<style>.lazy{display:none}</style>İBB Kent Mobilyaları Ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması
04.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Kent Mobilyaları Ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması

Kent Mobilyaları Ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması

Kent Mobilyaları Ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması

İBB İstanbul Senin Kent Mobilyaları Ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, ulusal ve ortakçıl bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışma Ödülleri
Her İki Kategori İçin Aşağıdaki Ödüller Ayrı Ayrı Verilecektir. Ayrıca Satın Almalar İçin Her İki Kategori İçin Ayrı Ayrı Kullanılmak Üzere 20.000’er TL Ayrılmıştır.
Birincilik Ödülü 80 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 30 Bin Türk Lirası
Dördüncülük Ödülü 25 Bin Türk Lirası
Beşincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 15 Bin Türk Lirası

Yarışmanın Konusu
İstanbul başta olmak üzere kentlerin açık alanlarındaki kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Yarışma “Kent Mobilyaları” ve “Oyun-Rekreasyon Ürünleri” olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır. Yarışmacılar bu kategorilerden birine veya her ikisine birden katılabilirler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” sloganı doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan İstanbul Stratejik Planı’nın 8 ana teması Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras olarak belirlenmiştir. “İstanbul Senin Kent Mobilyaları
Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması”, plandaki ana temalar ışığında katılımcı sürecin bir parçası olacak şekilde iki kategori olarak düzenlenmiştir.
Yarışma ile öncelikli olarak İstanbul’un daha nitelikli kentsel açık alanlara kavuşması hedeflenmektedir. Söz konusu hedef doğrultusunda çok daha geniş bir yelpazede sıralanabilecek kentlerin açık alanlarındaki donatılardan kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünlerinin tasarımı bu yarışmanın konusudur. Söz konusu donatılar tek yarışma sürecinde ama iki kategoride ele alınmıştır.

Ads

Kategori I – Kent Mobilyaları
İstanbul’da birbirinden farklı karakterdeki her tür kentsel açık alanda kullanılmak üzere, kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak, kent mobilyası tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda, kullanıcıların açık alandaki ihtiyaçlarını karşılayan, nitelikli vakit geçirmelerine olanak tanıyan, bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşme ve paylaşımı destekleyen, kalabalık kullanım senaryolarına açık; kent dinamiği içindeki çağdaş, gündelik hayatın akışını kolaylaştıran, sorunlara çözüm olma odaklı; tekil veya çoklu olarak konumlandırılabilen ve/veya kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun kent mobilyaları bu kategorinin konusudur.

Kategori I değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:
1. Tasarlanan kent mobilyalarının, “İstanbul Senin“ vurgusunu gerek kullanım senaryosu gerek tasarım gerekse de malzeme dili ile bütünleştirmesi beklenmektedir. İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde, kent mobilyalarının, kullanıcılarının kültürel zenginliğine ve çeşitliliğine yönelik bir bakış açısıyla geliştirilmesi, çağdaş yaklaşım ile modüler yapısı sayesinde kentin karakteristik dokusunun önüne geçmeden bu zenginliğe yanıt verebilir ve ileriye taşıyabilir olması değerlendirme ölçütüdür.
2. Vandalizm kent mobilyalarında önemli bir sorundur. Tasarlanan ürünlerde; kullanıcıların (bu projede İstanbullunun) kullandığı ürünleri sahiplenmesini, korumasını, hassasiyetle kullanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamasını cesaretlendiren her türlü yenilikçi bakış açısı değerlendirme ölçütüdür.
3. Kent mobilyaları, şehir içinde farklı büyüklükteki kentsel mekanlarda kullanılacağından ve farklı format ve boyutta kamusal mekanlarla bütünleşmesi gerektiğinden, tasarlanan ürünlerin bu farklı alanlara uygunluğu önemli bir kriterdir. Dolayısıyla tasarımların ürün ailesine dönüşebilir olması ve/veya modülerlik, hem üretimi kolaylaştırması hem de farklı alanlarda kendi kimliğini oluşturacak kombinasyonlar yaratılabilmesi, İstanbul’un herhangi bir bölgesinde, farklı bir yerinde, farklı büyüklüklerde konumlanabilir olması değerlendirme ölçütüdür.
4. İhtiyaçlara veya mevcut sorunlara (malzeme yıpranması, kullanım güvenliği, ürünlerin amacı dışında kullanımı sonucunda karşılaşılan hijyen problemleri gibi…) yenilikçi çözüm olacak yaklaşımları içeren ürün tasarımları beklenmektedir.
5. Kent mobilyası kategorisi kapsamında ürün grubu olarak; oturma birimi, tercihen geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi, aydınlatma elemanı, gölgelik, saksı ve sınır elemanı olmak üzere en az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanmalıdır.
6. Bu bağlamda alışılmış kent mobilyası kullanım senaryolarının kendileri tarafından kurgulanması beklenen tasarımcılardan, günümüzün teknolojik getirilerinin gündelik hayata katkılarını göz önüne almaları ve yarışma kapsamında istenen kent mobilyası ailesi birimlerine ek olarak tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürünle katkıda bulunmaları beklenmektedir. Kullanıcıların sosyalleşmeleri, açık havada daha fazla zaman geçirmeleri, çevrelerine daha duyarlı olmaları gibi bu ve buna benzer hususları yaratıcı bir şekilde tanımlayan, mevcut teknoloji ile bütünleşen, çağdaş yaklaşımlar barındıran ürün veya ürün grupları bu kategori içinde yer alacaktır.

Kategori II – Oyun-Rekreasyon Ürünleri
İstanbul’da kentsel açık alanlarda konumlandırılmak üzere; farklı yaş gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak fiziksel ve yaratıcı oyun, aktivite ve eğlence amacıyla, tüm çocuklar ve gençlere yönelik rekreasyon ürünleri tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir. 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 yaş gruplarının bir veya birkaçı için öneriler geliştirilmesi beklenmektedir.
Bu ürünlerin, bireysel ve/veya grup olarak ve/veya birlikte oldukları yetişkinlerle (ebeveynler, bakım verenler, yaşlılar, gözetmenler) vakit geçirmelerine imkân veren; oyun ve aktivite ile birlikte hayal kurmaya, yaratıcılığa ve motor becerilerin gelişimine katkı sağlayan; kapsayıcı ve erişilebilir; bir yandan bireysel kullanıma cevap verirken bir yandan sosyalleşmeyi ve paylaşımı destekleyen; tekil veya türetmeye, kombinasyonlar oluşturmaya izin veren, seri üretime uygun ürünler olması beklenmektedir.

Kategori II değerlendirme ölçütleri şu şekildedir:
1. Tasarımların, “İstanbul Senin“ sloganı ışığında tüm çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını gözetmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tasarlanan ürünlerin, gerek kullanım senaryosu, gerek tasarım gerekse de malzeme dili ile bütünleşmesi beklenmektedir. Tüm kentlinin bu rekreasyon ürünlerini sahiplenmesini, korumasını, hassasiyetle kullanmasını ve ürünlerin sürdürülebilirliğini sağlamasını cesaretlendiren her türlü yenilikçi bakış açısının, güvenlik ve vandalizm konuları ile birlikte irdelenmesi değerlendirme ölçütüdür.
2. Kentin içinde bulunan farklı boyutlardaki açık alanlar, bazen sadece oyun odaklı bazen de park ve benzeri diğer kamusal mekanlar ile bütünleşmiş bir yapıda olabildiğinden, tasarlanan ürünlerin farklı büyüklükteki alanlarda kullanılabilir olması önemli bir ölçüttür. Dolayısıyla tasarımın modülerliği; hem üretimi kolaylaştırması hem de farklı alanlarda kendi kimliğini oluşturacak kombinasyonlar yaratabilmesi, İstanbul’un herhangi bir bölgesinde, farklı büyüklüklerde konumlanabilir olması dikkate alınacaktır.

3. Yarışmacılar “oyun” tanımını kendileri oluşturacak, dolayısıyla eğlencenin tanımını farklı yaş gruplarına ve farklı ihtiyaçlara göre kendi tasarım dilleri ile destekleyerek ifade etmekte serbest olacaklardır. Teknolojinin yeniliklerinden faydalanan oyun-rekreasyon ürünleri düzenlenebilir ve yeni tanımlamalar yapılabilir.
4. Yarışmacılar tamamen farklı, yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri gibi, alışılagelmiş oyun alanı beklentilerine cevap verebilen, ancak bunu yaparken yeni bakış açıları ile ve/veya mevcut sorunlara (malzeme yıpranması, kullanım güvenliği, ürünlerin amacı dışında kullanılması ile karşılaşılan hijyen problemleri gibi…) yenilikçi çözüm olacak yaklaşımlar geliştirebilirler. Kaydırak, salıncak, tahterevalli vb. gibi alışıldık birimler ve aktivitelerin oyun grubu içinde yeniden tasarlanarak kullanılması da mümkündür.
5. Farklı iklim ve hava koşullarını dikkate alan tasarımlar beklenmektedir.

Her İki Kategori İçin Ortak Değerlendirme Ölçütleri
Tasarımların değerlendirilmesinde aşağıda yer alan ölçütler jüri tarafından ön planda tutulacaktır:
1. Tasarımlarda kullanıcı ihtiyaçlarının gözetilmesi, özgün tasarım anlayışı ve güçlü tasarım dili önemli bir husustur.
2. Seri üretime uygun olmayan ve yerinde imal edilen tasarım çözümleri bu yarışma kapsamı dışındadır.
3. Tasarımların atölye veya fabrika ortamında seri üretime uygun olması ve yanı sıra nakliye ve montaj konularında çözüm içermesi beklenmektedir.
4. Kurgulanan ürünlerin, bağlantılı olduğu bir kullanıcı deneyimi, sistem ya da servis tasarımı var ise mutlaka sunum paftalarında ve proje raporunda açıklanmalıdır.
5. Yarışmada, seri üretilen ürün ve ürün gruplarında metal, beton gibi malzemelerin yanı sıra, doğal, çevre dostu, yerel malzemeler ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ile ilgili öneriler beklenmektedir.
6. Bakım onarım kolaylığı, depolama ve nakliyede pratiklik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, maliyet ve kullanıcı güvenliği konuları gözetilecektir.
Söz konusu tasarımların, özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.
Yarışmacılar iki kategoriden birisine ya da her ikisine birden proje teslim edebilir, her iki kategoride de ayrı ayrı birer ödül alabilirler. Bu durumda yarışma kaydı ve ödemenin bir defa yapılması yeterlidir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Bu yarışmaya endüstri ürünleri tasarımcıları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri bireysel veya ekip halinde katılabilirler.
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:
• TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmacı katılmak istediği her bir kategori için aşağıdaki çizimleri ve maketi ayrı ayrı teslim edecektir.

Yarışma Takvimi
• Yarışmanın İlanı: 20 Ocak 2020, Pazartesi
• Son Soru Sorma Tarihi: 14 Şubat 2020, Cuma
• Soruların Yanıtlarının İlanı: 17 Şubat 2020, Pazartesi
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 8 Nisan 2020, Çarşamba
• Posta ile Teslim Alım için Son Gün: 10 Nisan 2020, Cuma
• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 15 Nisan 2020, Çarşamba
• Kolokyum: 25 Nisan 2020, Cumartesi saat, 14:00

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.
• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar aşağıdaki adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.
• Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir.
Posta veya kargo ile gönderilen projelerin alındı makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) en geç yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.
En geç kargoyla gönderimin son teslim alım tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri
Yarışmacılar tasarımlarını “İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Silahtarağa Mah. Silahtarağa Cad. Tekke Parkı İçi No:71 Eyüpsultan/İstanbul” adresine teslim edeceklerdir. Elden teslimler “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 17.00’ye kadar alınacaktır.

Sergi Yeri ve Zamanı
Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Web Sitesi: https://yesil.istanbul/kentmobilyalari/

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ