16.06.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

MEB YLSY Burs Başvuruları

MEB YLSY Burs Başvuruları

MEB YLSY Burs Başvuruları

MEB YLSY Burs Başvuruları Nasıl Yapılır, Eğitim Yardımı Başvuru Koşulları Nelerdir. Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayınlandı.

Başvuru Nasıl Yapılır
Başvurular Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Yapılacak.

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2023 YLSY kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 850 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 19 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Bakanlığımızın https://rebus.meb.gov.tr/ (REBUS – Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresi üzerinden “T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası” bilgilerini kullanarak yapacaklardır. REBUS üzerinden başvuru ekranı 19 Aralık 2023 tarihinde adaylara açılacaktır. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

2023 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2023 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2023 YLSY Tercih Tablosunda yer alan “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde” öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Ads

Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50” (4’lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için “100 üzerinden 65,00″) veya daha yukarı olmak,

ç. 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2, 2021 ALES/1-2-3, 2022 ALES/1-2-3, 2023 ALES/1-2-3 sınav dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1’de “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütunundaki “Yüksek Lisans” ile “Yüksek Lisans ve Doktora” olan alanlar için 1993 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, “Sadece Doktora” olan alanlar için 1990 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak
(Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2020, 2021 ve 2022 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Genel Bilgiler, Temel İlke Ve Kurallar

1. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri Bakanlık tarafından yapılacaktır.

2. Başvurularda 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2, 2021 ALES/1-2-3, 2022 ALES/1-2-3, 2023 ALES/1-2-3 sınav dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacaktır.

3. Lisansüstü öğrenim görmek üzere adına yurt dışına öğrenci gönderilecek kurum ve kuruluşlar, lisansüstü öğrenim alanları, kontenjan ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları, başvurabilecek lisans mezuniyet alanları ve kodları, hangi seviyede öğrenim görecekleri ve öğrenim sonrası atama yapılacak kadrolar ile öğrenim görülebilecek ülkeler Tablo 1’de gösterilmektedir.

4. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 7179 sayılı Asker alma Kanunu uyarınca aynı seviyede ikinci bir öğrenim izni verilmemektedir. Yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlara ancak askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları (bedelli askerlik başvurusu yapmış olanların askerlik yükümlülükleri bulunmamaktadır) kaydıyla ikinci bir yüksek lisans izni verilebilecektir. (4 yıl ve 4 yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunları lisans mezunu olarak değerlendirilecektir).

5. YLSY kapsamında öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili mevzuatta belirlenen yaş sınırı (yüksek lisans öğrenimi görenler için 32, doktora öğrenimi görenler için 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar) sonuna gelenlerin 7179 sayılı Asker alma Kanunu uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilecektir.

6. Kamu kurum ve kuruluşları adına öğrenim görerek avukatlık kadrolarına veya avukatlık stajı tamamlama şartı istenen kadrolara atanacak hukuk lisans mezunu öğrencilerin, yurt dışında öğrenimlerine başlamadan önce avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve staj bitim belgelerini adına öğrenim görecekleri kurumlara teslim etmeleri gerekir.

7. Verilen burs karşılıklı olup öğrenciler;
a) Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,
b) Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.
Öğrenciler, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdir.

8. Öğrencilerin, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile bu Kılavuzda belirtilen şartlara uymaları gerekir. Kontenjanlara yerleştikleri halde ilgili mevzuattaki şartlara uymadıkları tespit edilenler, bu yerleştirmeden doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

9. Tercih ettikleri programlar dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra, adına öğrenim görülecek yükseköğretim kurumu, kurum ve/veya kuruluş değişikliği yapılması mümkün değildir. Ancak öğrencilerin öğrenimleriyle ilgili değişikliklerin zorunlu olduğu hallerde gerekli değişiklik Bakanlık tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılabilir.

10. Sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar, aynı anda her bir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapabileceklerdir.

11. Öğrencilerin istemeleri ve ilgili ülkelerdeki üniversitelerden kabul almaları halinde doğrudan doktora öğrenimi görmelerine izin verilebilecektir. Doğrudan doktora öğrenimi görmek isteyen adayların Tablo-1’de belirtilen “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütununda “Yüksek Lisans ve Doktora” veya “Sadece Doktora” ibaresi yazılı kontenjanları tercih etmeleri gerekmektedir.

12. Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları adına yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananların Tablo-1’de belirtilen “Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi” sütununda yazılı olan öğrenim seviyelerinde öğrenim görmeleri esastır ve belirtilen öğrenim seviyelerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanacaklardır. Bu öğrenim seviyelerini tamamlamayanlar öğrenim masraflarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacaklardır. “Yüksek Lisans” ibaresinin yazılı olduğu alanlarda sadece yüksek lisans öğrenimi görülecektir, bu alanlar için doktora öğrenimi izni verilmeyecektir. “Yüksek Lisans ve Doktora” ibaresinin bulunduğu alanlarda doktora öğrenimini tamamlamak zorunludur; ancak öğrencilerin istemeleri halinde doktora öğrenimi öncesi yüksek lisans öğrenimi görülebilir ya da doğrudan doktora öğrenimine başlanabilir. “Sadece Doktora” ibaresinin bulunduğu alanlarda yalnızca doktora öğrenimi görülecektir, bu alanlar için yüksek lisans öğrenimi izni verilmeyecektir.

13. Kayıtlı olunan yüksek lisans programından mezun olmak için alınan “Postgraduate Diploma” ve “Postgraduate Certificate” vb. belgeler yüksek lisans mezuniyet derecesi olarak kabul edilmeyecektir.

14. Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenci vizesi almaları esastır. (Örneğin; ABD – J1 vizesi)

15. YLSY’ye başvuran adaylar, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ve bu Kılavuz hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru / Seçme İşlemleri

Adaylar, başvurularını 19 – 29 Aralık 2023 tarihleri arasında REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi – https://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Başvuru işlemleri 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Adaylar başvuru yapmak için REBUS ana sayfasındaki ilgili alana güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası bilgilerini girerek sisteme giriş yapabilecektir.

Adayların ödeme yapabilmesi için REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydetmesi ve “YLSY Başvuru İşlemleri” ekranına giriş yapması gerekmektedir. Adaylar 160,00 TL olan başvuru ücretini tüm banka kartları/kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden (Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) ya da Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı vasıtasıyla YLSY SINAV BAŞVURU ÜCRETİ adı altında yatıracaklardır. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır. Başvuru ücreti ödeme işlemleri 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Sınav başvurusu ve tercihi yapan, sınav başvurusu ve tercihi ile sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Sınav için yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından sonra döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır. Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylara, herhangi bir Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödeme ekranlarından “MEB iade bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir.

DİKKAT! Adayların seçme işlemine alınabilmeleri için, başvuru işlemlerini elektronik ortamda (https://rebus.meb.gov.tr) yapmış ve başvuru/seçme ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuru ve tercihleri geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

Rebus Başvuru Ekranındaki Bilgi Alanlarının Güncellenmesi
2023-YLSY için sisteme giriş yapıldığında adaylardan istenen bilgi alanları ile adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, MERNİS ve YÖKSİS’teki bilgileri ekranda yer alacaktır. Bilgi alanları dikkatle kontrol edildikten sonra adaylar tarafından doldurulmalı ve kaydedilmelidir. Yanlış ve eksik bilgilerden doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.
DİKKAT! Adaylar tarafından dolduracak alanların “Kişisel Bilgileri Kaydet” butonuyla kaydedilmesi gerekmektedir.
İletişim bilgi alanlarında adaylara ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgiler yazılı olmalıdır. Başvuru, seçme, yerleştirme ve bursluluk süreçlerinde adaylarla yapılacak bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağı unutulmamalıdır. Bakanlık tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, sistemdeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur ve sorumluluk tamamen adaya aittir.

Adaylar başvuru sürecine ilişkin sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Başvuru Tarihleri: 19 Aralık – 20 Aralık 2023 (Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.)
Başvuru/Seçme Ücreti: 160 TL (Ücret ödeme işlemleri 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.)

Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı. Sonuçlar İçin Tıklayın.

Ek-1 Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.
Ek-2: 2023 YLSY Güncellenmiş Tercih Tablosu için (Tablo-1)
Ek-3: 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2)
Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ