme verimliliği sağlayabilen teknolojik uygulamalarla, öğretmen-öğrenci-okul yönetimi ve velilerin yer aldığı aile birliği ile bütünleşik olarak “öğrenen bir organizasyon” yapılanmasının göz önüne alındığı; bütün bir yıl kapıları açık olarak yaşayan eğitim kurumları biçiminde eğitim sistemimizin verimliliğini artırmaya yönelik öneriler ve fikirler üretme, sorunları teşhis etme ve çözümler geliştirme,
2. Zamanı Verimli Kullanmak, Birlikte Çalışabilirlik: Eğitim ve öğrenmede kullanılan zaman başta olmak üzere günlük hayatta geçirilen zamanın verimli kullanılmasına ve bunun öğrencilerde bir alışkanlık ve tutuma dönüştürülmesine yönelik fikirler ve çözümler geliştirme,
3. Bilişim Teknolojilerinin ve Sosyal Medyanın Verimlilik İçin Kullanımı: Bilişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın olanaklarının eğitim aracı olarak öğretim sürecine dahil edilmesine yönelik öneriler geliştirme, öğrenme-öğretme sürecinde iletişim, sosyal destek, işbirliği, materyal paylaşımı sağlayarak bilinçli ve verimli kullanımına yönelik fikirler ve çözümler geliştirme, bloglar, sosyal ağ siteleri, medya paylaşımı gibi servislerin sunduğu olanaklardan yararlanarak eğitimde verimlilik düzeyinin artırılması amacıyla kullanımı,
4. Çevrenin Korunması ve Enerji Verimliliği: Tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden azaltılmasına yönelik olarak enerjinin ve tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımına katkıda bulunacak fikirler ve çözümler geliştirme, enerji kayıplarının önlenmesini, çeşitli atıkların geri kazanımını ve değerlendirilmesini sağlayacak önlemleri alma, doğal kaynakların (toprak, su, hava, orman, yaban hayat vb.) sürdürülebilir kullanımı, yaşam alanlarının temizlik ve hijyeni, temiz üretim, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliklerinin önlenmesi gibi çevre sorunlarına karşı duyarlılığı artıran fikirler geliştirme, sağlıksız kentleşme, hızlı nüfus artışı, aşırı tüketim ve sanayileşme gibi faktörlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini yok edecek çözümler bulma, doğal dengeyi bozmayacak ve çevre tahribatını minimum seviyeye indirecek çevre koruma anlayışını harekete geçirme,
5. Bilinçli Tüketici Olmak, İsrafın Önlenmesi, Tüketici Hakları: Bilinçli ve sürdürülebilir tüketicilik ile israftan kaçınma, tüketilenin çevre maliyetini düşünme, hak arama yollarını bilme,
6. Günlük Yaşamda Engelli Ortamların İyileştirilmesi: Toplumun engellilik konusunda farkındalığını artırma, engellilere yönelik tutum ve davranışları geliştirme, yaşamlarını kolaylaştıracak ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlayacak önlemler alma,
7. Kazaların Önlenmesi: Başta insan olmak üzere çok büyük bir milli servetin kaybına neden olan trafik kazalarının, ev ve işyeri kazalarının önlenmesi amacıyla, insan, yol ve araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının azaltılmasına, trafik güvenliğini sağlamak için ulaşım ve trafik alt yapısının verimli kullanılmasına; evde meydana gelebilecek kazaların önlenebilmesi için bireylerin bilinçlendirilmesine, koruyucu önlemlerin alınmasına; iş yerlerinde ve çalışma ortamlarında iş güvenliği konusunda yeterli ve etkin önlemler alınarak işçi, işveren ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin yok edilmesine, üretimin ve verimliliğin artırılmasına yönelik fikirler ve çözümler geliştirme,

Yarışmanın Amacı
– Öğrencileri, günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapmaya, yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olmaya, toplumsal sorumlulukları doğrultusunda tüketici duyarlılığına sahip olmaya teşvik etmek,
– Öğrencilerin, insan ihtiyaçlarının ve tüketim alışkanlıklarının doğa ve çevre üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için küresel ısınma, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve benzeri sorunlar sarmalında yapacakları bilinçli tercihlerle çözümün parçası olmalarını sağlamak,
– Öğrencilerin, engellilik konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak,
– Öğrencilerin, trafik, ev ve iş kazalarının önlenmesi konusunda bilinçlenmelerine ve bu konuda örnek davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunmak,
– Öğrencilerin, okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak,
– Öğrencileri, okuldaki başarılarına etki edecek, farkındalık yaratacak öneriler geliştirmeleri konusunda teşvik etmek, günlük hayatta ve okulda “Neleri daha iyi yaparak okul başarımızı ve eğitim verimliliğini artırabiliriz?” sorusuna yanıtlar aramalarını, doğru ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak,
– Kişisel gelişmeyi özendirmek ve bu amaç doğrultusunda onlara yardımcı olmak.

Yarışmanın Hedef Kitlesi
Yarışmaya Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri ile lise ve dengi okulların (9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencileri katılabilirler.

Ads

Yarışmanın Şartları
“Verimlilik Temalı Fikir Yarışması” İçin;
* Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
* Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet fikir/öneri ile katılabilir.
* Yarışmaya sunulan fikir yeni ve özgün olmalı ve bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu” başlığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
* Sunulan fikrin verimliliği artırıcı özelliği ve sağlayacağı fayda hakkındaki açıklamaları içeren yazılı metin, normal sayfa (A4) boyutunda, bilgisayarda, 1.5 satır aralığıyla, üç (3) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
* Yarışmacıların http://verimlilikhaftasi.sanayi.gov.tr adresindeki katılım formunu doldurup yazılı metin ile birlikte siteye yüklemeleri veya yazılı metin ile birlikte verimlilikyarismasi@sanayi.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
* Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
* Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.

“Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması” İçin;
+ Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
+ Her bir yarışmacı yalnızca 1 adet kısa film çalışması ile katılabilir.
+ Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi dört (4) dakikayı geçmemelidir.
+ Yarışmaya sunulan kısa filmde işlenecek tema bu Şartnamenin “Yarışmanın Konusu” başlığı altında belirtilmiş olan konularla uyumlu olmalıdır.
+ Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Cep telefonu veya video kamera ile kaydedilecek filmlerin, gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi çok düşük olan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
+ Kurgulu filmler ile doğaçlama ile kaydedilmiş (normal akışında gerçekleşen bir olayın çekimi) filmlerin kurgusu veya olay anlatımı (senaryo veya olay gözlemi) özetlenerek (1000 karakteri geçmeyecek şekilde) yazılmalıdır.
+ Yarışmacıların http://verimlilikhaftasi.sanayi.gov.tr adresindeki katılım formunu doldurup; kısa film çalışmaları ve yazılı metin ile birlikte siteye yüklemeleri gerekmektedir. Ancak, kısa filmin boyutu 25 mb üzerinde olursa, katılım formunun içinde yer alan bulut depolama hizmetine ait link (https://sema.sanayi.gov.tr/app/tr-TR/App/Upload/Sema/e6b84be0-5f44-4482-9366-3dba19db088d) aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Yarışmacıların, kısa film çalışmalarını ve yazılı metni bir adet CD’ye kaydederek katılım formu ile birlikte posta aracılığıyla göndermeleri de mümkündür.
+ Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
+ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
+ Kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında gerekli hassasiyet gösterilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu verileri 3. şahıs kişilerle paylaşmayacaktır.
+ Dereceye giren ve ödül törenine katılmak üzere Ankara dışından gelen öğrencinin yanında refakatçi olarak öğretmeninin (bir kişi) veya velisinin (bir kişi) bulunması zorunludur.
+ Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.

Esere Ait Haklar
+ Eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan eserler bu yarışmaya katılamaz.
+ Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
+ Yarışmaya katılan eserler, eser sahibinin izniyle, “Verimlilik Temalı” her türlü mecrada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerde kullanılabilir.
+ Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili eser yarışma dışı bırakılır. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
A- Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar yarışma şartlarında belirtilen şekilde göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
B- Yarışmaya aynı eserle birden fazla kişinin başvurması halinde, her iki başvuru da değerlendirme dışı bırakılacaktır.
C- Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Seçici Kurul (Yarışma Yürütme Komisyonu) yarışmaya katılan eserleri değerlendirerek ödül almaya hak kazananları belirleyecektir. Yapılan değerlendirmede şartnameye uymayan eserler elenecektir. Ödüle layık eser bulunup bulunmaması Seçici Kurulun (Yarışma Yürütme Komisyonu) takdirindedir.

Ödüller ve Ödül Töreni

• İki kategoride olmak üzere verimlilik temalı 3 fikir ve 3 kısa film ödüllendirilecektir. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kasım 2020 tarihinde kutlanacak “Verimlilik Haftası” kapsamında Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde sunulacaktır.
• Ödüllendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
-Birincilik Ödülü: 1 adet dizüstü bilgisayar
-İkincilik ödülü: 1 adet cep telefonu
-Üçüncülük Ödülü: 1 adet tablet bilgisayar
(Ödüle layık görülen eserin ortak çalışma olması halinde ödül, grubu temsilen bir kişiye verilecektir.)
• Dereceye giren ve ödül törenine katılmak üzere Ankara dışından gelen öğrencinin ve yanında refakatçi olarak bulunan öğretmeninin (bir kişi) veya velisinin (bir kişi) konaklama ve ulaşım giderleri Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Eserlerin Gönderimi İçin Son Tarih: 22 Haziran 2020
Eserlerin Değerlendirilmesi: 29 Haziran 2019 – 25 Eylül 2020
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: Ekim 2020
Ödül Töreni: Kasım 2020

İletişim Bilgileri
Detaylı Bilgi ve Başvurularınız İçin;
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (Eski Bina) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km. 2151. Cad. No:154/A 06510 Çankaya/ ANKARA
Tel: 0312 2016530
e-posta: verimlilikyarismasi@sanayi.gov.tr
http://verimlilikhaftasi.sanayi.gov.tr

Yarışma Başvurusu: http://verimlilikhaftasi.sanayi.gov.tr/Home/KatilimFormu

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ