<style>.lazy{display:none}</style>Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu
25.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu

Türk Loydu Vakfı Burs Başvurusu

Türk Loydu Vakfı Burs Başvuruları

Türk Loydu Vakfı  Burs Başvurusu Başladı. Türk Loydu Vakfı Bursları Lisans Ve Lisans Üstü Tez Ve Doktora Üstü Çalışmalara Verilmektedir. Türk Loydu Vakfı Bursları Hizmet Verdiği Sektörlerde (Denizcilik, Gemi İnşa Ve Diğer Endüstriyel Sahalar, Sigortacılık) Lisans Ve Lisans Üstü Programlar İle Yönetimin Belirleyeceği Diğer Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Ve Akademisyenlere Vermektedir.

Burs Süresi Miktarı
Lisans Bursu 1.300 Türk Lirası
Yüksek Lisans Bursu 1.600 Türk Lirası
Doktora Bursu 2.000 Türk Lirası
Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ödenir.

Diğer Burs Veren Vakıfları Görmek İçin Tıklayın.

Burslarla İlgili Tüm Sorularınız İçin E-Posta Adresi: burs@turkloydu.org

Üniversiteliye Burs Veren Vakıflar Kurumlar Listesi İçin Tıklayın.

Ads

Başvuru Nasıl Yapılır
Lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlerin burs başvurularını istenen belgelerle birlikte doğrudan Türk Loydu’na göndermeleri beklenir.

Burs Başvuru Şartları
Burslara İlişkin Şartlar Ve Adaylarda Aranan Genel Nitelikler

1.Kontenjan olması durumunda Türk Loydu burslarından (lisans düzeyinde)yararlanabilecek öğrencilerin kayıtlı olması gereken lisans programları:
• Gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği programı
• Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği programı
• Gemi makinaları işletme mühendisliği programı
• Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programı,
• Denizcilik işletmeleri yönetimi programı
• Makina, İmalat, Endüstri, İşletme, Mekatronik mühendisliği programları,
• Metalurji ve malzeme mühendisliği programı
• Elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrik-Elektronik mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme mühendisliği programları
• Sigortacılık ve risk yönetimi, Bankacılık ve sigortacılık, Sigortacılık, Aktüerya bilimleri, Aktüerya lisans programları

2. Kontenjan olması durumunda, Türk Loydu burslarından lisansüstü (yüksek lisans ve doktora-düzeyinde) yararlanabilecek öğrencilerin kayıtlı olması gereken programlar:

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3. Kontenjan olması durumunda, Türk Loydu burslarından yararlanabilecek öğrenci ve / veya akademisyenlerde aranacak nitelikler;

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmak üzere, denizcilik sektörünün bilimsel ve teknolojik gelişimine ve Türk Loydu ihtiyaçlarına katkısı dikkate alınarak, alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenlere doktora üstü çalışmaları kapsamında burs desteği verilebilir.

Burslara İlişkin Şartlar ve Adaylarda Aranan Genel Nitelikler
• T.C. Vatandaşı olan,
• Kendisinin veya ailesinin maddi olanakları, öğreniminin normal koşullarla devamı için yetersiz olan,
• Derslerinde başarılı olan,
• Bulunduğu okul ve sınıfına göre normal yaşta bulunan,
• Düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getiren,

Öğrencilere burs desteği verilir.

1. Lisans, Lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlere burs verme şartları

Lisans bursları; lisans kademesinde eğitim ve öğrenim gören öğrenciler için, hazırlık sınıfına veya birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrenciler ile ara sınıf öğrencilerine verilebilir. Burs dağıtımında başvuru sahibi öğrencilerin maddi imkânları dikkate alınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda gösterilmiştir:

a) Birinci sınıfa başlayan öğrenciler için varsa hazırlık sınıfından başarılı olmak, ara sınıf lisans öğrencileri için alt dönemlerden başarısız dersi olmaması ve genel ağırlıklı not ortalaması 4üzerinden en az 2.50 olması şartları aranır. Burs almış lisans öğrencisinin takip eden yıldaki bursunun devam edebilmesi için genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 ve alttan en çok 2 dersten başarısız olma şartları aranır.

Lisansüstü bursları; ilgili üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans veya doktora) yapan, başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere verilebilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00/4.00; doktora için de yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.20/4.00 olması şarttır. Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesinde adayın akademik özgeçmişi ile lisansüstü eğitim konusunun denizcilik sektörünün bilimsel ve teknolojik gelişimine ve Türk Loydu ihtiyaçlarına katkısı dikkate alınır. Ayrıca adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

Lisansüstü bursu almış öğrencilerin burslarının sürdürülmesinde başarı şartları;
a) Hazırlık sınıfında lisansüstü bursu alınmışsa, hazırlık sınıfında başarılı olmak ve bir sonraki yıl için lisansüstü dersler almak üzere kayıt yaptırmış olmak,
b) Ara sınıflarda bursun sonraki yılda da devam edebilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisans veya doktora ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.20/4.0 olması,
c) Tez aşamasında ise, her bir eğitim öğretim dönemi için tez danışmanının ya da tez izleme komitesinin lisansüstü tezinin gidişatı ile ilgili olarak olumlu raporlar vermesi.

Akademisyenlere verilebilecek burslar;
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmak üzere, denizcilik sektörünün bilimsel ve teknolojik gelişimine ve Türk Loydu ihtiyaçlarına katkısı dikkate alınarak, alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenlere doktora üstü çalışmaları kapsamında burs desteği verilebilir. Akademisyenlere verilecek burslar, adayın kendisi tarafından başvuru yapılarak talep edilebilir.

Akademisyenlerin burslarının sürdürülmesi şartları;
a) Akademisyenlere burs verilme süresi, Akademisyenin sürdüreceği çalışma göz önünde tutularak kararlaştırılır. Burs süresi içinde belirlenmiş dönemlerde, çalışmanın hangi aşamada olduğuna ilişkin bursiyerden rapor istenir, raporun Burs Komisyonu tarafından değerlendirilmesine bağlı olarak, Vakıf Yönetim Kurulu bursun sürdürülüp sürdürülmeyeceğine dair karar verir.

3. Bursların karşılıksız olması durumunda, bursiyerlerden herhangi bir hizmet veya yükümlülük beklenmez.

4. Ödemeler, bursiyer öğrencilerce beyan edilmiş Vakıfbank hesaplarına her ay havale edilir. Burslar, her eğitim öğretim yılının Ekim ayında başlamak üzere 9 (dokuz) ay sürelidir.

5. Aylık burs tutarları, 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılında lisans bursları için, 1,300 (bin üçyüz) TL; yüksek lisans bursları için 1,600 (bin altıyüz) TL; doktora bursları için 2,000 (ikibin) TL dir.

6. Burs alan öğrenciler, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okullarına ve derslerine aksatmadan devamı kabul etmiş sayılır.

7. Burs alan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında okullarından alacakları transkriptlerini ve öğrenci belgelerini Türk Loydu Vakfı’na gönderecek olup, göndermeyenlerin bursları ödenmeyecektir.

8. Vakıf tarafından verilen burslar:
a) Bursiyer öğrencinin, bu Yönetmeliğin 5 ve 6.maddelerinde belirtilen şartları taşımadığının sonradan Vakıf tarafından tespit edilmesi halinde,
b)Herhangi bir disiplin cezası alması durumunda,
c)Yüz kızartıcı, Hürriyeti bağlayıcı bir ceza alınması durumunda,
d)Eğitimini aksatacak veya engelleyecek bir hastalık veya sakatlık halinde, bursun sürdürülüp sürdürülmeyeceği Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karar verilir.

9.Başka bir kurum veya kişiden burs veya yardım alan öğrencilere Vakıf tarafından burs verilip verilmemesine, alınan bursun miktarı ve koşulları göz önüne alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca karar verilir.

10.Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, bursları hiçbir sebep göstermeksizin kısmen veya tamamen kesme yetkisine sahiptir. Bu husus burs için yapılacak duyurularda açıkça belirtilir.

11.Burs başvurusu sırasında, istenen bilgilerin eksik veya yanlış olarak verildiği tespit edilen öğrencinin bursu Vakıf tarafından kesilir ve bursluya yapılan ödemelerin Vakfa geri ödenmesi talep edilebilir.

12.Karşılıklı, kısmen karşılıklı veya şarta bağlı olarak verilecek burslarda, bursiyerden yasalara ve bursun verilme koşullarına uygun bir taahhütname alınır. Gerektiği hallerde kefil veya başka teminatlar da istenebilir. Karşılıksız burs alan öğrencilerden; burslara ilişkin tüm şartları kabul ettiğine ve buna uyacağına, aksi takdirde almış olduğu burs meblağını geri ödeyeceğine ve bunun hukuki sonuçlarına katlanacağına ve “Burs İstek Formu”nda yazdığı bilgilerin doğruluğunu kabul ve teyit ettiğine dair bir taahhütname alınır.

13.Lisansüstü bursiyerlerinden ve akademisyen bursiyerlerden; burs kapsamında tamamlamış oldukları tez ve / veya çalışmanın bir nüshasını Türk Loydu’na vereceği, Türk Loydu’nun bu çalışma ve/veya tezi telif hakkı ödemeksizin kullanabileceği, bu çerçevede doğabilecek telif hakkından feragat edeceği doğrultusunda taahhütname alınır.

Burs Verilme Şartları İçin Tıklayın.

Sorular ve Başvurularla ilgili olarak burs@turkloydu.org e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2022-2023 Dönemi Burs Başvuruları 26 Aralık 2022 İle 10 Ocak 2023 Tarihleri Arasında Alınacak.

Burs Talep Formu İçin Tıklayın.

Türk Loydu tarafından oluşturulan kontenjan kapsamında burs verilebilecek lisansüstü tez ve doktora üstü çalışma konuları için tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ