<style>.lazy{display:none}</style>Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması
23.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya 18 Yaşının Tamamlamış Herkes Bireysel Yada Ekip Olarak Katılabilir. Yarışmada Toplam 1.200.000 Türk Lirası Artı Patent Tescil Ödülü Verilecek.

Yarışmanın Adı
12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (12.OGTY)

Yarışma Hakkında
“Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, “Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği(OİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen otomotiv sektörüne yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 360 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 240 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 220 Bin Türk Lirası
Dördüncülük Ödülü 200 Bin Türk Lirası
Beşincilik Ödülü 180 Bin Türk Lirası

Yurt Dışı Tasarım Bursu
Ödül almaya hak kazanacak ilk 3 projeden 1’er kişi olması kaydıyla; lider proje sorumlusu veya varsa proje sorumlularından (diğer ortaklar) üniversitelerin endüstriyel tasarım/moda tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma koşulunu sağlayan toplam 3 kişi (grup katılımı olması halinde başvuru koşullarını sağlayan Ek-3 Muvafakatname’de beyan edilen 1 kişi); aşağıda detayları verilen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında ki Kararın Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge’nin Yurt Dışı Eğitim Ve Yaşam Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Madde 5 ve Madde 6 kapsamında Yurtdışı Eğitim Bursu için başvuruda bulunabilir.

Ads

Yarışmanın Amacı
• Ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,

• Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,

• İhracatta katma değerin artırılması,

• Komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması,

• Otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi,

• Yeni tasarımcılar/girişimciler yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,

• Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması,

• Otomotiv sektörüne ait inovatif ve / veya özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşmasıdır.

Başvuru Koşulları

• Yarışma, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, Ar-Ge personelleri, teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel veya ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

• Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

• Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı, farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak aynı yarışma yılı içerisinde sadece 1 projesi ile ödül alabilir.

• Ekip katılımlarında bir kişi OİB ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri/proje yürütücüsü olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin her biri OİB’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar. Ekip üyelerinden başvuru yapacak kişi/kişiler herhangi bir eğitim kurumunda okumamış ise mezuniyet diploması veya öğrenci belgesi aranmayacaktır ve yazılı olarak beyanı zorunludur.

• Farklı bir iş birliği kuruluşu* tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında; iki yıl içerisinde birincilik ödülünü alan yarışmacı, girişimci, ekip; Birliğimiz tarafından düzenlenen bu tasarım yarışmasında derece elde etse dahi, bahse konu yarışmacıya, girişimciye, ekibe tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

* İş birliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri ifade eder.

Yarışma Kapsamı Ve Teması
Yarışma; otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım tasarımları ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projeler kapsamında sürdürülebilir otomotiv ve mobilite çözümlerine odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımından, birbiriyle haberleşebilen araç ve cihazların oluşturduğu sistem tasarımına; otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımından, şarj ve batarya gibi altyapıların teknik tasarımına kadar konuları ifade etmektedir. Yazılım tasarımı ifadesi; araç paylaşma, bağlantılı, otonom, elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlar, konum bazlı uygulamalar, akıllı park uygulamaları, akıllı ağlar ve akıllı altyapı uygulamaları, dijitalleşme vb. mobilite konularına yenilikçi çözümler üreten yazılım tasarımını ifade etmektedir. Ayrıca, araçların ve akıllı cihazların diğer araç ve cihazlarla bağlantısından, araçların yazılımlarının uzaktan güncellenmesine, siber güvenlik önlemlerinden giyilebilir teknolojilere kadar çeşitli projeler ile yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar, ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilir ancak 2023 yılı için SÜRDÜRÜLEBİLİR çözümler içeren projelere öncelik verilmesine gayret edilecektir. Sürdürülebilir çözümler ifadesi iklim değişikliğine uyumlu ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik teknolojiler, elektrikli araçlar, ulaşım çözümleri, sürüş deneyim teknolojileri gibi konular başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki ilgili tüm başlıkları içermektedir.

Yarışmanın Başvuru Aşamaları
Yarışma başvuruları iki aşamada yapılacak olup; ilk aşama online olarak aşağıdaki belgelerin okunup onaylanması şeklinde beyana dayalı bir aşama olup, ikinci aşama ise aşağıdaki belgelerin finale kalan proje sahiplerinden talep edildiği ve imzalı olarak Yarışma Sekretaryasına teslim edildiği aşama olacaktır.
Aşağıda belirtilen başvuru aşamalarında talep edilen evrakların proje sahibi ve ekibi tarafından talep edilen şekilde ve tarihte eksiksiz olarak Yarışma Sekretaryasına beyanı zorunludur aksi halde başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Online Başvuru ve Kayıt
Yarışma katılımcıları www.otomotivingelecegi.com web sitesi üzerinde yer alan online yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. Online başvuruyu, web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar tamamlamayanlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje yürütücüsü sorumludur. Sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı OİB sorumlu tutulamaz. Online başvuru aşamasında proje yürütücüsünün; şartnameyi ve KVKK belgesini online başvuru platformu üzerinden onaylaması gerekmektedir.

Formda tarif edilen kelime sınırlarına da dikkat edilmesi ve anlaşılır dilde yazılması önemlidir. Başvuru formundaki proje özetleri etkinlik günü dağıtılmak üzere bir kitap olarak basılacaktır.

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında talep edilen bilgileri eksiksiz olarak sisteme girmeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projelerin üzerinde kendisine ait olmayan Şahıs/Şirket Bilgisi ve herhangi bir Marka, Logo vb. hiçbir şekilde yer almamalıdır. Aksinin tespiti durumunda bu projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.

Proje başvurusu sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.

Ön Eleme
Online başvurular; önce kağıt üzerinde, sonra yüz yüze, ardından ön değerlendirme jürisi tarafından yarışma şartnamesinde belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı hususunu lider proje sorunlusunun beyanları doğrultusunda ön bir filtreden geçirildikten sonra değerlendirilecek olup, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan en fazla 30 proje belirlenecektir. Seçilen projeler ödül jürisine davet edilerek, jüri önünde sunum yapmaya hak kazanacaktır.

Final Eleme
Ön eleme aşamasını geçen en fazla 30 proje ödül jürisi önünde sunum yaparak, aralarından başarılı bulunan ilk 10 proje belirlenecektir. Belirlenen 10 projenin hepsi OGTY Ödül Töreni’nde sunum yapma hakkı kazanarak yarışmanın web sayfasında açıklanacak olup, buradan takip edilmelidir. Ödül almaya hak kazanan ilk 5 proje ise Ödül Töreninde açıklanacaktır.

Ödül jürisi önüne çıkmaya hak kazanan ve seçilen 10 proje yürütücüsünün aşağıda belirtilen belgeleri talep edildiği şekilde ve imzalı olarak sisteme yüklemesi zorunludur. Belgelerin çıktısı alınarak, her sayfanın alt kısmı imzalı olacak (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) şekilde pdf formatında taratılarak yüklenmesi ve asıllarının belirtilecek süre içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Eksik evrak teslim edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Aşağıda yer alan tanımları göz önünde bulundurarak evrakların düzenlenmesi ve imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Lider Proje Sorumlusu: Kurucu ekip üyesidir ve başvuru sürecinde yetkili olan kişidir. Yarışma sürecinde iletişim bu kişi üzerinden yürütülür. (İmza Zorunluluğu Vardır)

Proje Sorumlusu: Projenin kurucu olan / olmayan ortaklarını ve diğer hak sahiplerini temsil eder. (İmza Zorunluluğu Vardır)

Proje Destek Personeli: Projenin gelişimi için doğrudan hak sahibi olmayan, kişinin yetkinliği kapsamında projeye pazarlama, yazılım, satış, danışmanlık, finans vb. alanlarda destek olan kişidir. (İmza Zorunluluğu Yoktur)

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 5 Mayıs 2023 Cuma
Elektronik Ortamda Kayıtların Başlaması: 5 Mayıs 2023 Cuma
Elektronik Ortamda Kayıtların Sona Ermesi: 1 Ağustos 2023 Salı
Online Jüri Değerlendirmeleri: 7 Ağustos 2023 Pazartesi – 11 Ağustos 2023 Cuma
Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 14 Ağustos 2023 Pazartesi
Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba
Ödül Töreni: 25 Ekim 2023 Çarşamba

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Web Sitesi: https://www.otomotivingelecegi.com/

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ