<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Torbalı Meslek Yüksek Okulu Açık Sergi Alanı Tasarımı Yarışması

Torbalı Meslek Yüksek Okulu Açık Sergi Alanı Tasarımı Yarışması

Torbalı Meslek Yüksek Okulu Açık Sergi Alanı Tasarımı Yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu Açık Sergi Alanı Tasarımı Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Doğal taşlar insanlar tarafından bilinen ve kullanılan en eski materayallerden biri olarak çeşitli kullanım biçimleriyle hayatımızın içinde var olmuştur. Doğal taşlar dayanıklı, işlevsel ve estetik yapılarıyla mimarlık, inşaat sektörü ve güzel sanatlar alanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Türkiye doğal taş zenginliği ile dünyanın en eski mermer üreticisi ülkelerden biri olup, sahip olduğu rezerv ve çeşitlilik bakımından mermer ve doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin zengin doğal taşlarının bilinirliğinin artması, farklı meslek gruplarının ve öğrencilerin faydalanabilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Torbalı Meslek Yüksekokulu tarafından, Torbalı Meslek Yüksekokulu Açık Sergi Alanı Tasarımı yarışması açılmıştır.

Ads

Torbalı Meslek Yüksekokulu 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulmuştur. Torbalı ilçesi tarım, sanayi ve tarih üçgeninin merkezinde yer alan önemli bir ilçedir. Meslek Yüksekokulu sektörden gelen ilgi ve destekle yer bilimlerinin ağırlıklı olduğu “Malzeme ve Malzeme İşletme Teknolojileri”, “Madencilik ve Maden Çıkarma”, “Makine ve Metal Teknolojileri”, “Mülkiyet Koruma ve Güvenlik”, “Mimarlık ve Şehir Planlama” bölümlerinde iki yıllık tekniker yetiştirmektedir. Sektöre yönelik yetiştirilecek olan kalifiye elemanların eğitim aldıkları mekânın koşulları eğitim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle sergileme alanı tasarımının eğitim işlevine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Mesleki gelişim, yeni ve güncelin araştırılması için önemli bir mekanizma olan mimari proje yarışmaları, mimarlık eyleminin nitelikli ürün elde etme sürecine de ciddi kazanımlar ve katkılar sağlamaktadır. Mimarlık üretim ortamı içerisinde yeni düşüncelerin gelişmesine, araştırmalara, yeni açılımlara, söylemlere, özgür ve şeffaf bir ortam hazırlayan mimari proje yarışmaları, mimarlık öğrencilerinin mesleki gelişimleri için oldukça önemli bir araçtır. Kurumlar arası öğrenci iletişiminin gelişimine de katkısı olan yarışmalar; aynı zamanda hem kendi kurumunda hem de kurumlar arası düzeyde tanınır olmaya olanak sağlamaktadır. Farklı kategoriler ve işlevsel kurgulara sahip yarışmaları öğrenciler için önemli bir birikim ve deneyim ortamı olarak; farklı eğitim kurumları ve eğitim düzeylerinden gelen mimar adaylarının mesleki deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olarak düşünmek mümkündür.

Bu kapsamda DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsünde ulusal ve uluslararası çalıştaylarda öğrenciler ve tasarımcılar tarafından üretilen nesnelerin sergilenmesi; ders süreçlerinde öğrencilere anlatılan doğal taşların sergi alanında etkileşimli olarak sunulabilmesi; tasarım alanın etkin rekreatif kullanımlara olanak sağlaması amacıyla sergileme ve rekreasyon alanı tasarlanması planlanmaktadır. Böylece DEU Torbalı Meslek Yüksekokulu Türkiye’de bulunan üniversiteler içinde ilk doğal taş sergileme alanına sahip olacak; ulusal ve uluslararası çevrede görünürlüğü artacaktır. Ayrıca üretim yöntemi olarak öğrenci fikir yarışması tercih edilerek; geleceğin mimarları için farklı üretim pratiklerini deneyimleme ve yarışmanın sonuç ürünleri üzerinden farklı bakış açılarının tartışılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede meslek yüksekokulunun bahçesinde, mevcut halinde tören alanı ve otopark olarak kullanılan ana giriş alanı ile bu alanın yan tarafında bulunan yeşil dokunun kapsadığı alan tasarım alanı olarak belirlenmiştir.

Alanın Tanımı
Tasarım alanı; İzmir’in 45 km güneydoğusunda yer alan Torbalı ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Kampüsü sınırları içinde bulunmaktadır. Torbalı Meslek Yüksekokulu kampüsü ana eğitim binasının etrafında geniş bir yeşil alana sahiptir. Eğitim binasının arka tarafında eğitim süreçlerinde de kullanılan geniş çaplı bir mermer atölyesi, giriş cephesinde ise tören alanı, bekleme alanı, protokol girişi, araç girişi yer almaktadır. Tasarım alanı olarak belirlenen yaklaşık 10.000 m2’lik alanın sınırları protokol yolu ve tören alanını da içeren giriş bölümünü ve giriş bölümü ile araç yolu arasında kalan yeşil alanı kapsamaktadır. Tasarım alanında bulunan ağaçların korunması ve gelecekte ağaçların büyüme durumları da göz önüne alınarak alanın kullanım senaryolarının geliştirilmesi beklenmektedir. Tören alanındaki Atatürk büstü ve bayrak direkleri; kampüs bahçe girişi ve eğitim yapısı girişi hattında uzanan protokol yolu ve bekleme alanı yerinde korunarak öneriler geliştirilmelidir.

İhtiyaç Programı
Aşağıda belirtilen işlevlere uygun mekansal önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

1)Sergileme; Meslek Yüksekokulu’nda ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında üretilen mermer objelerin sergilenmesine; öğrencilere ders anlatımlarında kullanılan mermer blokların, plakaların, mermer fayans (kaplama) ve mermer örneklerinin sunumuna imkan sağlayacak mekanların ve sergileme elemanlarının tasarlanması beklenmektedir. Gelecekte de sergilenecek koleksiyonun artma ihtimali gözönünde bulundurularak genişlemeye olanak tanıyan bir sergileme düzeni istenmektedir.

Sergilenecek nesneler:
Mermer bloklar,:30 adet: 100*75*75 cm
Mermer plakalar: 30 adet 100*75 *2 cm
Mermer fayans (kaplama) 150 adet: Ebat: En-Uzunluk/15×25-25×25-30,5×30,5-30×40-40×40 cm
Mermer tasarım ürünleri 50 adet: 80x40x40 cm, 55x50x50 cm
(Nesnelerle ilgili detaylı bilgiler ve görseller Ek.3’de bulunmaktadır)

2)Eğitim: Bu sergileme alanının ders sırasında örnek materyallerin incelenmesi amacıyla (yaklaşık olarak 20’şer kişilik gruplara hizmet edecek şekilde) kullanılma durumu göz önünde bulundurularak uygun açık, yarı açık mekan düzenlemeleri önerilmesi gerekmektedir.

3)Rekreasyon: Meslek Yüksekokulu ve kentin paydaşları tarafından kullanılacağı öngörülerek sosyalleşmeye, sergilenen materyalleri deneyimlemeye ve paylaşıma olanak sağlayan tasarımlar beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları Ve Esasları
Yarışma Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık veya Tasarım Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır.

Yarışmacılar bireysel ya da ekip olarak katılabilir, ekip üyeleri TMMOB meslek disiplinlerinden olabilir. Ancak ekip başı mimarlık ya da tasarım fakültelerinin mimarlık bölümünde okumakta olan lisans öğrencisi olmalıdır.

Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.

Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu”nu (EK.4) doldurması gerekmektedir.

Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.

Bu koşullara uymayanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar
“Proje Dosyasının” herhangi bir yerinde proje sahibini belirten bir ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Dijital kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek proje değerlendirme dışı bırakılır.

Projelerin şartnamede belirtilen teslim günü ve saatini geçmeyecek şekilde gönderilmesi zorunludur.

Yarışmaya gönderilen projelerin özgün, başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış, eğitim sürecinde dönem projesi olarak üretilmemiş olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje diskalifiye edilir. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

Yer Görme Şartı
Yer görme zorunlu değildir, fakat jüri üyeleri tarafından alanın yerinde görülmesi tavsiye edilir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Ve Belgeler
Yarışmaya ait tüm dökümanlara https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/torbali-meslek-yuksekokulu-sergi-alaniogrenci-fikir-yarismasi/
adresinden ulaşılabilir. Bu dökümanlar aşağıdaki belgeleri içermektedir;
_Yarışma Şartnamesi
_Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler
EK.1 Yarışma alanına ait videolar
EK.2 Yarışma alan sınırlarını gösteren harita ve fotoğraflar
EK.3 Sergilenecek nesnelere ait görseller
_EK.4 Katılımcı Kimlik Formu
_EK.5 Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yarışma şartları kabul belgesi

Yarışmacılardan İstenenler Ve Sunum Tekniği
Yarışma bir mimari fikir yarışması olarak açılmakla birlikte, gelecekte uygulama amacı taşıdığı için üretilecek tasarımların uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Proje Dosyası:
_Konseptin ve konsepte bağlı olarak alt ve üst ölçekli yaklaşımların ifade edildiği şema ve
diyagramlar, açık alan kullanım senaryoları
_1/500 ölçekli vaziyet planı
_Tasarımın gerektirdiği ölçeklerde plan, kesit ve görünüşler
_Üç boyutlu görseller
_Mimari açıklama raporu

Kimlik Dosyası:
Proje dosyasına ek olarak aşağıda içeriği belirtilen kimlik dosyası da teslim edilmelidir.
_Şartname içinde yer alan kimlik formu (EK.4)
_Ekip içinde yer alan tüm yarışmacıların lisans öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenci belgesi. (e-devlet
üzerinden alınabilir)
_ Yarışma ekibi içerisinde yer alan tüm ekip üyelerinin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge kullanılmalıdır. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilmesi gerekmektedir

Sunum Tekniği
_Paftalar A1 (59,4cm x 84 cm) boyutunda ve dikey olarak kullanılacaktır.
_Pafta sayısı en fazla 3 adettir.
_ Klasör isimlerinde 5 rakamlı, tekrarlanmayan ve birbirinin ardı sıralı olmayan rumuz yer alacaktır.
_Paftalar jpeg veya tiff uzantılı dosya halinde hazırlanmalıdır. Paftalarda ve proje raporunda rumuz kesinlikle bulunmamalıdır. Projelerin yanı sıra mimari açıklama raporunun da dijital klasöre eklenmesi beklenmektedir.
_ Paftalarda kullanılan tüm görseller (3 boyutlu görseller, plan, kesit, görünüş, diyagram vb.) münferit olarak ayrı bir klasörde dijital bir dosya olarak hazırlanmalıdır. Tüm görseller 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

Teslim Şekli
_Paftaların üzerinde rumuz belirtilmeyecektir.
_Proje dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_PROJE DOSYASI” başlıklı bir klasöre atılmalıdır.
_Kimlik Dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” başlıklı bir klasöre atılmalıdır.
_“RUMUZ_PROJE DOSYASI” ve “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” sadece ‘RUMUZ’u içeren başlıktaki bir
klasöre atılmalıdır.
_Bu klasör (RUMUZ) “.zip” veya “.rar” formatına dönüştürüldükten sonra WETRANSFER’e yüklenerek,
bağlantı linki deutorbaliyarisma@gmail.com adresine gönderilmelidir. Wetranser linkinin “transfer
bağlantısı alın” seçeneği ile alınması gerekmektedir.
Teslimin kapanmasını takip eden 24 saat içinde raportörlük tarafından dosyaların teslim alındığına dair
bir geri bildirim e-postası yarışmacılara iletilecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlanı: 27 Nisan 2021
Soruların sorulması için son tarih: 16 Mayıs 2021
Soruların cevaplanması: 21 Mayıs 2021
Dijital ortamda teslim için son tarih: 12 Ağustos 2021
Sonuçların açıklanması: 19 Ağustos 2021
Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacaktır.

Soru Ve Cevaplar
Yarışmacılar sorularını, 16 Mayıs 2021 tarihi, saat 17.00’ye kadar deutorbaliyarisma@gmail.com
adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından
değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır.

Yarışma web sitesi:
https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/torbali-meslek-yuksekokulu-sergi-alani-ogrenci-fikir-yarismasi/

Sonuçların Açıklanması
Yarışma sonuçları 19 Ağustos 2021 tarihinde, https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/torbali-meslekyuksekokulu-
sergi-alani-ogrenci-fikir-yarismasi/ adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ