12.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Milletlerarası Hat Yarışması

Milletlerarası Hat Yarışması

13. Milletlerarası Hat Yarışması

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat Ve Kültür Araştırma Merkezi Milletlerarası Hat Yarışması Düzenliyor. M. Abdülaziz Er-Rifaî Adına Tertip Edilen 13. Milletlerarası Hat Yarışmasında Toplam Ödül 169.500 Dolar + Jürinin Takdirine Göre 30 Bin Doları Geçmeyecek İlave Ödül.

13. Milletlerarası Hat Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: İslam İşbirliği Teşkilatı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
Yarışma Türü: Sanat Yarışması
Yarışmanın Kapsamı: Uluslararası
Kimler Katılabilir: Herkes
Başvuru Şekli: Online

Yarışma Ödülleri

M. Abdulaziz er-Rifâ’î (Hattat Aziz Efendi) adına tertip edilen 13. Milletlerarası Hat Yarışması için toplam 169.500- ABD doları ile jürinin takdirine göre 30.000- ABD doları geçmeyecek kaydıyla ilave ödül verilebilir.

Ads

a. Ödüller

Hattın nevi1.lik2.lik

3.lük

Toplam
a. Celî sülüs10.0007.000

3.500

20.500
b. Sülüs10.0007.000

3.500

20.500
c. Nesih10.0007.000

3.500

20.500
d. Muhakkak8.0005.000

3.000

16.000
e. Celî ta’lîk8.0005.000

3.000

16.000
f. Ta’lik7.0004.000

2.500

13.500
g. Celî dîvanî7.0004.000

2.500

13.500
h. Dîvanî6.0003.000

2.000

11.000
i. KûfÎ6.0003.000

2.000

11.000
Toplam72.00045.000

25.500

142.500

b. Yarışmacıların çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, yukarıda belirtilen ödüllere ilave olarak 1000’er dolar tutarında 27 adet mansiyon verilecektir.

Hattın nevi

1. Mansiyon

1. Mansiyon

  1. Mansiyon
Toplam
a. Celî sülüs

1.000

1.000

1.0003.000
b. Sülüs

1.000

1.000

1.0003.000
c. Nesih

1.000

1.000

1.0003.000
d. Muhakkak

1.000

1.000

1.0003.000
e. Celî ta’lîk

1.000

1.000

1.0003.000
f. Ta’lik

1.000

1.000

1.5003.000
g. Celî dîvanî

1.000

1.000

1.0003.000
h. Dîvanî

1.000

1.000

1.0003.000
i. KûfÎ

1.000

1.000

1.0003.000
Toplam

9.000

9.000

9.00027.000

c. Jüri, yarışmaya katılan eserlerin istenilen seviyeye ulaşmadığını ve yarışmanın geleneksel özgünlüğe bağlı yaklaşımıyla tutarlı olmadığını düşündüğü takdirde bazı ödül veya ödülleri vermeme ve iki birincilik, iki ikincilik iki üçüncülük gibi ödül takdiri hakkına sahiptir, diğer bütün jüri kararları gibi kat’îdir; yarışmacılar neticelere itirazda bulunamazlar.

d. Ödüllerin veriliş tarihi ve şekli, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır. Merkez ayrıca, ödül töreni ile ödüllü eserlerden meydana gelecek bir sergi düzenlemeyi planlamaktadır.

e. Ödül kazanan yarışmacılara birer takdir sertifikası verilecektir.

Milletlerarası Hat Yarışması
IRCICA’nın İslâm hat sanatı alanındaki milletlerarası yarışması üç yılda bir düzenlenmektedir. Yarışma, IRCICA’nın 1983 yılında düzenlediği “İslâm Sanatında Ortak Prensipler, Form ve Temalar” konulu milletlerarası sempozyumda alınan tavsiye kararı üzerine tertip edilmiş ve ilk olarak 1986’da gerçekleştirilmiştir. Sanatkârlar ve sanat uzmanlarının artan ilgisi sayesinde yarışma zamanla İslâm hat sanatı alanında tüm dünyada tanınan odak noktası bir faaliyet haline gelmiştir.

Yarışmanın Gayesi
Yarışmanın gayesi, “klasik İslâm hat sanatı”nın korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkârların teşvikidir. Dolayısıyla, İslâm kültürü dışından gelen tesirlerle, “klasik İslâm hat sanatı” anlayışı dışında gelişen yaklaşımlar yerine, geleneğe bağlı prensip ve kaideler içinde meydana getirilmiş eserlerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu maksada ulaşıldığında, sanatkârların çalışmaları için müşterek bir zemin hâsıl olacak ve aynı zamanda İslâm sanatları arasında önemli bir yeri olan hüsn-i hatta dünyada herkesin paylaşacakları ortak bir zevkin tesisi temin edilecektir.

IRCICA Milletlerarası Hat Yarışmalarının her biri büyük hat üstadları ve hat sanatına katkıda bulunanlar adına düzenlenerek hem kendilerini yâd etmek ve hem de genç hattatların onların yolundan gitmelerini teşvik etmek hedeflenmiştir. Bu gayeyle 1986’da tertip edilen ilk Yarışma Hâmid Aytaç (1891-1982), 1989’daki İkinci Yarışma Yâkut el-Musta’sımî (ö. 698/1298), 1993’teki Üçüncü Yarışma İbnü’l-Bevvâb (ö. 413/1022), 1998’deki Dördüncü Yarışma Şeyh Hamdullah (833-926/1429-1520), 2001’deki Beşinci Yarışma Seyyid İbrahim (1897-1994), 2004’teki Altıncı Yarışma Mîr İmâd el-Hasenî (961-1024/1554-1615), 2007’deki Yedinci Yarışma Hâşim Muhammed el-Bağdâdî (1335-1393/1917-1973), 2010’daki Sekizinci Yarışma Muhammed Bedevî el-Dirânî (1312-1387/1894-1967), 2013’teki Dokuzuncu Yarışma Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (d. 1943), 2016’daki Onuncu Yarışma Hâfız Osman (1051- 1110/1642-1698), 2019’daki On Birinci Yarışma Mehmed Şevkî Efendi (1245-1304/1829- 1887), 2021’deki On İkinci Yarışma Mustafa Râkım adına düzenlenmiştir.

Bu yıl gerçekleştireceğimiz On Üçüncü Yarışma ise hattat M. Abdülaziz er-Rifâî (Hattat Aziz Efendi 1289-1353/1872-1934) adına tertip edilmektedir.

Katılım Şartları
a. Yarışmaya, bu şartnamede açıklanan şartlara uymak kaydıyla, klasik İslâm hat sanatı sahasında eser verebilecek herkes şahsen katılabilir.

b. Bir yarışmacı, yarışmaya her biri ayrı dalda olmak üzere en çok 2 eser göndererek katılabilir. Yarışmaya aynı dalda birden fazla veya toplam 2’den fazla eser gönderen yarışmacıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

c. Daha önceki yarışmalarda ödül kazananlar da bu yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya katılmak için bu broşürün sonunda ve www.ircica.org adresinde yer alan formun doldurularak 30 Ekim 2024 tarihine kadar posta, e-posta yoluyla
(arts@ircica.org) yarışma sekretaryasına gönderilmesi gerekmektedir. Katılım formunun imzalı bir nüshasını eserle birlikte göndermeyen katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kullanılacak Malzemeler
a. Mürekkep: Klasik siyah hat mürekkebi kullanılacaktır.

b. Kağıt: Hat sanatına uygun, açık renk ve tercihen aharlı kağıt kullanılmalıdır. Kağıt ebadı iki çeşittir:
1- 40 x 60cm ölçüsü: Sülüs, Muhakkak, Talik, Celi Divani, Divani ve Kufi yazı çeşitlerinde kullanılır.
2- 50 x 70cm ölçüsü: Celi Sülüs, Celi Talik ve Nesih yazı çeşitlerinde kullanılır.
Bu ölçülere uymayan levhalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Dalları
Yarışmanın tertip ettiği dallar, her dal için uyulması gereken kurallar ve yazılacak metinler aşağıda yer almaktadır.

a. Celî Sülüs
Ağız genişliği 5 mm’den az olmayan bir kalemle, Katılımcı eserini klasik istif formlarından herhangi birini kullanarak yazacaktır. Kâğıt ölçüsü: 50x70cm dikey veya yatay olarak kullanılabilir.
Yazılacak metin: Nahl Sûresi (16/98)

b. Sülüs
Alt alta düz satırlar halinde, istifsiz olarak, ağzı 2-3 mm’lik bir kalemle yazılacaktır. Kâğıt ölçüsü 40x60cm dikey veya yatay olarak kullanılabilir.
Yazılacak metin: Kehf Sûresi (18/54-56)

c. Nesih
Aynı levha içinde karşılıklı 2 sayfa halinde, ağız genişliği 1 mm’yi geçmeyen bir kalemle, düz satırlar halinde yazılacaktır. Kağıt ölçüsü 50x70cm.
Yazılacak metin: Hadis-i Şerif

d. Muhakkak
Alt alta düz satırlar halinde, istifsiz olarak, ağzı 2-3 mm’lik bir kalemle yazılacaktır. Kâğıt ölçüsü 40x60cm dikey veya yatay olarak kullanılabilir.
Yazılacak metin: Duha Sûresi (93/1-11)

Celî Ta’lîk
Bu daldaki eserler, ağız genişliği 5 mm’den az olmayan bir kalemle yazılacaktır. Kâğıt ölçüsü 50x70cm. Yarışmacılar metni ekolüne uygun olacak şekilde tercih etmekte serbesttir. Değerlendirme seçilen ekole göre yapılacaktır.

f. Ta’lîk (nesta’lîk)
Bu daldaki eserler, 2-3 mm’lik bir kalemle, mâil veya düz satırlar halinde yazılacaktır.
Kâğıt ölçüsü 40x60cm.

Celî Dîvanî
Ağız genişliği 3-4 mm’lik bir kalemle yazılacaktır. Kâğıt ölçüsü 40x60cm. Bu dalda sıkça rastlanan aşağıdaki yazım hatalarından yarışmacıların sakınmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu hataların bulunduğu eserler yarışma dışı kalacaktır.
* Bitişik dal harfi ( ), be ve nun ( ) şeklinde yazılamaz. Bu harf mürsel olarak ( ) yazılacaktır.
*Asli harekeler (…) görevi dışında tekrarlanarak tezyinî maksatla kullanılamaz.
Yazılacak metin: Taha Sûresi (20/1-8)

Dîvânî
Alt alta düz satırlar halinde, ağız genişliği 2 mm’yi geçmeyen bir kalemle yazılacaktır.
Kâğıt ölçüsü 40x60cm.

Kûfî
Ağız genişliği 4-5 mm’yi geçmeyen kamış kalemle yazılacaktır. Kâğıt ölçüsü 40x60cm.
Yazılacak metin: Zilzâl Sûresi (99/1-8)

Değerlendirme Esasları
Yarışmaya sunulacak eserler klasik hat sanatı esaslarına göre değerlendirilecektir. Manayı bozacak derecede tertip ve teşrîfat hataları olan, bariz imlâ hataları bulunan ve bu kitapçıkta zikredilen diğer şartlara riayet edilmediği görülen levhalar -sanat değeri ne olursa olsun- değerlendirme dışı tutulacaktır. Âyet-i Kerîmelerin imlâsının doğru olması için yarışmacıların Kur’ân-ı Kerîm’e bakmaları önerilmektedir.

Eserlerin Gönderilmesi
a. Levhaların üzerinde yarışmacının kimliğini belirtecek hiçbir yazı ve işaret bulunmayacaktır.

b. Yarışmaya sunulacak eserler tezhipsiz olarak; kırılmadan, bükülmeden, ezilmeden, çerçevelenmeden ve mukavvaya yapıştırılmadan; düz olarak veya rulo yapılarak gönderilecektir.

c. Eserler 30 Mart 2025 tarihine kadar yarışma sekretaryasının eline ulaşacak şekilde, elden teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

d. IRCICA, eserlerin postada gecikmesinden, zedelenmesinden ya da kaybolmasından mesul değildir.

e. İletişim bilgileri:
İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
Sanat ve el Sanatları Bölümü
Alemdar Caddesi, Bâbıâli girişi, no: 15, Cağaloğlu, Fatih-İstanbul Türkiye
Telefon: +90 212 402 00 00 (401) e-mail: arts@ircica.org www.ircica.org

Yarışma Takvimi
A. Yarışmanın İlanı Mayıs 2024
B. Katılım Formunun Gönderilmesi İçin Son Tarih 30 Ekim 2024
C. Eser Gönderimi İçin Son Tarih 30 Mart 2025
D. Neticelerin Açıklanması

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ