<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması

İstanbul Ticaret Odası Fotoğraf Yarışması Düzenliyor. İstanbul Ticaret Odası 140. Yılında İstanbul Ticaret Fotoğrafları Yarışması Başvuruları Online Alınacak.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 50 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 30 Bin Türk Lirası
2 Adet Mansiyon Ödülü 15’er Bin Türk Lirası
30 Adet Sergilenme Ödülü 1.500 Türk Lirası

Yarışmanın Adı: İstanbul’da Ticaret Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın Konusu: İstanbul’da Ticaret

Ads

Yarışmanın Amacı: 140. Kuruluş Yılı etkinlikler çerçevesinde sanatı sanatçıyı desteklemek, İstanbul’da ticarete görsel bir hafıza oluşturmak.

Düzenleyici: İstanbul Ticaret Odası

Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma; Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların İstanbul sınırları içerisinde yarışma tarihinden önceki son 3 yıl içinde çekilmiş olması gerekmektedir.

3. Her katılımcı maksimum 5 adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

4. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, İstanbul Ticaret Odası profesyonel çalışanları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Yarışma, son katılım tarihi itibariyle 18 yaş üstü herkese açıktır.

5. Katılımcılar; daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflarla bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

6. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

7. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Bununla birlikte fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

8. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

9. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

10. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

11. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

12. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

13. Düzenleyici, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

14. Düzenleyici, yarışmaya katılan ödül alan ve sergilemeye hak kazanan tüm fotoğrafların kullanım haklarını ve asıl dosyalarını katılımcıdan ister. Yarışmaya katılan ödül alan ve sergilemeye hak kazanan tüm fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Sadece diğer kişi ve kurumlarca ortaklaşa yapılan etkinliklerde kullanılabilir.

15. Katılımcı; yarışmaya katılan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılmamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

16. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurumdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

18. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

19. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

20. Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar, düzenleyici kurumun web sitelerinde, aynı zamanda düzenleyici kuruma ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında veya yarışma için açılacak hesaplarda tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilir.

.21. Yarışmanın ödülleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından, yarışmanın sonuçlanmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda hak düşürücü süreye uğrar. Hak düşürücü süre sonunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

22. Katılımcı, yarışmada ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını düzenleyiciye göndermeyi beyan, kabul ve garanti eder.

23. Düzenleyici; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

24. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleyici’nin ve Jüri’nin kararları geçerlidir.

25. Katılımcılar; https://istanbulticaretfotograflari.com/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. “Bu Yönetmelik, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Yarışmacıların bu Yönetmelik hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.”

26. Yarışmacı’nın üyelik esnasında verdiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; adı-soyadı, cep telefonu, e-posta adresi gibi yarışmacıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir.

27. Üyelik Bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

1. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://istanbulticaretfotograflari.com/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

2. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden SMS onay kodunun girilmesiyle olacaktır.

3. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

4. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

5. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://istanbulticaretfotograflari.com/ adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

6. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleyici sorumlu olmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 2022.

Yarışma Sekretaryası
Adı ve Soyadı: Erdem Kiracı
İrtibat Telefon: 0212-455-6543
E-posta Adresi: ito@ito.org.tr

Anlaşmazlıkların Çözümü
“Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık veya istem, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) tahkim kuraları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.”

Yarışma Şartnamesi Ve Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ