<style>.lazy{display:none}</style>StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması
27.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması

StelPRO Çelik Yapı Tasarımı Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerindeki Mimarlık Ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
a. Yarışmaya katılım hakkı kazanmış projelerin, yukarıda Madde 5.b bendinde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmesi sonucunda; 4 eşdeğer ödül ile Jüri tarafından belirlenecek sayıda projeye mansiyon ödülleri verilir. Ödüller aşağıda belirtildiği gibidir.

1) Eşdeğer Ödül: Ödül alan her takım başına 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adedi geçemez.

2) Mansiyon Ödülleri: Mansiyon kazanan her bir takıma 2.500 TL verilecek olup, Mansiyon ödülleri için toplam miktar 10.000 TL’yi geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 10.000 TL Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.

b. Staj Olanağı. Eşdeğer Ödül kazanan proje yarışmacılarına imkanlar ölçüsünde;

Ads

1) Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından Hatay’da gerçekleştirilmek üzere hazırlanacak okul projesi kapsamında staj yapması, görev alması için öncelik tanınacak,

2) Fabrika / laboratuvar / şantiye gezileri düzenlenecektir.

c. Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sonucunda;

1) Ödül alan proje gruplarının üyelerine ve danışmanlarına “SteelPRO BAŞARI BELGESİ”

2) Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına ve danışmanlarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”

3) Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına ve danışmanlarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.

d. Özgün olmadığı belirlenen projelerle ilgili olarak yukarıda Madde 5.c.(7).’de belirtilen esaslar uygulanır.

e. İki yılın kazanan projelerinden TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2025” yarışmasına aday gösterilebilir. Öğrencilerin o tarihte mezun olmaları bu yarışmaya katılmalarını engellemez.

Yarışmanın Amacı

a. Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak,
b. Mimarlık ve inşaat mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
c. Teknolojik gelişmelerden de yararlanarak, çelik yapının özelliklerini vurgulayan ve güncel ihtiyaçları karşılayan, yaratıcı ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geliştirmelerini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

a. Yarışmaya kimler katılabilir?
1) Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere (af ile geri dönen öğrenciler hariç) açıktır. 2022-2023 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.

2) Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje, daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.

b. Yarışma Takımları

1) Yarışmaya katılacak takımda; lisans eğitimi düzeyinde en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi olmalıdır. Geliştirilecek projeye uygun olarak ihtiyaç duyulacak diğer disiplinlerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri de takıma katılabilirler. Takım üyelerinin, içinde bulundukları dönemdeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin başvuru tarihinde mezun olmaları halinde de başvuru hakları saklı kalır.

2) Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda yesimgures@steelpro.org veya gencel@tucsa.org adresi ile de yazışabilir.

3) Her bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği bölümlerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. Bu yarışmanın jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.

4) Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.

c. Başvuru ve Katılım
1) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2) Başvuru ve proje teslim süreci aşağıda Md. 7.a bendinde açıklanmıştır.

d. Sorular

1) Yarışmacılar, yarışma şartnamesine ilişkin açıklama isteklerini / sorularını; Madde 8’de belirtilen Tanıtım Toplantısında sorabilirler ve/veya Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar Jüri Raportörüne gönderebilirler (yesimgures@steelpro.org) veya www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına yazabilirler. Soruların yanıtları; ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.

2) Yarışmacılar, tasarım sürecinde mimari ve mühendislik alanında danışmak istedikleri teknik soruları, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’na iletilmek üzere www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soru teknik açıdan uygun görüldüğü takdirde, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’nun yol gösterici yanıtları ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
e. Bu şartnamenin geçerli son sürümü www.steelpro.org web sitesinde yayımlanır.
f. Yukarıdaki hususlara uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Yarışma Konusu Ve Verileri

a. Yarışma Konusu.
Yarışmanın konusu “çelik taşıyıcı sistemli bir eğitim yerleşkesi”dir. Tasarımda Antakya bölgesinin depremsellik ve iklim koşullarına göre gerekli yük ve önlemler göz önünde bulundurulacak, deprem dirençli ve sürdürülebilir yapı/yapılar (çevre, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik) projelendirilecektir. 6 Şubat 2023 depreminde büyük yıkıma uğramış olan Antakya’da her tür eğitim yapısına ihtiyaç olduğu değerlendirilerek eğitim yerleşkesinin tip ve kapsam seçimi yarışmacıya bırakılmıştır.
Bu bağlamda yerleşkenin tasarımının, Antakya’nın zengin tarihsel ve kültürel belleği üzerine yeniden düşünme fırsatı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü eğitim yerleşkeleri barındırdığı açık, yarı-açık ve kapalı mekan örgütlenmeleri ile kentsel kamusal hayatın deneyimlendiği mekanlardır.
Tasarımda aşağıdaki hususlar göz önüne alınabilir;

1) Bir okul tipi seçilirse, tahsis edilecek alanın kısıtları göz önüne alınarak okulun en az üç katlı ve 24 derslikli olması,

2) Engelli bireylerin de yararlanabileceği, esnek, gelecekteki olası ihtiyaçlara yanıt verebilecek nitelikte bir eğitim yerleşke önerisi sunması,

3) Hızlı üretilebilen, özgün, yerel bağlam ile uyumlu ve fonksiyonel bir tasarım olması,

4) Strüktür tasarımında çelik detaylara ilişkin yaratıcı çözümler sunabilmesi,

5) Öğrenme ve mekân etkileşimi üzerine eleştirel bir yaklaşım geliştirme,

6) Bulunduğu çevreye sosyal ve kültürel katkı yapabilecek bir yerleşke olarak planlanması.

b. İhtiyaç Programı

1) Tahsis edilecek yer ile ilgili bilgiler ilgili bakanlıklardan gelmesini takiben www.steelpro.org web sitesinde yayımlanacaktır. Bununla birlikte, yer görme konusunda bölgeye seyahat olanağı sağlanabilirse bu konudaki bilgiler de aynı web sitesinden duyurulacaktır.

2) Yarışmacıdan proje alanına ait zemin yapısına uygun strüktür tasarım kararlarını ve iklim özelliklerini, yerel – fiziki ve sosyal özellikleri dikkate alan mimari tasarım önerisini teslim paftalarında tanıtması ve tasarım-bağlam-işlev ilişkisini aktarması beklenmektedir.

3) Tasarlanacak yaratıcı yapısal çözümlerin ölçeği ve boyutları eğitim yerleşkesi planlama kararlarına göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı da yarışmacılar tarafından belirlenecektir.

4) Yarışmacının, tasarım yaklaşımın anlatıldığı bir proje metni (500-1.000 kelime arasında) teslim etmesi beklenmektedir.

c. Proje Verileri
1) Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.

2) Rüzgâr yükü ve diğer yükler için verilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacak, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri nedeniyle söz konusu yüklerin önümüzdeki 20 yıl içinde değişebileceği yarışmacılar tarafından öngörülecek, bu öngörüler jüri tarafından kabul edilecektir.

3) Deprem hesaplarında, zemin yapısı, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

d. Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
1) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).

2) Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018).

3) Göz önüne alınacak yük değerleri için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

Başvuru Ve Projelerin Teslim Şekli

a. Başvuru
1) Başvuru ve takip eden yazışmalar ile Raportörle görüşmeler, takım adına kendi aralarında seçtikleri takım sözcüsü tarafından yapılır.

2) Başvuru, aşağıda Madde 8 (Yarışma Takvimi)’de belirtilen tarihlere uygun olarak iki aşamalı gerçekleştirilir: “Kayıt” ve “Proje Teslimi”. ‘Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formunu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.

3) Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sitesinden yapılır. Kayıt başvurusunun ardından başvuran kişiye sistem / raportör tarafından Rumuz verilir. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturamazlar.

4) Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olur. Her bir dijital paftanın sağ üst köşesine katılımcılara verilecek olan rumuz yazılır.

5) Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirirler. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilir.

b. İstenenler:

1) Yerleşkenin konumunu ve bağlamını da gösteren uygun ölçekte vaziyet plan ve kesitleri.

2) Yerleşkede yer alan tüm binaların kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar.

3) Önerilen programa uygun ölçekte paftalar (Kullanılan ölçeğin paftada gösterilmesi zorunludur, ölçeksiz çizim kabul edilmez. Çelik taşıyıcı sistemin bütününü ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detayları ile tasarımcının fikrini anlatan, uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20) ve tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayına (1/50) yer verilir).

4) Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.

5) Proje Raporu/Metni. Projede tanımlanan tasarım probleminde yer alan yaratıcı çözüm önerilerinden beklenen yapısal ve sosyal yararları içerecek şekilde hazırlanmalıdır (500-1.000 kelime arasında). Söz konusu metin çeşitli çizim ve diyagramlar ile desteklenebilir.

6) Mimari Açıklama Raporu. Mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır (En çok 500 kelime).

7) Mühendislik Açıklama Raporu. Kullanılan yönetmelikler, standartlar ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır. Hesap raporlarında ve tasarım modellerinde, sistem seçimlerinde esas alınan kriterler ve hesap sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri içeren açıklayıcı bilgiler ile boyutları içeren özet açıklamaların tablolar ve şekillerle özetlenerek teslim edilmesi gerekir. (Kullanılan görseller dışında en çok 1000 kelime)

8) Tüm bunlara ek olarak, tasarımcı projeyi animasyon veya kısa bir film (en çok 60 sn.) ile de ifade edebilir.

c. Sunum Koşulları:

1) Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm) en az 2, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), proje takımının tercih edeceği ölçek ve sunum tekniği kullanılarak hazırlanır.

2) Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı, WORD ve PDF formatında hazırlanmalıdır.

3) Her proje, yukarıda Madde 7.a.(3) bendinde belirtilen esaslar dahilinde bir rumuzla tanımlanır. Teslim edilen belgelerde, sadece söz konusu rumuz kullanılır, bunun dışında proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunmaz (Bakınız 7.a.(4) bendi).

Projenin Teslimi

1) Projenin yüklenmesi aşağıdaki hazırlıklar yapılır,

a) Gönderilecek dosyalar, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarında oluşan birer dosya içinde dijital olarak .zip veya .rar formatında gerçekleştirilir. Dosyalama örneği aşağıda olduğu gibidir:

b) Proje yüklemesinin yapılabilmesi için Kayıt kapsamında ön başvuru formunun doldurulmuş ve değişiklik varsa güncellenmiş olması gerekir. Bunu takiben ilk aşamada, aşağıda 7.d.(3)
(Kimlik Bilgileri) bendinde yer alan belgelerin tümü, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile (PDF, JPEG veya WORD formatında),

c) İkinci aşamada, Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),

d) Üçüncü aşamada, Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),

e) Dördüncü aşamada ise, Madde 7.c.(1) uyarınca hazırlanmış dijital paftalar (PDF ve JPEG formatında) yüklenir.

f) Hazırlanan ana klasör (.zip veya .rar formatında) boyutu toplamda 50 MB’ı geçemez.

2) Yarışmacı, yukarıda açıklandığı şekilde dijital olarak hazırladığı ve belirtilen şekilde düzenlenmiş klasör içindeki proje pafta ve belgelerini wetransfer ile yesimgures@steelpro.org adresine en geç proje son teslim tarihinde 23:59’a kadar yükler. Yüklemede sorunla karşılaşılması halinde Raportör ile temasa geçilerek alternatif yollar kullanılabilir.

3) Kimlik Bilgileri:
a) Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),

b) Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)

c) Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)

d) Madde 2.b.(1) uyarınca 2022-2023 dönemine ait öğrenci belgesini (JPEG veya PDF formatında, taranmış) kapsamaktadır.

Yarışma Takvimi
Online Tanıtım Toplantısı: 22 Temmuz 2023, Cumartesi
Web seminerleri
İnşaat Mühendisliği: 30 Eylül 2023, Cumartesi
Mimarlık (engelsizlik dahil): 7 Ekim 2023, Cumartesi
Yangın ve Korozyon: 14 Ekim 2023, Cumartesi
TUCSA Yaz Okulu
Yarışmacılar online olarak açılacak online
TUCSA Yaz Okuluna katılabilirler Ağustos-Eylül 2023 (Duyurusu ayrıca yayımlanacak)
Soru Sorma Son Tarihi: 30 Ekim 2023, Pazartesi
Soruların Yanıtlanması: 6 Kasım 2023, Pazartesi
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 8 Kasım 2023, Çarşamba
Proje Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2023, Çarşamba
Jüri Değerlendirmesi: 20-25 Kasım 2023
Sonuçların Açıklanması: 27 Kasım 2023, Pazartesi
Jüri Öğrenci Değerlendirme Toplantısı: 7 Aralık 2023, Perşembe
Ödül Töreni: 7 Aralık 2023, Perşembe

Danışma Ve İletişim
a. Yarışmayı Düzenleyen: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Ap. No:14 D:4 Üsküdar 34662 İstanbul
E-posta: tucsa@tucsa.org
Tel: +90 216 474 3135

b. Jüri Raportörü: Yeşim GÜR’EŞ
E-posta: yesimgures@steelpro.org
Mobil: +90 542 288 9677

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ