<style>.lazy{display:none}</style>

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasına Başvurular istmem.com İnternet Adresinden Yapılacak. Site Üzerindeki Başvuru Adımları Takip Edilerek Sisteme Materyalle İlgili Bilgiler Ve Fotoğraflar Yüklenecek. Sistemin Ürettiği Başvuru Kod Numarasına Elde Edilecek.

Konu
Bakanlığımıza Bağlı Resmi / Özel Kurumlarda Kadrolu Veya Sözleşmeli Olarak Görevli Olan Öğretmenler, Yarışmaya Eğitim – Öğretim Hizmetleri Alanından Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Hazırladıkları Materyaller İle Dijital Materyal Kategorisi Ve Özel Eğitim Kategorisi, Matematik, İngilizce Ve Afet Eğitimi Kategorileri Olmak Üzere 9 Kategoride Katılabilecek.

Yarışmacılar Materyalleri Hazırladıktan Sonra istmem.com Adresinden Başvuru Formlarını Dolduracaklardır.

Kapsam
Bu uygulama kılavuzu Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi/özel kurumlarında görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğretmenlerin katılabileceği “3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” uygulanması ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Ads

Proje Esas ve Çıktıları
Dört aşamada gerçekleşecek “3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması”;

1. Farklı görsel öğretim materyalleri ile derslerin daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine zemin hazırlanmak,
2. Öğretmenlerin derslerine/konularına ait öğretim materyallerini özgün olarak kendilerinin üretmelerinin sağlamak,
3. Ders materyallerinin öğretmenler tarafından üretmelerini sağlayarak onları yaratıcılığa teşvik edilmek,
4. Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemesinin yanında, onları öğrenmelerini kolaylaştırarak kendi kendine öğrenmenin sorumluluğunu kazandırılmak,
5. Yerel ve özgün materyal kullanımının artırılması yoluyla, eğitim öğretim süreçlerinde yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımını sağlanmak,
6. Materyal tasarımında yerel kaynak ve atıl malzeme kullanımını özendirilmek,
7. Öğretim materyallerinin hazırlanmasında öğretim programlarında yer alan ünite ve kazanımlar ile öğrenci ihtiyaçlarının öne çıkmasını dikkate almak, materyallerin hazırlanmasında öğrenci katılımını sağlanmak,
8. Öğrenci becerilerinin geliştirmek, farklı alan\branş\sınıf ve zümre öğretmenleri arasında fikir paylaşımı ve iş birliği platformu oluşturmak,
10. Eğitim öğretimde iyi uygulamaların ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasını sağlanmaktır.

Uygulama Esasları

1. Yarışmaya başvurular bireysel olarak adresi; http://materyal.istmem.com internet adresinde ilan edilecek web sitesi üzerinden elektronik ortamda aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.

2. Yarışmaya aşağıdaki maddelerle sıralanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin başvuruları geçersiz sayılır.

3. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî/özel okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yönetici, yarışmaya bireysel başvuru yapabilir.

4. Materyallerini grup/takım olarak iki kişi ya da daha fazla kişi ile hazırlayan grupların başvurusu tek kişi olarak yapılır.

5. Katılımcılar; Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Dijital materyal, Özel eğitim, Matematik, İngilizce ve Afet Eğitimi kategorilerinden birine ya da birden fazla kategoriye ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Her katılımcı bireysel olarak yarışmaya bu altı kategoriden istediği kadar materyalin başvurusu ile katılabilecektir. Yani yarışmacılar için kategoriler bazında başvuru sayısı kısıtlaması yoktur.

6. Herhangi bir kategoride başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak diğer kategorilerde başvuru yapamaz.

7. Yarışmaya katılacak ürünler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Türk millî eğitiminin temel amaçlarına, toplumumuzun kültürel değerlerine uygun; eğitim-öğretim hizmetleri alanında güncel ve ivedi bir gereksinimi karşılayacak nitelikte, yenilikçi ve özgün özelliklere sahip olmalıdır.

8. Yarışmaya başvurusu yapılan ürünün daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekir. Ürünleri başka bir yarışmada ödül aldığı sonradan tespit edilen başvuru sahipleri ödül kazandıkları takdirde ödül ve diğer hakları iptal edilir.

9. Elektronik ortamda istenecek başvuru bilgileri ve formları eksiksiz, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ürün, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır. Eksik ya da hatalı bilgi girişleri nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarında katılımcılar herhangi bir hak iddiasında ya da telafi talebinde bulunamazlar.

10. Başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri (telefon, elektronik posta, ev adresi, okul adresi vb.) elektronik başvurudan sonra değiştiği takdirde güncel iletişim bilgilerini ürün kodu ve kimlik bilgileri ile birlikte ilmemarge34@gmail.com.tr adresine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz doğabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir.

11. Katılımcıların materyallerinin (ürünlerinin) incelenmesi – değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlar, kişinin kendi sorumluluğundadır.

12. Fikrî ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlâl edilmesi hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk ihlâl edene ait olup bu konuda İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. Oluşturulacak ürünlerin öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluğu yarışmaya başvuran öğretmenlerin ve okul yönetiminin sorumluluğundadır.

14. Yarışmaya başvuran katılımcılar tarafından oluşturulacak eserlerin siyasi, , genel ahlak kurallarına ve toplum yapısına aykırı unsurlardan uzak olması, telif içermemesi, kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelerin yer almaması hususları başvuran öğretmen/öğretmenlerin ve başvuran yöneticilerin sorumluluğundadır.

15. Engelli bireylerin yarışmaya ve yarışmanın sergisine katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve sergi etkinliğinden azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

16. Yarışmanın işleyişi, öğretmen katılımlarının izlenmesi, Genel Müdürlüğümüze rapor halinde sunulması hususları koordinatör olan İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Yarışmanın planlanmasında, tanıtılmasında ve uygulanmasında eğitim ve öğretim aksatılmayacaktır.

17. Yarışmada ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve üst değerlendirme kurullarında jüri üyesi olarak görev yapanlar başvuruda bulunamaz. Bu kişilerin sonradan tespit edilmesi hâlinde ödül kazansalar dahi ödülleri ve diğer hakları iptal edilir.

18. Yarışmada “Okul Öncesi”, “İlkokul”, “Ortaokul”, “Ortaöğretim”, “Dijital Materyal”, “Özel eğitim “, “Matematik “, “İngilizce “ ve “Afet Eğitimi” alanlarına ait 9(dokuz) farklı kategoride derece ödülü verilecektir. Her kategoriden ayrı ayrı Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, dijital materyal, özel eğitim, matematik, İngilizce ve afet eğitimi kategorisi ödülleri:

– Birinci materyale 9.000 (on iki bin) TL
– İkinci materyale 6.000 (sekiz bin) TL
– Üçüncü materyale 3.000 (beş bin) TL

19. Bireysel ya da çoklu katılımla başvuruda bulunan tüm katılımcılara katılım belgesi düzenlenir.

20. Çoklu katılımlarda para ödülü katılımcıların (kendi aralarında belirledikleri) başvuru sırasında bildirdikleri temsilciye ödenir.

21. Ödül töreni sergi tarihinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği yer ve zamanda İstanbul’da gerçekleştirilir.

22. Proje kapsamında verilecek ödüller İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilir. Hiçbir kurum kuruluş ile sponsorluk anlaşması yoktur.

Katılım Şartları
Yarışma Şartnamesi
1. “3. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması” faaliyetlerine İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı ilgili tüm resmi/özel okullarda görev yapan kadrolu/sözleşmeli/ücretli tüm branş öğretmenleri katılabilir.
2. Yarışmaya katılan materyallerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yarışma başvuru sahibine aittir. Teslim edilen materyaller iade edilmez.
3. Başvurular, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile 1,5 satır aralığında elektronik ortamda hazırlanmış olmalıdır.
4. Başvurunun yazıldığı sayfa üzerinde isim bilgisi bulunmamalı, kişisel bilgiler ek bir sayfa ile pdf olarak iletilmelidir.

Yarışma Ödülleri (Her Kategori Ayrı Ayrı)
Birincilik Ödülü 12 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 8 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Duyurulması: 30 Kasım 2022
Materyal Hazırlama Süresi / Hazırlanan Materyallerin istmem.com Adresinden Materyal Başvuru Formunun Doldurulması: 1 Aralık 2022 – 19 Mart 2023
Ön Değerlendirme Kurulu Tarafından Materyallerin Değerlendirilmesi: 20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023
Değerlendirme Kurulu Tarafından Materyallerin Değerlendirmelerinin Yapılması Ve Üst Değerlendirme Kuruluna Sunulması: 3 Nisan 2023 – 16 Nisan 2023
Üst Değerlendirme Kuruluna, Sergiye Çıkacak Projelerin Duyurulması: 17 Nisan 2023
Ödül Alacak Materyallerin Sergisi, Sunumu Ve Dereceye Giren Materyallerin Sahiplerine Ödül Ve Belgelerinin Verilmesi: 12 Mayıs 2023

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ