19.05.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

SPK Resim Ve Kompozisyon Yarışması

SPK Resim Ve Kompozisyon Yarışması

SPK Resim Ve Kompozisyon Yarışması

Sermaye Piyasası Kurulu SPK Resim Ve Kompozisyon Yarışması Düzenliyor. Resim Yarışmasına Ortaokul 7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri Kompozisyon Yarışmasına Lise Öğrencileri Katılabilir.

Konu: Birikimlerim Ve Hayallerim

Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

Konu: Resmi ve Özel Lise Öğrencileri Arası; “Birikimlerim ve Hayallerim” Konulu Kompozisyon Yarışması

Amaç: Finansal okuryazarlık konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, finansal piyasalara yönelik farkındalık oluşturmak, finansal kurumları tanıtmak, eğitim çağındaki gençlerden başlayarak tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmektir.

Sponsorlu

Kapsam: Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek kompozisyonlara verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Hedef Kitlesi: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel lise öğrencileri katılacaktır.

Katılım Koşulları:
• Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel lise öğrencilerine açıktır.

• Yarışmaya Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği personeli yakınları katılamaz.

• Her okul en fazla 5 (beş) kompozisyon çalışmasıyla yarışmaya katılabilir. Okul müdürlükleri hangi kompozisyonların değerlendirilmek üzere gönderileceğini belirler.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma Koşulları: Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

• Kompozisyonlar beyaz çizgisiz A4 kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.

• Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.

• Mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.

• Üç sayfayı geçmeyecektir.

• Kompozisyonun yazıldığı kâğıtların arka yüzünün sağ üst köşesinde öğrencinin;
a. Adı ve Soyadı
b. Doğum tarihi
c. Okulun adı
d. Sınıfı ve numarası

yer alacaktır.

• Eserle birlikte ekte yer alan Veli İzin Belgesi Ek-1), Başvuru Formu (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı Belgesi (Ek-3) eksiksiz doldurularak aynı zarf içinde gönderilecektir.

• Sermaye Piyasası Kurulu, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi dahilinde, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Sermaye Piyasası Kurulu bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek ve ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına istatistiksel bilgileri (coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.

• Yarışmaya katılan eserin özgün olması, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

• Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilecektir.

• Yarışmaya katılmak isteyen engelli bireyler, özel gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş özel araç ve cihazları kullanarak yarışmaya katılabilirler. Bu bağlamda fırsat eşitliğini sağlamak ve yarışma sürecini verimli bir şekilde geçirmek için engelli öğrencinin yarışmayla ilgili süre, mekân, materyal, engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınması gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak üzere bir öğretmeninden danışmanlık almasında herhangi bir sakınca yoktur.

• Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kurulu:
Kurulumuz merkez binasına (Ankara) iletilen eserlerin nihai değerlendirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 2 üye, Sermaye Piyasası Kurulu’nu temsilen 2 üye, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ni temsilen 1’er üyeden oluşan toplam 6 kişilik Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır.

Yarışma Ödülleri

İlk üçe giren öğrencilere ipad tablet (64 GB), ayrıca plaket ve Kurul Başkanının imzasını taşıyan “Katılımcı Sertifikası” verilecektir.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri pandemi koşulları dikkate alınarak tarafımızdan teslim edilecektir. Dereceye girenler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “www.spk.gov.tr” ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “meb.gov.tr” web siteleriyle birlikte Kurulumuzun Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

Eserlerin Gönderileceği Adres:
Eserler okul müdürlükleri tarafından bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilecek olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek 5’er eser Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Dairesi Eskişehir yolu 8. Km. No:156 06530 ANKARA adresine posta yoluyla gönderilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri dışında, öğrenciler ya da okullar tarafından doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecek eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Diğer Hususlar

Gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından, sergilenmesinden ve Kurulumuzun resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.

Dereceye giren eserler açıklandıktan sonraki bir hafta (beş iş günü) içerisinde yazılı olarak itiraz hakkı kullanılabilir. Takvimde belirtilen beş iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretmenleri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Takvimi:
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi: 10.01.2022-28.03.2022
Yarışmanın Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel lise okul müdürlüklerine duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayını takiben anılan Bakanlığın internet sitesi (www.meb.gov.tr) ile Kurulumuz internet sitesi (www.spk.gov.tr)’nden yapılacaktır. Yarışmaya ilişkin özel şartname ve eki Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı, her iki kurumun internet sitesinde yer alacak ve ayrıca keyfiyet tüm valiliklere de bildirilecektir.

Yarışma Takvimi

09 Aralık 2021Yarışma Şartnamesinin Milli Eğitim Bakanlığının görüşüne sunulması.
10 Ocak 2022-21 Ocak 2022Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okullara duyuru yapılması ve kompozisyonların yazılması.
7 Şubat 2022- 11 Şubat 2022Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edileceği son tarih.
14 Şubat 2022- 25 Şubat 2022İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından eserlerin değerlendirilmesi ve başarılı bulunan ilk 5 eserin SPK’ya teslim edilmesi.
28 Şubat 2022- 04 Mart 2022Her il genelindeki lise öğrencileri arasından başarılı bulunarak SPK’ya iletilen eserlerin nihai olarak Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmesi.
11 Mart 2022www.spk.gov.tr /duyurular internet adresinde sonuçların açıklanması.
14 Mart 2022- 18 Mart 2022İtiraz hakkı kullanımı.
28 Mart 2022Ödüllerin teslim edilmesi.

Ortaokul 7. Ve 8. Sınıf Öğrencileri Arası Resim Yarışması

Konu: Resmi ve Özel Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri Arası; “Birikimlerim ve Hayallerim” konulu Resim Yarışması.

Amaç: Finansal okuryazarlık konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, finansal piyasalara yönelik farkındalık oluşturmak, finansal kurumları tanıtmak, eğitim çağındaki çocuklardan başlayarak tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmektir.

Kapsam: Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek resimlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

Hedef Kitlesi: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılacaktır.

Yarışma Takvimi:
Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi: 10.01.2022-28.03.2022
Yarışmanın Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel ortaokul okul müdürlüklerine duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayını takiben anılan Bakanlığın internet sitesi (www.meb.gov.tr) ile Kurulumuz internet sitesi (www.spk.gov.tr)’nden yapılacaktır. Yarışmaya ilişkin özel şartname ve eki Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı, her iki kurumun internet sitesinde yer alacak ve ayrıca keyfiyet tüm valiliklere de bildirilecektir.

Yarışma Takvimi

09 Aralık 2021Yarışma şartnamesinin Milli Eğitim Bakanlığının görüşüne sunulması.
10 Ocak 2022-21 Ocak 2022Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okullara duyuru yapılması ve kompozisyonların yazılması.
7 Şubat 2022- 11 Şubat 2022Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edileceği son tarih.
14 Şubat 2022- 25 Şubat 2022İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak komisyonlar tarafından eserlerin değerlendirilmesi ve başarılı bulunan ilk 5 eserin SPK’ya teslim edilmesi.
28 Şubat 2022-04 Mart 2022Her il genelindeki lise öğrencileri arasından başarılı bulunarak SPK’ya iletilen eserlerin nihai olarak Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmesi.
11 Mart 2022www.spk.gov.tr /duyurular internet adresinde sonuçların açıklanması.
14 Mart 2022- 18 Mart 2022İtiraz hakkı kullanımı.
28 Mart 2022Ödüllerin teslim edilmesi.

Katılım Koşulları:
• Yarışma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine açıktır.

• Yarışmaya Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği personeli yakınları katılamaz.

• Her okul en fazla 5 (beş) resim çalışmasıyla yarışmaya katılabilir. Okul müdürlükleri hangi resimlerin değerlendirilmek üzere gönderileceğini belirler.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma Koşulları: Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

• Resimler, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış olmalıdır.

• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)

• Resimlerin yapıldığı kâğıtların arka yüzünün sağ alt köşesinde öğrencinin;
a. Adı ve Soyadı
b. Doğum tarihi
c. Okulun adı
d. Sınıfı ve numarası

yer alacaktır.

• Eserle birlikte ekte yer alan Veli İzin Belgesi Ek-1), Başvuru Formu (Ek-2) ve Açık Rıza Onayı Belgesi (Ek-3) eksiksiz doldurularak aynı zarf içinde gönderilecektir.

• Sermaye Piyasası Kurulu, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi dahilinde, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Sermaye Piyasası Kurulu bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına istatistiksel bilgileri (coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.
• Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.

• Yarışmaya katılan eserin özgün olması, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

• Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilecektir.

• Yarışmaya katılmak isteyen engelli bireyler, özel gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş özel araç ve cihazları kullanarak yarışmaya katılabilirler. Bu bağlamda fırsat eşitliğini sağlamak ve yarışma sürecini verimli bir şekilde geçirmek için engelli öğrencinin yarışmayla ilgili süre, mekân, materyal, engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınması gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak üzere bir öğretmeninden danışmanlık almasında herhangi bir sakınca yoktur.

• Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Ödülleri
İlk üçe giren öğrencilere ipad tablet (64 GB), ayrıca plaket ve Kurul Başkanının imzasını taşıyan “Katılımcı Sertifikası” verilecektir.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri pandemi koşulları dikkate alınarak tarafımızdan teslim edilecektir. Dereceye girenler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “www.spk.gov.tr” ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “meb.gov.tr” web siteleriyle birlikte Kurulumuzun Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

Yarışma Bütçesi:
Yarıma bütçesi 30.000 TL’dir Dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller ve diğer giderler sermaye piyasası kurumları tarafından karşılanacaktır.

Eserlerin Gönderileceği Adres:
Eserler okul müdürlükleri tarafından bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilecek olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek 5’er eser Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Dairesi Eskişehir yolu 8. Km. No:156 06530 ANKARA adresine posta yoluyla gönderilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri dışında, öğrenciler ya da okullar tarafından doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecek eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Diğer Hususlar:
Gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından, sergilenmesinden ve Kurulumuzun resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.

Dereceye giren eserler açıklandıktan sonraki bir hafta (beş iş günü) içerisinde yazılı olarak itiraz hakkı kullanılabilir. Takvimde belirtilen beş iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretmenleri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ