<style>.lazy{display:none}</style>

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2024

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2024

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2024

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde Öğrenim Gören Ön Lisans Ve Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Üniversite öğrencilerimiz tarafından heyecanla beklenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuruları başlıyor. Üniversite öğrencilerimiz arasında araştırma ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları TÜBİTAK tarafından onuncu kez gerçekleştirilecektir.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

2024 Yılında Programda Yapılan Güncellemeler
• Proje adı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır.
• Proje adı ve proje raporu başta olmak üzere tüm başvuru belgelerinde, herhangi bir kurum/kuruluşa, firmaya, ticari ürüne, markaya, dini ve kutsal değerlere yönelik özel isimleri ön plana çıkaran; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapan, rencide eden ifadeler içermemelidir.
• Başvuru sistemine yüklenen projelerin geçmiş yıllara ait projelere/kitap, dergi, internet vb. daha önce yayınlanmış metinlere olan benzerlik düzeyleri ilk aşamada incelenecek olup yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda bu kurala uymayan başvurular yarışmadan elenebilecektir.
• Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir.

Ads

Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.

3. Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.

4. Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.

5. Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.

6. Projeler, 2024 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır.

7. Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Özgün araştırma proje(leri) ile başvurulması gerekmektedir.

8. Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

9. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına (TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar dâhil), bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun
yarışmadan elenir.

Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir ve verilen ödüller geri alınır.

Başvuru İşlemi

1. Başvurular, TEKNOFEST web sayfasında ilan edilen tarihler arasında https://t3kys.com/tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr).

2. Proje başvurusu yapılırken takım temsilcisi kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, varsa danışmanın ve projenin bilgilerini sisteme yüklemesi gerekir.

3. Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 300 kelime) ve PDF formatında Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) sisteme yüklenir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde Ek Belgeler bölümüne eklenir.

4. Projeye ait video kaydı (3 dakikayı geçmeyen) sisteme link olarak eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.

5. Başvuru sırasında yarışma Ana Alan ve Tematik Alanının seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.

6. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

7. Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuru Yöntemi
Başvurular, TEKNOFEST web sayfasında ilan edilen tarihler arasında https://t3kys.com/tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.

Yarışma Kategorileri
Yarışma Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik olmak üzere dokuz ana alanda düzenlenmektedir. Ana alanların altında yer alan aşağıdaki (Şekil 1) tematik alanlarından birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekmektedir.

TÜBİTAK Tematik Alanlar

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Çevrimiçi olarak alınan başvuruların ön incelemesi yapılır, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.

2) İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler, her alan için oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler Final Yarışmasına davet edilir.

3) Final Yarışması
Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yüz yüze veya çevrimiçi mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrenciler sunumlarını gerçekleştirir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.

Değerlendirme Kriterleri
Projeler, Özgünlük / Yenilikçilik, Yöntem ve Süreç, Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik, Katma Değer ve/veya Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir.
Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.

Ödüller

Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir. Final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri tabloda yer almaktadır.

(*) Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 40 Bin Türk Lirası

Danışman Ödülü
Birincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası

Yarışmada Birincilik, İkincilik veya Üçüncülük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) başvurularında 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

Yarışma Takvimi
Başvuru Bitiş: 29 Mart 2024 (19 Nisan 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı)
Ön Değerlendirme Rapor Sonuçlarını Açıklanması: Haziran 2024
Final Değerlendirmeleri: 1 – 5 Temmuz 2024
TEKNOFEST TARİHİ – YERİ: Ağustos – Eylül 2024 / Yarışma yeri önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Başvuru Yapmak İçin Tıklayın.
Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ