<style>.lazy{display:none}</style>İfateks Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İfateks Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

İfateks Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

İfateks Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İfateks Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması Başvuru Koşulları.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 25 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 17.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 7.500’er Türk Lirası
Ekolojik Tasarım Teşvik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
Yenilikçi Tasarım Teşvik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
3 Adet Satın Alma 5’er Bin Türk Lirası

Yarışmanın Amacı
“İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” kapsamında, İFATEKS’in doğa dostu üretim yaklaşımlarına paralel olarak ofis ve üretim binasının tasarımının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yarışmaya katılan öğrencilerden kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında fikir üreterek tasarım yapmaları beklenmektedir.

Yarışmanın Türü Ve Şekli
Yarışma; İFATEKS ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmanın Konusu Ve Yeri
Yarışmanın konusu, İFATEKS’in ofis ve üretim binası ihtiyacının “yeşil ofis” standartları kapsamında ele alınarak tasarlanmasıdır. Yarışma alanı; İstanbul’un sanayi ilçelerinden Esenyurt’ta 1292/5 parselde, 2.862,35 m2, Ekin Caddesi, 169 ve 173. Sokak arasında kalan, bir köşesinde yeşil alan bulunan arsadır.
İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI’nda dikkat edilmesi beklenen tasarım ilkeleri şu şekildedir;

Ads

• Arsanın bulunduğu mevcut kent dokusunun irdelenmesi ve alanın kentsel sürdürülebilirlik açısından ele alınması,
• Kullanıcıların alana ulaşım senaryolarının düşünülmesi,
• Ofis binası ve çevresinde kurgulanacak alanda gündelik yaşama ilişkin hareketlerin dikkate alınması, kamusal/özel alan kullanımlarının farklı kurgulara cevap verebilecek nitelikte oluşturulması,
• Ekolojik yaklaşımların irdelenmesi,
• Güncel teknoloji ve koşulların dikkate alınması,
• Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek bir tasarım olması,
• Farklı kullanıcı profillerine uygun olarak kentsel ve sosyal gereksinimlerin karşılanması,
• Çalışma-üretim-dinlenme mekânlarının bir arada kurgulanmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma, lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir.
• Ekip temsilcisinin Mimari Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Ekipte yer alacak diğer öğrenciler, farklı üniversite ve/veya bölümlerde öğrenim görüyor olabilir. Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.
• Yarışma jürisi asıl, yedek, danışman üyelerinin, raportörlerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin, birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
• Yarışma raportörlüğünün e-posta adresi ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr’dir. Sorular ve proje teslim dosyası yarışma e-posta adresine, yarışma takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak ekip temsilcisi tarafından iletilir.
• Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma takviminde ‘Ön Kayıtlar İçin Son Tarih’ bölümde belirtilen tarihe kadar yarışma kaydını yapmış olmalıdır. Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) Bölüm 2.12’de belirtildiği şekilde raportörlüğe iletilmelidir.
• Proje Teslim Dosyasında proje paftaları ve mimari açıklama raporu yer almalıdır. Teslim dosyasında yer alan her bir belgenin içeriği, formatı ve yüklenme şekli Bölüm 2.14’te detaylıca anlatılmıştır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma konusu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yıli, Güz Dönemi, Mimari Proje Atölyesi konusu olmamalıdır.

Yarışma İletişim Bilgileri
Raportörlük Adresi:
e-posta: ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr
onedrive bağlantısı: https://bit.ly/3kXKlSF
“İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Meclis-I Mebusan Caddesi, Fındıklı Beyoğlu /İSTANBUL
Tel: 0212 252 16 00

Yer Görme
Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi Ve Belgeler
• Yarışma Şartnamesi (İhtiyaç programını içerir)
• Ekler (Alana ait; kmz uzantılı dosya, HGMortofoto, imar durum bilgisi, Esenyurt uygulama imar planı notları, plankote-harita, hava fotoğrafları ve çevre fotoğrafları, 1/1000 ölçekli dijital harita)
• Kimlik Bilgileri Şablonu
Belgeler okul web sitesinde (www.msgsu.edu.tr) yapılacak duyurudan ve onedrive bağlantısından (https://bit.ly/3kXKlSF) temin edilebilir.

Soru Ve Cevaplar
• Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 23:59’a kadar “İFATEKS Yarışması Sorular” konu başlığı ile yarışma raportörlüğünün e-posta adresine (ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr) iletebilirler.
• Soruların cevapları, 8 Kasım 2021 tarihinde, tüm yarışmacılara, okul web sitesinden (www.msgsu.edu.tr) ve onedrive bağlantısından (https://bit.ly/3kXKlSF) duyurulacaktır.

Ön Kayıt Süreci
• Yarışmanın ön kaydı dijital ortamda gerçekleştirilecektir ve süreç ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr adresi üzerinden yürütülecektir.
• Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) ekip temsilcisi tarafından yarışma raportörlüğüne (ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr) iletilmelidir.
• E-mail konu başlığına ‘Dijital Kimlik Dosyası’ yazılmalıdır.
• Katılımcılara raportörlükten e-posta ve eklerin ulaştığına dair geri bildirim yapılacaktır. Bu geri bildirimi almamış ekipler, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.
• Açılmayan dosyalardan yarışma raportörlüğü sorumlu değildir.
• Son ön kayıt 29 Kasım 2021 Pazartesi 23:59’a kadardır. Belirtilen ön kayıt saatinden sonra kayıt yapılmayacaktır.
• Dijital kimlik dosyasında her bir katılımcıya ait kimlik bilgileri ve lisans öğrenci belgesi bulunur.
• Kimlik bilgileri şablonu, paylaşılan dosyalar arasında yer almaktadır. Bu bilgiler arasında ad-soyad, katılımcının öğrenimini sürdürdüğü üniversite ile bölüm, TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri (cep telefonu ve e-posta adresi) bulunmaktadır.
• Kimlik bilgileri (1.sayfa) ve lisans öğrenci belgesi (2.sayfa) pdf dosyası olarak birleştirilerek, ekip temsilcisi tarafından her bir katılımcı için ayrı ayrı iletilmelidir.
• Ekipteki her bir katılımcı için kimlik bilgileri (1.sayfa) ve lisans öğrenci belgesi (2.sayfa) pdf dosyası olarak birleştirilmelidir. Katılımcılara ait dijital kimlik dosyaları ekip temsilcisi tarafından tek bir e-posta hâlinde iletilmelidir.
• Lisans öğrenci belgesi okuldan alınarak taranabilir ya da e-devlet üzerinde dijital olarak elde edilebilir.
• Her bir ekip tarafından 5 rakamdan oluşan bir rumuz belirlenmelidir. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Örnek Rumuz: 13524
• Dijital kimlik dosyası isimleri belirlenen rumuzu da içerecek şekilde örnekteki gibi olmalıdır.
Örnek Ekip Temsilcisi Dijital Kimlik Dosyası İsmi: 13524-EKİPTEMSİLCİSİ
Örnek Ekip Üyesi Dijital Kimlik Dosyası İsmi: 13524-EKİPÜYESİ1, 13524-EKİPÜYESİ2…
Not: Yukarıdaki 13524 numaralı rumuz örnek olarak verilmiş olup, katılımcılar tarafından kullanılmamalıdır.

Yarışmacılardan Proje Tesliminde İstenenler
• Kentsel ve çevresel yaklaşımları anlatan şematik gösterimler
• 1/1000 Vaziyet Planı (çevre ilişkilerini, araç yaya ulaşımını, kamusal alanları ifade edecek biçimde)
• 1/500 çevre ile ilişkileri gösteren zemin kat planı ve silüet (yarışma alanının tamamının kamusal alan ilişkilerini gösterecek biçimde aktarılması beklenmektedir)
• 1/200 kat planları, en az iki kesit ve bütün cephelere ait görünüşler (tasarımı ifade edecek nitelikte ve sayıda olmalıdır)
• Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çizimler aracılığıyla, şema ve eskizler (kullanıcı/insan ölçeğini gösterecek şekilde)
• Yarışmacı ekiplerin yaklaşımlarını ortaya koyan mimari açıklama raporu.

Proje Teslim Şekli
• Proje teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir ve süreç ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr adresi üzerinden yürütülecektir.
• Proje Teslim Dosyasında proje paftaları ve mimari açıklama raporu yer almalıdır.
• Proje Teslim Dosyası yarışma raportörlüğüne wetransfer bağlantısı şeklinde iletilmelidir. E-posta konu başlığına ‘Proje Teslim Dosyası-Rumuz’ yazılmalıdır.
Örnek E-posta Konu Başlığı: Proje Teslim Dosyası-13524
• Katılımcılara raportörlükten e-posta ve eklerin ulaştığına dair geri bildirim yapılacaktır. Bu geri bildirimi almamış ekipler, yarışmaya katılmamış sayılacaktır.
• Açılmayan dosyalardan yarışma raportörlüğü sorumlu değildir.
• Son gönderim 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:59’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra dosya kabulü yapılmayacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı ve Ön Kayıtların Başlaması4 Ekim 2021 Pazartesi
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih29 Ekim 2021 Cuma 23:59
Soruların Cevaplanması ve Yayınlanması8 Kasım 2021 Pazartesi
Ön Kayıtlar İçin Son Tarih29 Kasım 2021 Pazartesi 23:59
Dijital Ortamda Teslim İçin Son Tarih27 Aralık 2021 Pazartesi 23:59
Sonuçların Açıklanması10 Ocak 2022 Pazartesi
Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül TöreniPandemi koşullarına bağlı olarak şekli ve tarihi sonradan ilân edilecektir

Yarışma Şartnamesi Ve Ekler İçin Tıklayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ