20.09.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

KVKK Akademi Makale Yarışması

KVKK Akademi Makale Yarışması

KVKK Akademi Makale Yarışması

KVKK Akademi Makale Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 4 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 3 Bin Türk Lirası

Konu
Makaleler; Kişisel Verilerin Korunması ve Öneminin – Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar göz önünde bulundurularak – hukuki, sosyal ve teknik açıdan değerlendirilmesine dair tüm konularda hazırlanabilecektir.

Amaç
Makale yarışması ile 7 Nisan “Kişisel Verileri Koruma Günü” münasebetiyle, toplumda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık düzeyinin artırılması ve kişisel verilerin korunmasına dair yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Format
Yarışmaya katılacak olan katılımcılar, makalelerini Ek’te belirtilen akademik makale kurallarına göre 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp, başvuru formunu doldurarak Microsoft Word ve Pdf formatında makale@kvkk.gov.tr adresine gönderecektir. Yarışmaya katılanların aynı adrese yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olduklarına dair belgeleri de göndermeleri gerekmektedir.

Sponsorlu

Tarihler
Son Başvuru : 1 Mart 2021
Kazananların İlanı : 1 Nisan 2021 (Kurum İnternet Sayfası)
Ödül Töreni : 7 Nisan 2021

Hazırlanacak Makalelerde Uyulacak Kurallar

Makale dili Türkçedir.

Yarışmaya katılan makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmemiş, Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmemiş ve makale özetleri Kongre ve sempozyum bildirilerinde kullanılmamış olmalıdır.

Katılımcılar makalelerini belirtilen konularda, akademik üslupta ve özgün olarak, aşağıda belirtilen şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale Yazım Kuralları

Başlık

Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazının başlığını ortalayacak şekilde olmalı, soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, yazarın unvanı, kurumu ve elektronik posta adresi belirtilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri lisansüstü eğitim gördükleri üniversite, enstitü ve ana bilim dallarını belirtmelidirler.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Türkçe öz çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalı, okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine imkân vermelidir. Özet, en az 200 en fazla 400 kelime arası uzunlukta ve en fazla iki paragraf olmalıdır. Özetin bir satır altına en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. İngilizce özetlerde (abstract) dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.

Ana Metin

Makaleler, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak 30 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm olmak üzere, 1,5 satır aralığıyla, iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir. Makalede Times New Roman yazı tipi kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Paragraf başlarında “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Yazıda en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır. “Sonuç”, araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı; ana çizgileriyle ve özet olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve başlık sonunda satırbaşı yapılmalıdır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük, sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı ve başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir.

Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tablolar, “WORD” programındaki tablo komutuyla yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise “EXCEL” tabloları kullanılabilir. Gerektiğinde açıklayıcı dipnotlar veya kısaltmalar, şekil ve tabloların hemen altında verilmelidir. Şekil, tablo ve resimler on sayfayı aşmamalıdır.

Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Kaya 2000: 15)

Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise sayfanın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde italik olarak verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

Kaynak Gösterme

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakçada APA sistemi esas alınmıştır.

Metin içi kaynak gösterme (atıf)

Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir. Cümle sonunda verilen atıflarda nokta, atıf parantezinden sonra konulmalıdır.

Tek Yazar, Tek Çalışma

İlgili yerden hemen sonra parantez içinde yazarın soyadı, eserin/çalışmanın yayım yılı ve sayfa numarası verilmelidir.
Örnek: (Okay 1990: 28)

Yazarın adı ilgili cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir.
Örnek: Doğaner’e (2002: 341) göre…

Metin içinde, cümlede yazar ve yayım yılı belirtiliyor ise ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

Kaynağın tamamına yapılan atıflarda parantez içinde yazar soyadı ve yayım yılı yazılır.
Örnek: (Okay 1990)

Atıfta bulunulan kaynak ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası, sayfa numarasından önce ve Romen rakamlarıyla yazılır.
Örnek: (Okay 1990: II/30)

Bir kaynakta birbirini izleyen sayfalara atıfta bulunuluyorsa sayfa numaraları arasına kısa çizgi (-), farklı sayfalara atıf söz konusu ise virgül (,) konur.
Örnek: (Köksal 2006: 120-122), (Köksal 2006: 120, 122, 124)

İki Yazarlı Çalışma

İki yazar varsa her ikisinin de soyadı yazılır ve araya kısa çizgi (-) konur.
Örnek: (Şafak-Öz 2003: 15)

İkiden Fazla Yazarlı Çalışma

İkiden fazla yazarlı çalışmalarda ilk iki yazarın soyadı araya kısa çizgi (-) konarak yazılır, ikinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması eklenir.

Örnek: (Barutçu-Aydemir vd. 2005: 157)

Bir Yazarın Aynı Yıl Yaptığı Çalışmalar

Bir yazarın aynı yıl yaptığı çalışmalar, yıldan sonra a, b, c… harfleri eklenmek suretiyle ayırt edilir.

Örnek: (İlhan 2003a: 25), (İlhan 2003b: 58)

Soyadları Aynı Yazarların Çalışmaları

Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda veya farklı yıllarda yaptığı çalışmalar yazarların soyadları yazıldıktan sonra adlarının ilk harflerinin kısaltılması yoluyla belirtilir.

Örnek: (Demir, A. 2003: 46), (Demir, H. 2003: 27)

Birden Fazla Çalışma

Birden fazla çalışma kaynak gösterilecekse çalışmalar aynı parantez içinde, yayım yılı en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır.
Örnek: (Gökyay 1982: 120; Okay 1990: 28)

Alıntılayan ya da Aktaran Kaynak

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.

Örnek: (Köprülü 1911: 75’ten aktaran; Çelik 1998: 25)
Tüzel Kişi Yazarlı Kitaplar

Örnek: (TDK 2012: 38), (Yapıkredi 2006: 30)

Yazar veya Kurum Adı Belirtilmeyen Kitaplar

Yazar veya kurum adı belirtilmemişse doğrudan kaynağın adı veya kısaltması (italik) yazılır. Kısaltma yapılmışsa “Kaynakça”da mutlaka açılımıyla birlikte verilmelidir.
Örnek: (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: I/59) veya (TDEA: I/59)

Arşiv Belgeleri

Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı kaynakçada verilmelidir.
Örnek: (BCA, Mühimme 15: 25)

Elektronik Kaynaklar

Yayım yılı biliniyorsa: (Köksal 2012: 26)
Yayım yılı bilinmiyorsa belgeye erişim yılı yazılır. (Akdoğan 2015: 22)

Kanun ve Yönetmelikler

Kanun veya yönetmeliğin adı ve kabul edildiği yıl parantez içinde verilir. Kısaltma da yapılabilir.
Örnek: (İlköğretim ve Eğitim Kanunu 1961) veya (İEK 1961).

Kaynakça

Makalede kullanılan bütün kaynaklar “Kaynakça”ya alınmalı, makalenin konusu ile ilgili olsa dahi, yazıda değinilmeyen belge ve eserler kaynakçaya dâhil edilmemelidir. Kaynaklar ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak verilmelidir. Eser adları italik yazılmalıdır. Kaynaklar, mutlaka Latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

Kitaplar ve Kitap Niteliğindeki Kaynaklar Tek Yazarlı Kitaplar

Yazarın SOYADI (Büyük harfle), Adı (Basım Yılı). Kitabın Adı (İtalik). Basıldığı Şehir: Yayınevi.
Örnek: PALA, İskender (2006). Kırk Güzeller Çeşmesi. İstanbul: Kapı Yay.

İki Yazarı Kitaplar

İki yazarlı eserlerde her iki yazar da verilir ve araya kısa çizgi (-) konur.
Örnek: ŞENTÜRK, Ahmet Atilla-KARTAL, Ahmet (2011). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Dergâh Yay.
İngilizce yazılan makalelerde kısa çizgi (-) yerine and bağlacı veya & işareti kullanılır.

İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar

İkiden fazla yazarlı eserlerde yalnızca ilk iki yazar belirtilir, diğerleri için “vd.” kısaltması kullanılır.
Örnek: AKYÜZ, Kenan-BEKEN, Süheyl vd. (2000). Fuzulî Dîvânı. Ankara: Akçağ Yay.

Bir Yazarın Aynı Yıl Yayımlanmış Kitapları

Bir yazarın aynı yıl yayımlanan eserlerini ayırt etmek için harfler kullanılır.
Örnek: SÜREYYA, Cemal (1991a). Şapkam Dolu Çiçekle. İstanbul: Yön Yay.
SÜREYYA, Cemal (1991b). Üstü Kalsın. İstanbul: Broy Yay.

Bir Yazara Ait Birden Fazla Kitap

Aynı yazara ait birden çok eser yayım yılına göre kronolojik olarak sıralanır.
Örnek: KÖKSAL, M. Fatih (2005). Klasik Türk Şiiri Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yay. KÖKSAL, M. Fatih (2006). Sana Benzer Güzel Olmaz Divan Şiirinde Nazire. Ankara: Akçağ Yay. Tüzel Kişi (Kurum) Yazarlı

Kitaplar

Tüzel Kişi (Yayım Yılı). Kitap Adı. Basıldığı Şehir: Yayınevi.
Örnek: Türk Dil Kurumu (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay.

Çeviri Kitap

Çeviri bir kitap söz konusuysa çevirenin/çevirenlerin adı eser adından sonra “çev.” Kısaltmasıyla belirtilir.
Örnek: LİVİNGSTON, Ray (1998). Geleneksel Edebiyat Teorisi. çev. Necat Özdemiroğlu.
İstanbul: İnsan Yay.

Kitap İçinde Bölüm

Yazarın SOYADI, Adı (Basım Yılı). “Bölüm Adı”. Kitap Adı. ed. Adı Soyadı. Basıldığı Şehir: Yayınevi. Sayfa Aralığı.
Örnek: TOGAN, İsenbike (2012). “Bugünü Anlamak İçin Orta Asya Tarihine Bir Bakış”. Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye İle İlişkiler I. Kitap. ed. Ayşegül Aydıngün – Çiğdem Balım. Ankara: AKM Yay. 19-50.

Kitapların Cilt ve Baskı Numaralarının Belirtilmesi

Kitap ciltlerden oluşuyorsa cilt numarası kitap adından sonra yazılır. Cilt numaraları Romen rakamlarıyla yazılır. Ciltlerin tamamı belirtilecekse parantez içinde kaç cilt olduğu yazılır. Kaçıncı baskı olduğu belirtilecekse yayınevinden sonra “bs.” kısaltması kullanılır.
Örnek: KABAKLI, Ahmet (1992). Türk Edebiyatı C. III. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay. 9. bs. KABAKLI, Ahmet (1992). Türk Edebiyatı (5 Cilt). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay.

Süreli Yayımlar Dergi Makaleleri

Yazarın SOYADI, Adı (Yıl). “Makalenin Başlığı”. Derginin Adı (Varsa) Cilt No (Sayısı): Sayfa Aralığı.
Örnek: KORAY, Enver (1983). “Yeni Osmanlılar”. Belleten XLVII (186): 563–582.
Gazeteler
Yazarın SOYADI, Adı (Yıl. Ay. Gün). “Yazının Başlığı”. Gazetenin Adı. (varsa) Sayfa numarası.
Örnek: TALU, Ercüment Ekrem (1945.01.13). “Vah Velid”. Son Posta: 1,7.

Tezler

Yazarın SOYADI, Adı (Tarih). Tez Başlığı. Tez Tipi. Üniversitenin Bulunduğu Şehir: Üniversite Adı.
Örnek: KARAKAYA, Burcu (2012). Garîbî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı: İnceleme-Tenkitli Metin-
Dizin. Yüksek Lisans Tezi. Kırşehir: Ahi Evran Ü.

Bildiriler Yayımlanmış Bildiriler

Yazar SOYADI, Adı (Tarih). “Bildiri Adı”. Kitabın Adı (Varsa editör/hazırlayan). Etkinliğin Tarihi. Yayın yeri: Yayınevi. Sayfa Aralığı.
Örnek: BİLKAN, Ali Fuat (2007). “Amasya’nın Osmanlı Dönemi Kültür Hayatındaki Yeri ve Önemi”. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (haz. Yavuz Bayram). 13-15 Haziran 2007. Amasya: Amasya Valiliği Yay. 611-620.

Elektronik Kaynaklar

DOI Numarası Olan Elektronik Kaynaklar

Eğer yayım ile eşleştirilmiş DOI numarası varsa künyede verilmelidir.
Örnek: ÖRGEN, Ertan (2016). “Taşranın Öyküdeki Yeni Görünümleri”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (36): 125-138. http://dx.doi.org/10.21497/sefad.284955.

DOI Numarası Olmayan Elektronik Kaynaklar

Web ortamında yayımlanmış dergilerden yapılan alıntılarda yayımın künyesi, erişim adresi ve tarihi yazılır.
Yazar SOYADI, Adı (Yayım Yılı). “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt No (Sayı): Sayfa Aralığı.
Elektronik adres [Erişim Tarihi].
Örnek: BUDAK, Ali (2009). “XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbî”.
Turkish Studies= Türkoloji Araştırmaları: Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına 4 (2): 152-
164. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1513093045_7budakali.pdf [30.11.2010]

E-kitaplar

Yazarın SOYADI, Adı (Yayım yılı). İnternet Belgesinin Başlığı. Elektronik adres [Erişim Tarihi].
Örnek: S. ERDURAN, Aysun (2009). Kınalı-zade Hasan Çelebi Tezkiretü’ş- Şuara. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr [01.12.2009].

* Yayım yılı yoksa siteye erişim tarihi yıl ay ve gün olarak parantez içinde yazılır.
Örnek: AKDOĞAN, Yaşar (2015.12.22). Ahmedî Dîvân. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html.
Web Sitesinden Yapılan Alıntılar
Örnek: KESER, Aşkın. “Meslek Seçimi ve Seçimi Etkileyen Faktörler”. www.yazimkilavuzu/isguc_org-is yasami portali.htm [18.01.2007].

Kısaltma kullanılacaksa Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kısaltmalar esas alınmalıdır.

Makaleler, burada belirtilen esaslar haricinde APA 6 kurallarına göre hazırlanacaktır.
Yarışma Detayları Ve Başvuru Formu İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ