<style>.lazy{display:none}</style>Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması

Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması

Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Ulaşan Ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye’deki Üniversitelerdeki Tüm Örgün Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Fikir Yarışması Projeleri Dört Ayrı Kategoride Değerlendirilecektir. Karayolu, Demiryolu, Denizcilik Ve Havacılık Sektöründeki Projelerin Her Biri İçin Ayrı Ayrı Derecelendirme Yapılacaktır. Değerlendirme Sonucunda En Başarılı Projelere Çeşitli Ödüller Verilecektir.

Karayolu, Demiryolu, Denizcilik ve Havacılık Sektörü Kategorilerinde;
Kategori Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Kategori İkincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Kategori Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Mansiyon Ödülleri Verilecektir.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı

“Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Ar-Ge Fikir Yarışması” ile gençlerin bireysel veya gruplar halinde sektörün geleceğine ışık tutacak fikirler üretmeleri hedeflenmektedir. Üretilecek özgün projelerin ülkemiz sektör koşullarına yansıtılarak çözüm getirici niteliklere sahip olması beklenmektedir.

Ads

Yarışma, öğrencilerde özgün fikirler sunma ve çözüm önerileri getirebilme kabiliyetini oluşturmak, proje üretmelerini teşvik etmek, öğrencilerin sınırsız düşünce ve hayal güçlerini desteklemek, geliştirmek amacıyla planlanmıştır. En başarılı projelere çeşitli ödüller verilecektir. Ödül miktarı UDHAM tarafından belirlenecektir. Karayolu projeleri, Demiryolu projeleri, Denizcilik projeleri ve Havacılık projelerinin her biri için ayrı ayrı derecelendirme yapılacaktır.

Yarışmaya Katılım Esasları

1. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde lisans eğitim alan tüm örgün eğitim öğrencileri katılabilir.

2. Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir. Grup olarak yapılan başvurularda 1 kişi grup temsilcisi olarak belirtilmelidir.

3. Grup başvurularında ödül grup üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır. (Akademik danışman hariç)

4. Bir kişi veya bir grup en fazla 1(bir)proje ile başvuruda bulunabilir. Grup başvurularında bir akademisyen danışman olarak grup üyesi sayılır. Ancak ödüle ortak olamaz.

5. Proje danışmanı akademisyenler değerlendirmede yer alamazlar.

6. Değerlendirmede yer alacak jüri üyelerinden herhangi biri, değerlendirdiği proje üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olamaz.

7. Projelerin, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile belirlenmiş tematik alanlar ve sektörel hedeflerin birine uygun olması gerekmektedir. Karayolu projeleri, Demiryolu projeleri, Denizcilik projeleri ve Havacılık projelerinin ana başlıklarından biri hedef sektör olarak belirlenmelidir.

8. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Aksi durumda yaşanan olumsuzluklarda proje sahibi sorumlu tutulacaktır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır. Bu durumun yarışma sonrasında belirlenmesi halinde kazanılan ödül Bakanlıkça geri alınır.

9. Yarışmada fikir, proje ve sunumlarda kısıtlama yoktur. Öğrenciler projelerinde her türlü yazılı, görsel ve fiziksel materyal kullanabileceklerdir.

10. Katılımcılar, kullandıkları bütün içeriklerin (metin, görsel, video vb.) telif hakkı kurallarını ihlal etmemesini sağlamakla yükümlüdür; telif hakkı ihlalleriyle ilgili bütün yükümlülük ilgili takım üyelerine aittir.

11. Başvuruda, projelerin yarışma katılım şartlarına uyduğuna, projelerde fikir ve telif haklarına aykırı şekilde başka projelerden alıntı yapılmadığına, projenin başka bir yarışmaya sokulmadığına vb. dair taahhütname alınacaktır.

12. Bakanlık yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma, dondurma, iptal etme, yarışma kurallarını ve ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar. UDHAM Başkanlığı, etkinlik ile ilgili duyuruları Bakanlık ve / veya Başkanlık internet sayfasında ilan etmek dışında herhangi bir duyuru veya açıklama yapmakla sorumlu değildir.

Başvuru Esasları

1. Belgeleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Yarışmaya başvurunun tamamlanması için tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

3. Grup başvurularında, iletişim doğrudan Grup Temsilcisi ile yapılacaktır.

4. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtildiği gibidir:
• Başvuru Formu
• Taahhütname
• Öğrenci Belgesi (Grup başvurusu ise tüm katılımcıların)
• T.C. kimlik numaralı bir kimlik belgesinin fotokopisi (Grup başvurusu ise grup temsilcisinin)
• Özgeçmiş (Grup başvurusu ise tüm katılımcıların)

(Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar UDHAM Başkanlığı internet sitesinde yer alacaktır.)

Proje Yazım Kuralları

1. Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun, resim ve şekiller düzgün ve okunaklı olmalıdır. Projeler A4 kağıda yazılmalıdır. (Başlıklar hariç)

2. Başlıklar 14 punto Times New Roman karakteriyle kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

3. 4 cm soldan, 2,5 cm sağdan, üstten ve alttan sayfa kenar boşluğu bırakılmalıdır.

4. Satır aralığı 1,5 cm olarak düzenlenmelidir.

5. Projede bulunması gereken bölümler, sırasıyla:
• Kapak
• Özet
• Anahtar kelimeler
• Önsöz
• İçindekiler
• Tablo listesi
• Şekiller listesi
• Metin bölümü (Giriş, gelişme ve sonuç olacak şekilde)
• Kaynaklar
• Ekler

6. Proje çalışması 50 sayfayı geçmemelidir.

7. Proje özeti kısa ve anlaşılır olmalı ve kapakla birlikte 5 sayfayı geçmemelidir. Proje özetinde projenin tanımı, önemi ve amacı, projenin özgünlüğü ve olası etkileri, yapım aşamasındaki bilgiler, sonuçlar ve sektöre uygulanabilirliği hakkında bilgiler yer almalıdır. Süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde özetlenmelidir.

8. Proje ile ilgili anahtar kelimeler en fazla 10 tane olacak şekilde listelenmelidir.

9. İlgili ve ilişkili projeler var ise bunlara ait patent ad ve numaraları, kullanılan teknik ve teknoloji bilgileri belirtilir.

10. Bu proje için bilgilerin alındığı kaynaklar (alfabetik sıraya göre) belirtilmelidir.

Projelerin Değerlendirilmesi

1. Bağımsız Hakem Değerlendirmesi

Başvuruların değerlendirilmesi, Bakanlık tarafından belirlenecek hakemler tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sırasında, Bakanlık tarafından oluşturulan değerlendirme formu kullanılacaktır.
Değerlendirme puanlarının ortalaması alınarak sonuç puanı elde edilecektir.

2. Değerlendirme Kriterleri

1. Özgünlük ve Yaratıcılık
Proje fikrinin ne kadar yaratıcı olduğuna ve bu alanda daha önce uygulanmış başka projeler ile benzer ve farklı yanlarının olup olmadığına bakılacaktır.

2. Gerçek Bir İhtiyaca Çözüm Üretmesi
Proje fikrini mevcut şartlardaki bir ihtiyaca yönelik ya da gelecekte oluşabilecek bir ihtiyaca dönük olup olmadığına bakılacaktır. Bilimsel Yöntem Tasarım, Sektöre Katkı, Ülke Ekonomisine Katkı, Sonuç Başarısı gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır.
3. Sürdürülebilirlik
Projelerin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik ve gelişen bilgi ve teknoloji ile entegre olabilme potansiyeli değerlendirilecektir.

4. Bilimsel Yöntem

Problemin açık ve kesin olarak belirlenmesi, çözüme ulaşmak için seçilen yöntemsel plan, sonucu destekleyecek yeterli veri olması gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

Reklam Ve Tanıtım Amaçlı Kullanım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir. Bakanlık aynı zamanda, projeleri ve projelere ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları
Başvuru sahipleri projelerini kendi rızalarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile paylaştığını kabul eder.
Projelerin fikrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. Proje fikrini korumaya yönelik gerekli önlemleri almak proje sahibinin sorumluluğundadır. Bu konuda yarışmayı düzenleyen kurumun sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyecek ve projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulmayacaktır.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için patent başvurusunda bulunulması önerilir.

Proje Belgelerinin Saklanması

Üniversiteler, yapılan proje başvurularına ilişkin her türlü belgeyi 2 yıl süreyle saklar. Bakanlıkça talep edilmesi durumunda her türlü bilgi ve belgeyi ibraz eder.
Yarışmaya gönderilen projeler ve ilgili dosyalar, yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez. Bakanlık dilediği sürece projeleri kendi veri tabanında saklama hakkına sahiptir.

Yarışmaya İlişkin Sorular

“Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Ar-Ge Fikir Yarışması” ile ilgili özel sorularınız için “Sorular” konu başlığı altında udham@uab.gov.tra dresine e-posta atmanız gereklidir.

Diğer Hususlar
Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2024.

Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ