<style>.lazy{display:none}</style>Karev Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması
21.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Karev Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Karev Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Karev Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması

Karaman Eğitim Kültür Ve Sağlık Vakfı Karev Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarışması Düzenliyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Tüm Besteciler Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 4 Bin Türk Lirası
7 Adet Mansiyon Ödülü 2 Bin Türk Lirası (Her Birine Net)
Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü 5 Bin Türk Lirası

Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) tarafından “KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021” adıyla bir yarışma düzenlenmiştir.

Konu
Türk Sanat Müziği dalında, bu şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak bestelenmiş sözlü eserlerin katılacağı şarkı formunda beste yarışması yapılacaktır.
Amaç
“Yunus Emre’yi genç nesillere tanıtmak, şiirlerini müzik yoluyla geniş kesimlerle buluşturmak”, “Şair ve söz yazarlarının Yunus Emre ile ilgili yazdıkları/yazacakları şiirlerin bestelenmesini sağlamak”, Türk Müziği Repertuvarını geliştirmek, bestecileri nitelikli, yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar:
1) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
2) KAREV Yöneticileri ve personeli, Yarışma Müzikal Koordinatörü ve düzenleme kurulunda görev alanlar, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

Ads

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler
1) Şarkı sözleri:
Yunus Emre’ nin çok az bilinen ve/veya fazla bestelenmemiş şiirleri ile diğer şairlerin Yunus Emre için yazılmış eski/yeni şiirleri arasından seçilebilecektir…(Yunus Emre’ye ait olduğu ifade edilen şiirler için, Türk Dili-Edebiyatı alanında kariyer sahibi bir Üniversite öğretim üyesinden onay alınacaktır.)

2) Yarışmaya gönderilecek eserler:
a) Türk Sanat Müziği’nin melodi ve ritim özelliklerinden kaynaklanan yeni ve özgün çalışmalar olmalı, daha önce açılmış olan yarışmalara gönderilmemiş olmalıdır.
1. b) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziği’nin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.
2. c) Türk Sanat Müziği’nin asli karakterine uygun olmalıdır.
3. d) Şarkı formunda, 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır.
4. e) Kompozisyon yönünden, söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.
5. f) Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi) g) Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.
6. h) Tek sesli olarak bestelenmelidir.
ı) Toplam süresi 3-6 dakika arasında olmalıdır.

Eserlerin Teslimi:
Besteciler, 01 Ekim 2021 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı büyük Evrak Zarfını “KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’ bürosu Mithatpaşa Cad. Kıvanç Apt. 56 /2 KIZILAY-ANKARA “ adresine; elden veya posta-kargo ile göndermiş olacaktır.
Postadaki gecikmeler için KAREV sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği tarih değil, Vakfa intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

1. Besteciler yarışmaya en fazla 8 eserle katılabilirler.

2. Yarışmaya gönderilen notalar üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı vb. herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, bu şekilde gönderilen eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

3. Besteciler her eser için, büyük harf-rakam karışımı toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek; “1ABCD2”, “123ABC’’gibi. Lütfen, bu örnekteki rumuzları kullanmayınız).

4. Besteciler, birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorlarsa; her eser için değişik rumuz kullanacak ve yukarıda istenilen dokümanları her eser içinayrı ayrı düzenleyeceklerdir.

5. Besteciler, biri küçük ‘’Kimlik Zarfı’’; diğeri büyük ‘’Evrak Zarfı’’; olmak üzere 2 adet zarfı kapatılmış ve üzerlerinde sadece rumuz yazılı olarak yarışma bürosuna elden teslim edeceklerdir. Posta ile müracaat edildiğinde, üzerine posta işlemlerinin ve adresin yazılacağı, pulun/stikerin yapıştırılacağı 3. en büyük ‘’Posta Zarfı’’ kullanılabilecektir.

6. Besteciler, EVRAK ZARFI içinde:
7. a) 7’er nüsha nota (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb olmayacaktır.)
8 .b) 7’er nüsha şarkı sözü (üzerinde rumuz dışında, hiçbir yazı, işaret, vb olmayacaktır.)
9. c) Üzerinde sadece rumuz yazılı olan küçük, kapalı ‘’KİMLİK ZARFI’’nı bulunduracaklardır.

7. KİMLİK ZARFI içinde:

8. a) Bestecinin biyografisini, adresini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,

9. b) Söz yazarının biyografisini, adresini, telefon numaralarını varsa e-posta adresini,

10. c) Şartnamenin en son sayfasında bulunan “KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’ Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten besteci–söz yazarı tarafından imzalanmış (Ek:1a,) taahhütnameleri, sözleşmeleri eksiksiz ve imzalı bir şekilde beyan edecekler ve zarfa yerleştireceklerdir.

Uyulması gereken çok önemli hususlar: Eserlerin notaları 7’şer nüsha halinde:
1. a) Bilgisayarla veya elle, (A4 kâğıdına) temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır,
2. b) Kurşun kalemle yazılmamalıdır,
3. c) Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.
4. d) Nota yazısı ve usul bölünmeleri, Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır,
5. e) Eserlerin icra, hız, süre-metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, eserin makamı, usûlü yazılmalı, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.
6. f) Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılmalıdır.

Yarışma Takvimi:
-Eserlerin son teslim tarihi: 01 Ekim 2021, saat 17.00’dır.
-Ön Jüri Toplantıları: 11-24 Ekim 2021,
-Finalist eserlerin ilanı: 27 Ekim 2021,
-Final programı: 15-30 Kasım 2021 tarihleri arasında, canlı, seyirci huzurunda, bir Canlı Televizyon programı ile gerçekleştirilecektir. ( Kesin tarih, daha sonra bildirilecektir.)
-Final programında, Yarışma Finalisti 10 eser ile kazanan eser Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Sanatçıları tarafından seslendirilecek ve Final Jürisince değerlendirmesi yapılacaktır. “Karamanoğlu Mehmet Bey Özel Ödülü” Yarışma bölümüne katılan ses ve saz sanatçıları tarafından yarışma dışı olarak birlikte seslendirilecektir.
-Final yarışmasının yapılacağı salon ve kesin tarih, KAREV tarafından belirlenecek ve yarışma, halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
-Final Jürisi değerlendirmelerini, canlı icralar sırasında yapacaktır.
-Yarışma finalist eserleri seslendirilmesi bittikten sonra, Jüri eserlerin değerlendirmelerini yapacak; bu sırada, bir başka TSM Ses Sanatçısı ve saz sanatçıları tarafından, farklı bir repertuarla canlı halk konseri verilecektir.
– Yarışma sonuçları alınır alınmaz, canlı yayın sırasında, en kısa sürede seyircinin huzurunda ilân edilecek, 1.lik ödülünü kazanan eser yeniden icra edilecektir.
– Ödül ve plâket töreni; Yarışma Yürütme Kurulu tarafından yapılan bir akış ve içerikle yapılacaktır.

İletişim
Müzikal konularla ve eserlerle ilgili olmamak kaydıyla, Yarışma ve organizasyonla ilgili bilgi almak için, aşağıdaki adres ve telefonlardan yararlanılabilir. Ayrıca, bestecilerin ve eserlerin kimliklerinin ortaya çıkmaması için; lütfen, Yarışma Müzikal Koordinatörü ve Jüri üyeleri ile telefonla ve/veya yüzyüze görüşme yapılmamasını, soru sorulmamasını rica ediyoruz.

Yarışma Yürütme Kurulu
KAREV Başkanı: Veli BOZKIR (Tel: 0 533 203 64 70)
2 Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
Yarışma Müzikal Koordinatörü ve Şartname yazımı: Özgen GÜRBÜZ

Yarışma Bürosu Kargo Adresi, Telefon Numarası ve e-mail adresi:
“KAREV KARAMANLI YUNUS TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2021’’
Bürosu
Mithatpaşa Cad. Kıvanç Apt. 56 /2 KIZILAY-ANKARA-TÜRKİYE
KAREV Büro Tel: 0 312 432 06 70 Yurtdışı +90 312 432 06 70
Mail: ankaramander@gmail.com
Not: Büro (10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır)

Detaylar İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ