08.03.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Son Başvuru Tarihi 10 Mayıs 2019. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde Öğrenim Gören Ön Lisans Ve Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri

Derece Alan Öğrencilere Proje Başına Ödül Ödemesi Yapılır. Varsa Derece Alan Projelerin Danışmanlarına Da Ödül Ödemesi Yapılır. Birden Çok Projeye Danışmanlık Yapılması Durumunda Sadece Bir Proje İçin Ödül Ödenir.

Bölge Dereceleri Ödülleri
Proje Başına Ödenecek Ödül
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 3.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Danışmanlık Ödülü
Birincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.000 Türk Lirası

Sponsorlu Bağlantılar

Final Dereceleri Ödülleri
Proje Başına Ödenecek Ödüller
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası
Teşvik Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Danışmanlık Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 2 Bin Türk Lirası

Başvuru Koşulları

• Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Takım üyeleri ve varsa danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
• Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
• Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
• Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
• Projeler akademik veya özel sektör danışmanı eşliğinde hazırlanabilir. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
• Projeler, 2019 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır. Proje rehberi için tıklayınız.
• Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Projeler, özgün iş fikri veya uygulama veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı amaçlarına yönelik hazırlanmalıdır.
• Proje raporu, özeti ve varsa video kaydında proje başvurusunda bulunan öğrencinin/lerin isimlerini veya üniversitelerini/fakültelerini çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilemez. Aksi durumda proje yarışmadan elenir. Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.

Başvuru İşlemleri
• Başvurular, 14 Şubat – 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr
• adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).
• Proje başvurusu yapılırken takım temsilcisinin kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, varsa danışmanın ve projenin bilgilerini sisteme yüklemesi gerekir.
• Başvuruda Öğrenci Belgesi/leri, varsa Muvafakatname/ler, Proje Özeti (en az 150, en fazla 300 kelime) ve PDF formatında Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) sisteme yüklenir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler bölümüne eklenir.
• Projeye ait video kaydı (boyutu 10 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
• Başvuru sırasında yarışma kategorisinin seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.
• Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
• Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dahil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuru Belgeleri

• Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (14 Şubat – 10 Mayıs 2019) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi,*
• TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,
• Üçten fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler,
• Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
• (*) e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.
• Eksik, hatalı veya yanlış bilgi veya belge ile başvuru yapılması veya değerlendirme kriterlerinde 4.2.1.de belirtilen Etik İhlal Gerekçeleri maddesinde belirtilen durumlarının tespiti halinde başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma kapsamında bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

Akıllı Şehirler ve Ulaşım

Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeleri kapsar.

Eğitim

Bu kategori, eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler içeren projelere yöneliktir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projeler bu kategoride değerlendirilir

Enerji ve Çevre

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu kategorinin kapsamına girer.

Gıda ve Tarım

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler bu kategoride yer alır.

Makine İmalatı ve Otomotiv

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projeler bu alanda değerlendirilir.
Sağlık

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler bu kategori kapsamına girer.

Savunma, Uzay ve Havacılık

Bu kategori, milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeleri kapsar.

Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler içeren projeleri kapsamaktadır. Bu kategoride kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)
Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
http://tubitak.gov.tr/bideb/2242
Tel: 0312 444 66 90
E-posta:bideb2242@tubitak.gov.tr

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sunumu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ