27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuruları

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Koşulları. Burs Başvuruları Yılda 2 Dönem Olarak Alınmaktadır. Birinci Dönem Başvuruları Nisan Ayında, İkinci Dönem Başvuruları Ekim Ve Kasım Ayında Alınmaktadır.

Destek Kapsamı
1. Bu program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir;
• Araştırma bursu,*
• Araştırma desteği.
*Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşu veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri olması durumunda bursun en az %25’i ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

2. Program kapsamında araştırmacılar, “Ek Desteklere İlişkin Hükümler” bölümünde belirtilen programlar ve belirtilen koşullar dâhilinde aşağıdaki faaliyetlerden ayrıca faydalanabilirler.
• Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği,
• Bilimsel eğitim etkinliği desteği.

Ek Desteklere İlişkin Hükümler

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
1. Program kapsamında araştırmacılar, araştırma süresi içerisinde 2224 – A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ve 2224 – B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı’nın başvuru kriterlerini sağlamak koşuluyla bir defaya mahsus destek alabilirler.**
**Bu destekler 2224-A ve 2224-B programlarında uygulanan yıl sınırlandırılması dışındadır.

Ads

2. Bilimsel etkinliklere katılım destekleri yurt içinde sürdürülen araştırmanın ilk 6 ayı tamamlanmadan kullanılamaz. İlk 6 ay sonunda gelişme raporu izleyiciler tarafından kabul edilmiş olan araştırmacılar bilimsel etkinliklere katılım desteklerinden faydalanabilirler.

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği
1. Program kapsamında araştırmacılar, aşağıdaki kriterleri sağlamak koşulu ile 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği’nden faydalanabilirler.
• 2218 programı kapsamında sonuç raporunu sunmuş ve sonuç raporu izleyiciler tarafından kabul edilmiş olmak,
• 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programının başvuru koşullarını sağlıyor olmak,
• Düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliğinin doktora sonrası araştırma konusu ya da süreçte elde edilen bilgi birikimi ile ilişkili olması.

2. 1. maddede belirtilen koşulları sağlayan araştırmacılar destek süresinin bitiminden itibaren 12 ay içerisinde 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ’ne başvuru yapabilirler. Bilimsel değerlendirme sonucunda GYK tarafından 2218 bursiyerleri için ayrıca belirlenmiş olan baraj puanın üzerinde puan alan araştırmacılar desteklenecektir.

TÜBİTAK Destekli Projelerde Görev Alma / TÜBİTAK Desteklerinden Yaralanma
TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, ücret, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) vb. hakkı elde edenlerin bu program kapsamında desteklenmeleri durumunda burslarını başlatabilmeleri için burs, ücret, PTİ vb haklarından feragat etmesi gerekmektedir. Bu koşullarda projelerine devam etmelerinde sakınca yoktur.

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak,

2. Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl* içerisinde başvuruda bulunmak ya da desteğe hak kazandığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde ilgili dereceyi alacak olmak,

3. Araştırmasını, doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesini almış olduğu kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik bir kurum/kuruluşta yapmak.**

4. Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, çalışmakta olduğu kuruluşta yapmamak,

5. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşun en üst yetkilisi tarafından davet edilmiş olmak,

6. Aday bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı kurumun en üst düzey yetkilisinden izin almış olmak,

7. Programın bir önceki dönemi kapsamında, başvurulan proje ile ilgili TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak,

8. Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki Tablo’da yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 7 puan ve üzerinde puan (istisnalar hariç bknz Tablo 1) almış olmak,

9. Araştırmayı Tablo 1’de yer alan kriterler kapsamında asgari toplam 20 puan ve üzerinde puan almış olan bir danışman ile yapacak olmak,

10. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak,

Başvuru Kriterleri

KriterlerPuan
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI taranan dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,2 puan
b) Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makalesi bulunmak,1 Puan
c) TÜBİTAK BİDEB Burs, Yarışma ve Olimpiyat programlarının herhangi birinden destek almış olmak,1 puan
d) TÜBİTAK destekli bir projede proje yürütücüsü/araştırmacı/bursiyer olarak yer almış olmak.Proje yürütücüsü olmak: 2 Puan
Araştırmacı olmak: 1 Puan
Bursiyer olmak: 1 Puan
-TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

-Araştırmalarını TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerde yürütülecek olan araştırmacılardan Tablo 1’deki kriterler aranmaz.

-Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında başvuran adaylar Tablo 1’de yer alan kriterlerden 4 puan ve üzerinde alması yeterlidir.

*Belirtilen süre içinde kadın araştırmacıların doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin başvuru aşamasında sunulması halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.

**Kişinin araştırma yapacağı kuruluşun; doktora derecesinin alındığı üniversitenin “7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince bölünmesi ile kurulan yeni üniversite olması halinde; doktora derecesinin alındığı bölümün, bölünmüş üniversitede araştırma yapılacak bölümle aynı olması durumunda bu programa başvuru yapılamaz.

Burs Miktarı Ve Süresi

Destek Süresi
Destek süresi en az 6, en fazla 24 ay olmak üzere TÜBİTAK tarafından onaylanan süre kadardır.

Destek Çeşidi ve Miktarı
Burs
Tam Burs
10.000 TL
Kısmi Burs
2.925 TL
Araştırma DesteğiEn fazla 90.000 TL
Danışmanlık Ücreti1.000 TL / Rapor Dönemi
2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri DesteğiÇağrı Duyurusunu / Destek Kapsamını İnceleyiniz
2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

Başvuru Yöntemi

1. Başvurular, TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Programa başvuru yapacak araştırmacı ve danışmanının Araştırmacı Bilgi Sistemi’ndeki (ARBİS) bilgileri çevrimiçi başvurudan önce güncellenmelidir. Başvuru aşamasında adaylardan TYBS’ye Araştırma Önerisi Formu ve ekleri dışında başka bir belge yüklemesi istenmemektedir. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru haricinde BİDEB’e e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz. Eğitim, sınav vb. bilgiler çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenmektedir. Ancak bilgileri çevrimiçi sistemler üzerinden görüntülenemeyen adaylar eğitim, sınav vb. belgelerini başvuru sistemine yüklemelidir. Başvuru sistemine yüklenecek belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

2. Başvuru aşamasında herhangi bir belgenin BİDEB’e ulaştırılması gerekmez.

3. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

4. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında*, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında** veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

*6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarıdır.

**5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2022 yılı 2. dönem çağrı duyurusu güncellenmiştir. Çağrı duyurusuna aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Programın 2022 yılı 2. dönem başvuruları 03 Ekim 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında https://tybs.tubitak.gov.tr üzerinden alınacaktır.

2022 Yılı 2. Dönem Burs Başvuruları 3 Ekim 2022 İle 30 Kasım 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.

Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ