06.12.2021 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İKSEV Caz Afişi Ödüllü Yarışması

İKSEV Caz Afişi Ödüllü Yarışması

İKSEV Caz Afişi Ödüllü Yarışması

İzmir Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı İKSEV Caz Afişi Ödüllü Yarışması Başvuruları Başladı. 28. İzmir Avrupa Caz Festivali 19. Caz Afişi Yarışmasına Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, 1 Haziran 2021 Tarihi İtibariyle 35 Yaşını Aşmamış Olanlar Katılabilir.

Konu
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 28. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 2021’nin Haziran ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 28. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

Amaç
Yarışmanın amacı; ‘Avrupa Cazı’ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan ‘İzmir Avrupa Caz Festivali’ne gençlerin bakış açısını taşımak ve yaratıcılıklarını sergilemeye fırsat tanımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 28. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Katılma Koşulları

a) Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.

Sponsorlu

b) Yarışmacıların 1 Haziran 2021 tarihinde 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.

c) Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar.

d) Yarışmaya gönderilen yapıtların, daha önce yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.

e) Yarışmacı gönderdiği yapıtının/yapıtlarının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir.

f) Seçici kurulun, başka bir eserden görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri afiş yarışmasından ihraç edilecek ve İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.

g) Yarışmacılar eğer varsa, afişlerinde kullandıkları fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür.

h) Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir.

i) Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır.

j) Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.

k) İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

l) Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

m) Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir.

n) Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

o) Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Yapıtlarda Aranacak Koşullar

a) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.

b) Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

c) 50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.

d) Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak CD’de teslim edilecektir.

e) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.

f) CD’de ayrıca afişin orijinal boyutunda ve çözünürlüğünde PDF dosyası da bulunmalıdır.

g) Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afişin bir kopyası aşağıdaki standartlarda CD’ye kaydedilmelidir.
– Renk formatı: RGB
– Çözünürlük: 72dpi
– Uzun kenar: 1600px
– Döküman formatı: Jpeg
– Dosya Boyutu: Azami 2mb

h) Ayrıca adaylar afiş çalışmalarının A4 ebadında renkli bir çıktısını da başvuru sırasında göndermek zorundadırlar. Bu uygulama jüri üyelerinin yarışmaya gönderilen afişleri basılı ortamda renk, kompozisyon ve tipografi açısından daha sağlıklı bir değerlendirme yapmaları amacını taşımaktadır. Bu çıktının kalın kâğıda dijital baskıyla alınması gerekmektedir.

i) Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 28. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır.

j) Logoların renkleri sabittir. Üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar www.iksev.org web sitesinden, http://bit.ly/3eqLvTX veya http://bit.ly/3qtSn5h adreslerinden indirilebilir.

Yapıtın Teslimi

a) Yarışmacı çalışmasını yukarıda belirtilen özellikleri dikkate alarak CD’ye kaydedecektir. Bu CD’lerin elden, posta veya kargo yoluyla 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren 20 Nisan 2021 tarihine kadar
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
19. Caz Afişi Yarışması
MÜZİKSEV
Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olması gerekmektedir. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afiş CD’leri yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

b) Postada ve kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.

c) Yarışmaya gönderilen CD’ler üzerinde katılımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.

d) Katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmasına altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verecektir. (Örneğin: S35B67)

e) Bu rumuz CD üzerine, CD’ye kaydedilen çalışmaya, A4 çıktıya ve kapalı kimlik zarfı üzerine yazılmak zorundadır.

f) Yarışmaya birden çok çalışmayla katılan yarışmacılar her biri için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.

g) Katılımcı her yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.

h) Kapalı Kimlik Zarfının üzerinde, katılımcının yapıtı için kullandığı rumuz ile İKSEV 19. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)

i) Kimlik Zarfının içinde yapıtın rumuzu, katılımcının TC kimlik numarası, adı soyadı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren imzalı bir katılım formu bulunacaktır. Bu form www.iksev.org adresinden indirilebilir.

j) Ayrıca Kimlik Zarfının içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır.

k) Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır.

l) Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.

m) Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.

Yarışma Takvimi:
a) Son Teslim Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı
b) Ödüller 28. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir.
c) Sonuçlar, Haziran ayı içinde kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org kanalıyla duyurulacaktır. İKSEV, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ödül
a) İKSEV 28. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 19. Caz Afişi Yarışmasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verecektir. Seçici kurul uygun görürse onursal anlamda iki mansiyon da verilebilir.
Birincilik ödülü – 3000 lira- Seçilen yapıt, 28. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
İkincilik ödülü -2000 lira
üçüncülük ödülü – 1000 liradır.
b) Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
c) Sergilenmeye değer görülen afişler, 28. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
d) Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödüller yarışmacılara 28. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.

Diğer Koşullar:
a) Şartname ve Katılım Formları, MÜZİKSEV Atatürk Caddesi 458 Alsancak-İzmir ve www.iksev.org adreslerinden temin edilebilir.
b) Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir.
c) Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

İletişim:
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “19. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 458 35220 Alsancak /İZMİR
Tel: 0 232 463 03 00; Faks: 0 232 482 34 22;
Sirel Ekşi: sirel@iksev.org, sirel.eksi@gmail.com
Onur Acımaz: onur.acimaz@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ