<style>.lazy{display:none}</style>İBB Üsküdar'da Mimar Sinan'ı Anmak Yarışması Başvurusu
01.12.2023 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

İBB Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

İBB Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

İBB Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Yarışması Düzenliyor. Serbest, Uluslararası, Güzel Sanat Eserleri Yarışmasıdır. Yarışmanın Dili Türkçe Ve / Veya İngilizce’dir.

Yarışma Ödülleri

Eşdeğer Ödül 20.000 € (3 adet)
1.Mansiyon 15.000 €
2.Mansiyon 12.500 €
3.Mansiyon 10.000 €
4.Mansiyon 7.500 €
5.Mansiyon 5.000 €

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, uluslararası, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.
Yarışmanın dili Türkçe ve / veya İngilizce’dir.

Ads

Yarışmanın Amacı
“Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” isimli yarışmayla bu şartnamede açıklanan tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Üsküdar ilçesinde; Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Mihrimah Sultan İskele Camisi ve bugün Mimar Sinan Çarşısı diye anılan Sinan hamamının tanımladığı “Sinan Üçgeni” ve yakın çevresinde özel mülkiyete konu olmayan alanlardır.
Yarışmanın konusu bu alan içinde Mimar Sinan’ı anmak için yapılacak tasarımdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:
• Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 120 TL (Yüz Yirmi Türk Lirası) veya 15 Euro (On Beş Euro) karşılığında kayıt yaptıracaklardır. Şartname bedeli idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılardan İstenenler
Özet
Öneri tasarımın bağlamını, yarışma alanı içindeki konumunu ve öneriyi anlatacak kadar görseli içeren bir özet hazırlanacaktır. Bu özet, önerilen tasarımın jüri tarafından teknik olarak kavranabileceği düzeyde olacaktır. Özet, düşey bir A1 olarak teslim edilecek, sağ üst köşesinde rumuz yer alacaktır. PDF formatında teslim edilecek dosya “rumuz_sunum” şeklinde isimlendirilecektir.
Bu dosya İdare tarafından basılacak ve jüri değerlendirmesinde basılı versiyonu kullanılacaktır.

Sunum
Dileyen yarışmacılar öneri tasarımı ayrıntılı olarak bu dosyada anlatabilir. Yarışmacılar teknik konuları jürinin daha ayrıntılı anlayacağı düzeyde ve ölçekte her türlü çizim, metin ve diğer görsel malzemeyi eklemekte serbesttir. Bu belge, PDF olarak teslim edilecektir. Yarışmacı, sunuma kimliğini belli etmeyecek şekilde istediği formatta bilgi eklemekte serbesttir. Teslim edilecek PDF dosyası, çoklu sayfalardan oluşuyor ise, sayfa sayısı en fazla 20’dir. Sunumda yer alabilecek video ve ses gibi medya dosyalarının tüm sunumdaki toplam uzunluğu en fazla 2 dakikadır. Sunum dosyasında dış link verilmeyecektir.
Bu dosya basılmayacaktır. Jüri değerlendirmesini her jüri üyesine dağıtılacak eşit özellikteki dijital aygıtlar aracılığıyla yapacaktır.

Fiziksel 3 Boyutlu Anlatım
İsteyen yarışmacılar tasarımlarını anlatacak 3 boyutlu anlatımları fiziksel olarak sunmakta serbesttir. Bu durumda, fiziksel 3 boyutlu anlatımın toplam alanının 1 m² ve hacminin de 1 m³’ü geçmemesi koşuluyla ölçeği, tekniği ve malzemesi serbesttir. Bu anlatımda dijital teknolojilerin ve/veya ses görüntü gibi medya araçlarının da kullanılması mümkündür.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:
Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.Yarışma Takviminde “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde en geç 23:59’da idare e-posta adresine ulaşmamış öneriler yarışma dışında kalacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 22 Eylül 2020, Salı
Son Soru Sorma Tarihi: 21 Ekim 2020, Çarşamba
Soruların Yanıtlarının İlanı: 26 Ekim 2020, Pazartesi
Tasarımların Son Teslim Tarihi: 6 Ocak 2021, Çarşamba; 23:59 GMT+3
Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 13 Ocak 2021, Çarşamba
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 16 Ocak 2021, Cumartesi
Kolokyum ve Ödül Töreni: 30 Ocak 2021, Cumartesi; 14:00 GMT+3

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi teslim edilecektir:
• Tasarımı anlatan her türlü teknik çizim, görselleştirme ve video gibi araçlar dijital olarak e-posta yoluyla teslim edilecektir.
• Tüm dosya isimleri 8 karakterli proje rumuzu ile başlayacaktır.
• Özet ve sunum dosyaları, “rumuz_ozet” ve “rumuz_sunum” isimlendirmesiyle PDF formatında teslim edilecektir.
• Kullanılan tüm görseller “rumuz_images” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (JPEG ya da PNG dosya türünde).
• Yarışmacılar kimlik zarfını “rumuz_kimlik_zarfi” / “rumuz_kimlik_zarfi_acilabilir” isimli bir klasörde dijital olarak göndereceklerdir.
• Dijital teslim e-posta ekinde yer almayacak ve bir yükleme linki ile yapılacaktır. Yükleme linki yarışma takviminde belirtilen projelerin teslimi için son tarihten 48 saat sonrasına kadar aktif kalmalıdır. Yarışmacının kimliğin belli edecek yükleme linkleri kullanılmamalıdır.
• Fiziksel 3 boyutlu anlatım;

Yarışma takviminde “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’a kadar “Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri” olarak belirtilen adrese imza karşılığı elden teslim edilebilir.
“Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri” olarak belirtilen adrese kargo ile de teslim edilebilir. Kargoya verildiğini gösteren alındı makbuzunun kopyası “Tasarımların Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir. Kargo makbuzlarında yarışmacılara ait 8 rakamlı rumuzun bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde “Posta ile Teslim Alım için Son Gün” olarak belirtilen tarihte en geç saat 17:00’a kadar belirtilen adrese ulaşmayan fiziksel 3 boyutlu anlatımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.
Fiziksel 3 boyutlu anlatımın geri alınması ile ilgili masraf ve yükümlükler yarışmacıya aittir.

Fiziksel 3 Boyutlu Anlatımların Teslim Yeri
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Atatürk Kitaplığı
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Beyoğlu / İstanbul

Yarışma Sonuçlarının İlanı
Yarışma sonuçları konkur.istanbul web adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışma Sitesi: https://konkur.istanbul/mimarsinan/index.html

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ