14.07.2020 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Türk Dili Kurumu Burs Başvuruları Başladı

Türk Dili Kurumu Burs Başvuruları Başladı

Türk Dili Kurumu Burs Başvurusu 2019-2020

Türk Dili Kurumu 2019-2020 Burs Başvuruları Online Olarak Alınacak. Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dili Kurumu Ve Türk Tarih Kurumu Öğrenci Bursları Başvuruları E-Devlet Sitesi Üzerinden Online Olarak Yapılacak. Başvurular E-Devlet Sisteminde Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Uygulamasından Yapılacak.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Lisans Ve Lisans Üstü Bursları Vermektedir.

Türk Dili Kurumu Bursları, Lisans Bursu, Lisans Üstü, Doktora Bursu Ve Doktora Sonrası Bursları Olarak Verilecek. Türk Dil Kurumu 43, Türk Tarih Kurumu 120 Lisans Öğrencisine Aylık 1.000 Türk Lirası Burs Verecek.

Türk Dil Kurumu Yüksek Lisans Bursu Aylık 1.500 Türk Lirası (Araştırma Görevlileri İçin 750 Türk Lirası), Doktora Bursu Aylık 2.250 Türk Lirası (Araştırma Görevlileri İçin 1.125 Türk Lirası) Olarak Ödenecek.

2020 Yılı Yurt İçi Lisans Eğitim Bursu İlanı

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs verilecek lisans programları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Türk Dil Kurumu

 S. Lisans Programları Kontenjan
1.Türk Dili ve Edebiyatı20
2.Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği5
3.Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları10
4.Türkçe Öğretmenliği5
5.Dil Bilimi3
TOPLAM
43

Türk Tarih Kurumu

 S. Lisans Programları Kontenjan
1.Tarih90
2.Tarih Eğitimi
3.Tarih Öğretmenliği
4.Sanat Tarihi15
5.Arkeoloji15
TOPLAM
120

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,
4) Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
5) Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olmamak,
6) Eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 3.000’e girmek, ara sınıftakiler için alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde Türk Dil Kurumu için en az 70, Türk Tarih Kurumu için en az 75 olmak ve son sınıf öğrencisi olmamak,
7) 2020 yılı ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kurum/kuruluşta devamlı görev almamayı ve ücret karşılığı bir görevde çalışmamayı ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almamayı taahhüt etmek.

Son Başvuru Tarihi 13 Kasım 2019.

BAŞVURU
Başvurular 04-13 Kasım 2019 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından online olarak yapılacak olup şahsen, dilekçe, posta, e-posta, kargo veya kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Öğrenci Belgesi,
c) Eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve ÖSYM Yerleştirme Belgesi, ara sınıftakiler için not ortalamasını gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi,
d) 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hazırlık öğrenimi görenler için hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösteren belge.

BURS SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDEMELER
Lisans bursu en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayında başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Son sınıf öğrencilerine en son haziran ayı için ödeme yapılır.
Lisans bursu aylık 1.000,00 TL’dir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular, eğitime yeni başlayanlar ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar için yerleştiği lisans programının puan türündeki başarı sıralaması, ara sınıflar için ise genel not ortalaması dikkate alınarak ilgili Kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından değerlendirilir.
Burs Sisteminde (BURSİS) otomatik olarak oluşturulan listeler çerçevesinde adaylardan başarı sırası/not ortalaması en yüksek olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.
Başvuru sırasında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz edenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

BURS SONUÇLARI VE TAAHHÜT
Burs sonuç duyurusu Yüksek Kurum ve ilgili Kurumun (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) genel ağ sayfasında yayımlanır ve burs sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Burs almaya hak kazananların sonuç takip ekranında yer alan bursiyerlik yükümlülüklerine ilişkin taahhütnameyi ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi alanların burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kurum/kuruluştan burs almayacağına dair feragatnameyi onaylamaları gerekmektedir. İlan edilecek süreler içerisinde onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılır ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

BURSUN DEVAMI
Bursiyerler her yarıyıl sonunda Not Döküm Çizelgesi ve Öğrenci Belgesini kendilerine bildirilen süreler içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme Sistemi’ne yüklemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir.
Bursiyerlerin başarı durumu hakkında Kurumca her yıl eylül ayı sonunda aşağıda yer alan başarı ölçütleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.
a) Alttan dersi olmamak,
b) Genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde Türk Dil Kurumu için en az 70, Türk Tarih Kurumu için en az 75 olmak,
c) Hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri için hazırlık sınıfını başarıyla geçmek,
d) Tüm bursiyerler için öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak.

YÜKÜMLÜLÜKLER
Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.
Bursiyer; onayladığı taahhütnameye, Yönetmelik’te belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş ve Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak
kararlara uymakla yükümlüdür.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu
Atatürk Bulvarı No: 217, 06680 Kızılay Sokağı, No: 1, 06100
Kavaklıdere/ANKARA Sıhhiye/ANKARA
tdkburs@tdk.gov.tr ttklisansburs2019@hotmail.com www.tdk.gov.tr www.ttk.gov.tr

2020 YILI YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSU İLANI
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs türleri, alanları, konuları ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

A. YÜKSEK LİSANS BURS ALANLARI, TEZ KONULARI VE KONTENJANLAR

Atatürk Araştırma Merkezi

Burs AlanıTez Konusu Kontenjan
Türkiye Cumhuriyeti TarihiTürkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası ve Doğu Akdeniz’de Küresel Rekabet1
Türkiye-Rusya İlişkileri
Türkiye’nin Stratejik Meselesi
Göç ve Eğitim
TOPLAM
1

Türk Dil Kurumu

Burs AlanıTez Konusu Kontenjan
Türk DiliSöz Varlığı6
Türkiye Türkçesi15
Türkiye Türkçesi Ağızları6
Çağdaş Türk Yazı Dilleri7
Tarihî Türk Yazı Dilleri6
İşaret Dili1
TOPLAM
41

Türk Tarih Kurumu

Burs AlanıTez Konusu Kontenjan
Eski Çağ TarihiEski Çağ Tarihi5
Orta Çağ TarihiOrta Çağ Tarihi5
Genel Türk TarihiGenel Türk Tarihi5
Yeni Çağ TarihiYeni Çağ Tarihi4
Yakın Çağ TarihiYakın Çağ Tarihi4
Türkiye Cumhuriyeti TarihiTürkiye Cumhuriyeti Tarihi5
Tarih Eğitimi ve ÖğretimiTarih Eğitimi ve Öğretimi3
Bilim ve Düşünce TarihiBilim ve Düşünce Tarihi2
Medeniyet TarihiMedeniyet Tarihi2
Dinler TarihiDinler Tarihi2
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar TarihiYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi3
TOPLAM
40

Atatürk Kültür Merkezi

Burs AlanıTez Konusu Sayı
Türk Dil, Kültür ve Edebiyatı Alanındaki Eserlerin Çevirisi ve Üzerine Yapılan ÇalışmalarTürk Dili ve Kültürüyle Yapılan Karşılaştırmalı Çalışmalar1
Çeviri ve Kültürel Araştırmalar
Türk Halk BilimiTürk Halk Masalları1
TOPLAM
2

B. DOKTORA BURS ALANLARI, TEZ KONULARI VE KONTENJANLAR

Atatürk Araştırma Merkezi

Burs AlanıTez Konusu Sayı
Türkiye Cumhuriyeti TarihiTürkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası ve Doğu Akdeniz’de Küresel Rekabet1
Türkiye-Rusya İlişkileri
Türkiye’nin Stratejik Meselesi
Göç ve Eğitim
TOPLAM
1

Türk Dil Kurumu

Burs AlanıTez Konusu Sayı
Türk DiliTürkiye Türkçesi3
Çağdaş Türk Yazı Dilleri2
Tarihî Türk Yazı Dilleri2
TOPLAM
7

Türk Tarih Kurumu

Burs Alanı Tez Konusu Sayı
Eski Çağ TarihiEski Çağ Tarihi5
Orta Çağ TarihiOrta Çağ Tarihi6
Genel Türk TarihiGenel Türk Tarihi6
Yeni Çağ TarihiYeni Çağ Tarihi5
Yakın Çağ TarihiYakın Çağ Tarihi5
Türkiye Cumhuriyeti TarihiTürkiye Cumhuriyeti Tarihi5
Tarih Eğitimi ve ÖğretimiTarih Eğitimi ve Öğretimi4
Bilim ve Düşünce TarihiBilim ve Düşünce Tarihi3
Medeniyet TarihiMedeniyet Tarihi4
Dinler TarihiDinler Tarihi3
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar TarihiYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi4
TOPLAM
50

Atatürk Kültür Merkezi

Burs Alanı Tez Konusu Sayı
Eski Türk EdebiyatıBelagat1
Tenkitli Metin Çalışmaları
Türk Halk BilimiTürk Halk Masalları1
TOPLAM
2

Yüksek Lisans Bursu
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Türkiye’de tezli yüksek lisans derecesi veren bir programa kayıtlı olmak,
4) Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
5) Araştırma Görevlileri hariç, 2020 yılı ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kurum/kuruluşta devamlı görev almamayı ve ücret karşılığı bir görevde çalışmamayı taahhüt etmek,
6) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
7) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak,
8) 13/11/2019 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,
9) Yabancı dil şartı olarak;

a. 13/11/2019 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya YÖK tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak veya
b. 13/11/2019 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 50’ye denk gelen puan almış olmak.

Doktora Bursu
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
3) Türkiye’de tezli doktora derecesi veren bir programa kayıtlı olmak,
4) Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
5) Araştırma Görevlileri hariç, 2020 yılı ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kurum/kuruluşta devamlı görev almamayı ve ücret karşılığı bir görevde çalışmamayı ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almamayı taahhüt etmek,
6) Tez konusunu burs başvurusu yapılan konu çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
7) YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 75 olmak,
8) 13/11/2019 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,
9) Yabancı dil şartı olarak;
c. 13/11/2019 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖK tarafından yapılan YÖKDİL Sınavı’ndan en az 55,00 puan almış olmak veya
d. 13/11/2019 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak.

BAŞVURU
Başvurular 04-13 Kasım 2019 tarihleri arasında sadece www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından online olarak yapılacak olup şahsen, dilekçe, posta, e-posta, kargo veya kurye vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aynı başvuru dönemi içinde birden fazla başvuru yapılamaz.
Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Öğrenci Belgesi,
c) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi,
d) Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans not ortalamasını gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi,
e) ALES Sonuç Belgesi,
f) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
g) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge.

BURS SÜRELERİ, MİKTARLARI VE ÖDEMELER
Yüksek lisans bursu iki yıl, doktora bursu dört yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayından itibaren başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresi boyunca devam eder.
Yüksek Lisans Bursu
Aylık 1.500,00 TL (Araştırma Görevlileri için 750,00 TL),
Doktora Bursu
Aylık 2.250,00 TL’dir (Araştırma Görevlileri için 1.125,00 TL).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜLAKAT
Başvurular, başvuru şartları ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak ilgili Kurum tarafından değerlendirilir. Başvuru sonuç duyurusu ve mülakata ilişkin bilgiler, Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanır ve başvuru sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Puanlama Ölçütleri
Genel başarı puanı;
a) Yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si,
b) ALES Sözel veya Eşit Ağırlık puanının %10’u,
c) Yabancı dil puanının %10’u,
d) Mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır.

Burs Sistemi’nde (BURSİS) otomatik olarak oluşturulan listelerde genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci başarılı sayılarak burs almaya hak kazanır.
Başvuru sırasında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi veya belge ibraz edenlerin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

BURS SONUÇLARININ DUYURULMASI
Burs sonuç duyurusu Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanır ve burs sonuçları bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilir.
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Burs almaya hak kazananların sonuç takip ekranında yer alan burs sözleşmesini ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi alanların burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kurum/kuruluştan burs almayacağına dair feragatnameyi onaylamaları gerekmektedir. İlan edilecek süreler içerisinde onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılır ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

BURSUN DEVAMI
Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki bursiyerler Not Döküm Çizelgesi ve Öğrenci Belgesini, tez aşamasındaki yüksek lisans bursiyerleri tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu, tez aşamasında olan doktora bursiyerleri tez izleme komitesine sundukları raporu ve Tez İzleme Komitesi Tutanağını kendilerine bildirilen süreler içerisinde www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme Sistemi’ne yüklemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan geçerli bir mazereti olmaksızın söz konusu belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sisteme yüklemeyenlerin bursu kesilir.
Bursiyerlerin başarı durumu hakkında Kurumca her yıl eylül ayı sonunda aşağıda yer alan başarı ölçütleri çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.
a) Ders dönemindeki lisansüstü öğrenciler için genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 olmak,
b) Tez dönemindeki lisansüstü öğrenciler için danışman tez raporunun veya Tez İzleme Komitesi Tutanağı’nın olumlu olması ve tez savunmasında “kabul” veya “düzeltme” kararı almış olmak,
c) Tüm bursiyerler için öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞME
Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum ve ilgili Kurumların genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.
Bursiyer; imzaladığı sözleşmeye, Yönetmelik’te belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş ve Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymakla yükümlüdür.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Araştırma Merkezi
Ziyabey Caddesi No:19
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
burs@atam.gov.tr
www.atam.gov.tr
Türk Dil Kurumu
Atatürk Bulvarı No: 217
06680 Kavaklıdere/ANKARA
tdkburs@tdk.gov.tr
www.tdk.gov.tr
Türk Tarih Kurumu
Kızılay Sokak No: 1
06100 Sıhhıye/ANKARA
bursylisans@ttk.gov.tr
bursdoktora@ttk.gov.tr
www.ttk.gov.tr
Atatürk Kültür Merkezi
Ziyabey Caddesi No:19
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
burs@akmb.gov.tr
www.akmb.gov.tr

Lisans Bursu Duyurusu.
Lisans Üstü Bursu Duyurusu.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ