<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Öğrenci Kongresi Ve Poster Sunumu Yarışması

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Öğrenci Kongresi Ve Poster Sunumu Yarışması

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Öğrenci Kongresi Ve Poster Sunumu Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Ve Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Lise Öğrencileri Öğrenci Kongresi Ve Poster Sunumu Yarışması Düzenliyor.

Bu yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Kurumumuz iş birliğinde “Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması” düzenlenecektir. Söz konusu yarışmanın çağrı duyurusu aşağıda paylaşılmıştır. Yarışmaya ait proje rehberi ilerleyen günlerde bu sayfada yayınlanacaktır.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Bu çağrı ile, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerini geliştirerek yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi ve bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturularak bilim insanları, akademisyenler ve yeni teknolojilerin araştırma alanlarına yönelik çalışmalar yapan sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar

ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemini,

Ads

Danışman: Poster çalışması hazırlama aşamasında öğrenciye danışmanlık yapan ve hâlihazırda bir eğitim kurumunda fiilen çalışmakta olan bir öğretmeni,

e-BİDEB: BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemini ifade eder.

Grup Yürütme Kurulu: BİDEB Yarışmalar Grubu Koordinatörlüğünce yürütülen programlar ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan akademisyenlerden oluşan kurulu,

Jüri: BİDEB tarafından yürütülen yarışma programlarında başvuruları değerlendirmek, sınav, seçme ve değerlendirme işlemlerini BİDEB ile koordineli olarak yürütmek üzere görevlendirilen alanında yetkin kişileri,

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı’nı,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu ifade eder.

Başvuru Koşulları

• Yarışmaya, Türkiye’deki resmi örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir.

• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir poster çalışması ile katılabilir ve her poster çalışması en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır. Birden fazla öğrenci ile hazırlanan poster çalışmasında öğrenciler aynı okuldan olmalıdır.

• Poster çalışmasında sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla poster çalışmasında danışmanlık yapabilir. Danışman, öğrencilerle aynı okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır.

• Poster çalışmasının, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak da olsa kendi bilgi ve becerileri ile ortaya konmuş olması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan bir çalışmayla yarışmaya başvuru yapılmaz. Poster çalışmasının, yarışmanın web sayfasında yer alan formatta ve sonlandırılmış olarak yarışma başvurusunun yapılması gerekir.

• Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan çalışma içeriğinin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, kişilik haklarını ihlal eden içeriklerin yer alması, postere konu çalışmada etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında çalışma başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

• Poster hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda yapılacak veri toplama çalışmalarında kullanılacak araçlarının uygulanabilirliğine ilişkin il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

Başvuru İşlemi

• Poster hazırlama kılavuzuna göre hazırlanan ve tamamlanan çalışmaların başvuruları 10 Kasım 2022 tarihinde başlar, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

• İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan çalışmalarda başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci / öğrenciler ile danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.

• Öğrencilerin sisteme yüklenecek fotoğrafları son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

• Postere konu proje çalışması, yarışmanın web sayfasında bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Çalışma özeti en az 150, en fazla 250 kelime; çalışma raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Çalışma raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

• Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

• Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

• Başvuru formu, TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

• Final aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname ve Yarışma Kuralları Kabul Formu final aşaması öncesinde doldurularak TÜBİTAK’a gönderilir.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Matematik ile Çevre ve İklim Değişikliği olmak üzere 2 alanda yapılacaktır.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

• Öğrenciler tarafından hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen poster çalışmaları, her alan için oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

• Poster çalışmaları; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.

• Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan çalışmalar, final etkinliğine davet edilir. Final yarışmasına davet edilen öğrenciler, yarışmanın web sayfasında yayınlanacak Poster Şablonuna göre final etkinliğine hazırlanır.

• Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final aşamasına davet edilmeleri durumunda, yapacakları sunumda tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde çalışma yarışmadan elenir. Ancak çalışmada yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını çalışmada yer alan diğer öğrenci / öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, çalışmada yer alan diğer öğrenci / öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile danışman öğretmenin imzasının olması zorunludur.

• Final aşamasında çalışma sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda ppt veya pttx formatında sunum hazırlamaları beklenir. Sunumlarda kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından sağlanır. Final aşamasında kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise çalışma sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

Ödüller
Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan çalışmalara Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri; öğrenciler için çalışma başına para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine ise para ödülü şeklinde verilir. Final yarışmalarında verilecek ödül ücretleri daha sonra yarışmanın web sayfasında yayınlanacaktır.

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır.

Poster Yarışması
Başvuru Başlama Tarihi: 10 Kasım 2022
Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2022
Final Yarışması Tarihi: 26-28 Aralık 2022

Diğer Hükümler

• Düzenlenecek poster sunum etkinliklerinin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir, ayrıca yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Etkinliğin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her çalışma için danışman olarak görevlendirilen bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır. Yarışma süresince çalışma sahibi öğrencilerin, tüm sorumluluğu okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen danışman öğretmene aittir.

• Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

• Ticari bir değeri olduğu düşünülen çalışmalar için www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

• TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Proje Yazım Şablonu
Proje raporu yazımında yazı tipinin Times New Roman, yazı tipi boyutunun ise 12 punto olması tavsiye edilmektedir. Proje rapor metnindeki her bir sayfa, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde düzenlenmelidir.
Proje başlığı tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyan kişiye proje çalışması hakkında fikir verecek şekilde yazılmalıdır. Bu başlık mutlaka proje içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır.

Özet
Özetin tamamı 150-250 kelime arasında olmalıdır. Proje özetinde, çalışmanın ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan bahsedilmez. Özette projenin amacı, kullanılan yöntem, yapılan gözlem ve elde edilen temel bulgular ve sonuçlardan birkaç cümle ile bahsedilir. Ayrıca proje özetinin altına, proje konusunu genel olarak yansıtan en fazla beş kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup, çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir.

Amaç
Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine ve Ar-Ge içeriğine odaklanılmalıdır. Önerilen proje konusunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır. Hazırlanan projenin ilgili olduğu alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

Giriş
Giriş, araştırma konusu hakkında yapılmış araştırmaların sonuçlarının ve bu alanda cevapsız olan soruların bilimsel makalelere dayandırılarak anlatıldığı (kaynak taraması) bölümdür.

Yöntem
Araştırma yönteminin, veri toplama araçlarının, deney ve gözlem düzeneklerinin ve verilerin analiz yönteminin verildiği bölümdür.

Proje Yazım Şablonu İçin Tıklayın.
E-Bideb Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.
Arbis Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayın.
Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ