27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2023

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2023

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Düzenliyor. Ödüllü Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim Gören Tüm Lise Öğrencileri Katılabilir.

2023 Yılında Programda Yapılan Güncellemeler

• Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

• Sergi değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

• Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

Ads

• Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

Çağrının Amacı ve Kapsamı
Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4. Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

5. Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

6. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir.

7. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8. Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

9. Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

10. Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru İşlemi

1. 2023 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları, 5 Aralık 2022 tarihinde başlar ve 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2. İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan projelerde başvuru sistemine bir öğrenci giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile varsa danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte sisteme kaydeder.

3. Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

4. Proje çalışması, http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime; proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır. Proje raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf, anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

5. Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Video boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

6. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

7. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz.

8. Başvuru formu, Bölge Koordinatörlerine gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

9. Bölge sergisi aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname ve Yarışma Kuralları Kabul Formu bölge sergileri öncesinde doldurularak Bölge Koordinatörlerine gönderilir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, 12 ana alanda düzenlenmektedir.

1) Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan Şekil 1’deki tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

Bu ana alanlarda yarışmaya başvuruda bulunulacak projelerin, aşağıda isimleri verilen tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir.

Lise Yarışma Tematik Alanlar Şekil 2

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

1. Bölgesel yarışmalar; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

2. Öğrenciler tarafından Proje Rehberine göre hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen projeler, ilk aşamada 12 bölgede her alan için oluşturulacak jüriler tarafından bilimsel kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

3. Projeler; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine ve proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi internet adresinden ulaşılabilir.

4. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir. Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak gerekmesi durumunda bölge ve final değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.

5. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final aşamalarına davet edilmeleri durumunda, sunumda ve yapılması halinde sergide tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi halde proje yarışmadan elenir. Ancak projede yer alan öğrencinin yarışmadan çekilmek istediğini ve tüm haklarını projede yer alan diğer öğrenci/öğrencilere devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, projede yer alan diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda, öğrenci ve velisi ile danışman öğretmenin imzasının olması zorunludur.

6. Bölge ve final sergilerinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü/TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

7. Sergi değerlendirmelerinde projenin ön değerlendirmede aldığı puanın % 30’u etkili olacaktır.

8. Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, final yarışmasında derece alan projeler arasından ayrı bir jüri tarafından belirlenir.

Ödüller

Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilir. Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. Final yarışması değerlendirme sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilebilir.

Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı olarak ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. 2023 YKS Kılavuzu). Dereceye giren öğrencilerin üniversite sınavına girecekleri yıl YKS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir.

Final Yarışması sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için (eşit ağırlık/sayısal/sözel) ilk 25.000’e giren öğrenciler TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programından faydalanır.

Final Yarışması sonucunda derece alan projeler için fikri haklar tescil (patent) desteği verilir.

Uluslararası Proje Yarışmalarına katılacak proje sahibi öğrenciler için proje geliştirme desteği ve akademisyen desteği verilir.

Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç kontenjan dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir (Bkz. 2023 YKS Kılavuzu). Uluslararası proje yarışmalarında derece alan öğrencilerin, üniversite sınavına girecekleri yıl YKS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunmaları gerekir. Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Dördüncülük ödülü veya özel ödül alan öğrenciler TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programından faydalanabilir.

Final Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 9 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 4.500 Türk Lirası

Danışman Ödülü (Proje Başına)
Birincilik Ödülü 6.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 6 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Teşvik Ödülü 3.250 Türk Lirası

Bölge Yarışması Ödülleri

Öğrenci Ödülleri (Kişi Başına)
Birincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası

Danışman Ödülü
Birincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.250 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.100 Türk Lirası

Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)

2023 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları, 5 Aralık 2022 tarihinde başlar ve 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.30’da sona erer. Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir

1.) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölge merkezinde bölge sergisi düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.

Başvuru Başlangıç: 5 Aralık 2022 (Proje Başvurularının Alınmaya Başlanması)
Başvuru Bitiş: 5 Ocak 2023 (Proje Başvurularının Sona Ermesi. Başvuruların Son Gününde Sistem 17:30’da Kapatılacaktır.
Ön Değerlendirme: Şubat 2023 (Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması)
Bölge Yarışmaları: 6-9 Mart 2023
Final Yarışması: 8-12 Mayıs 2023

Diğer Hükümler

Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir, ayrıca yarışmanın web sayfasında yayınlanır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş yol giderleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden karşılanır. Yarışma süresince proje sahibi öğrencilerin tüm sorumluluğu, okul müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmene aittir.

Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, varsa danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların ARBİS’e kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

Çağrı Duyurusu İçin Tıklayın.
Proje Rehberi İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ