<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

İBB İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

İBB İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

İBB İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 12.500 Türk Lirası
İkincilik Ödülü 7.500 Türk Lirası
Ayrıca Satın Almalar İçin Jüri Emrine 40.000 TL Ayrılmıştır. Jüri Satın Almaları Eşit Olarak, Dilediği Sayıda Mezara Ve Projeye Dağıtmakta Veya Satın Alma Bedelini Kullanmamakta Serbesttir.

Yarışmanın Amacı
“İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri Ve Konusu
Yarışma’nın konusu, kişilikleri, eserleri ve temsil ettikleri değerlerle İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında da iz bırakmış olan kişilerin mezarlarının ve/veya yakın çevresinin tasarlanmasıdır.

Ads

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 1 Ocak 2003 tarihinden önce doğmuş olmak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler her bir mezar için 100 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedeli ödeyerek raportörlüğe kayıt yaptıracaklardır. Şartname bedeli “MEZAR” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile kayıt yaptırılacak mezar numarası ve mezar ismi belirtilerek raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
Yarışmacılar 19 mezarın her biri için proje teslim edebilir ve her bir mezar için ayrı ödül alabilirler. Birden fazla mezar için yarışmaya katılmak isteyenler, katılmak istedikleri her mezar için raportörlüğe kayıt yaptıracaklardır. Bu durumda yarışma kaydının (katılmak istenilen mezar numaraları ve mezar isimleri belirtilerek) ve şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her mezar için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde yapılması yeterlidir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
Yarışma dokümanları internet üzerinde yarışmacılara teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:
1. Yarışma Şartnamesi (pdf)
2. Yarışma için seçilen mezarların konumları (kmz)
3. Mezar bilgileri (açıklama, kroki, fotoğraf, plankote)
4. İBB Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği
5. Katılım Belgesi Örneği
Tüm veriler web adresinde, yarışma süresince dijital olarak ulaşılabilir olacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler
Pafta
Öneri tasarıma göre, yarışmacının uygun bulduğu ölçekte(lerde) tasarımını anlatacak sayıda plan, kesit, perspektif ya da görselleştirme teslim edilebilir.
Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecek bir adet A1 pafta düşey olarak kullanılacaktır.

Açıklama Raporu
En fazla 500 kelimeden oluşan ve katılımcının fikrini anlattığı açıklama raporu A4 boyutunda dosya olarak sunulmalıdır. Raporun özeti pafta üzerinde de yer almalıdır.

Maket
Öneri tasarımı aktaracak uygun maket, sınırına yarışmacının karar vereceği şekilde 1/10 ölçekli olarak teslim edilecektir.

Dijital Teslim
Pafta, paftada kullanılan görsel ve çizimler ile açıklama raporu ayrıca bir USB içinde dijital olarak da teslim edilmelidir. Pafta dijital teslime rumuzlu ve rumuzsuz olmak üzere iki şekilde eklenecektir.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:
Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.
Yarışma takviminde “Yarışmaya Kayıt için Son Tarih” olarak belirtilen tarihten sonra kayıt yaptıran yarışmacılar.
Yarışmada bir kişi her mezar için bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir mezar için birden fazla ödül alsa dahi aynı mezardan kazandığı diğer ödül hükümsüz sayılır.

Kimlik Zarfı
Kimlik zarfı aşağıda tanımlanan şekilde yarışmaya başvurulan her bir mezar için ayrı ayrı teslim edilecektir.
Ekip Listesi
Ekip üyesinin yarışmadaki rolü, adı – soyadı, mesleği.
(Müellif olan tasarımcılar belirtilecektir.)
Yarışma Şartları Kabul Belgesi
Tüm tasarım müelliflerinin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği verilen belge kullanılabilir.)
Bu belge ekibin tüm müellif üyeleri tarafından ayrı ayrı verilecektir.
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, gönderecekleri e-postada “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlikler derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi tutanakta yer alır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 7 Ağustos 2020, Cuma
Kayıtlarla İlgili Soru Sormak için Son Tarih: 20 Ağustos 2020, Perşembe
Kayıtlarla İlgili Soruların Yanıtlarının İlanı: 24 Ağustos 2020, Pazartesi
Kayıt Sayısının Açıklanması: 4 Eylül 2020, Cuma
Kayıt Olmak için Son Tarih ve Yarışmanın Başlangıcı: 18 Eylül 2020, Cuma
Son Soru Sorma Tarihi: 12 Ekim 2020, Pazartesi
Soruların Yanıtlarının İlanı: 15 Ekim 2020, Perşembe
Projelerin Son Teslim Tarihi: 24 Kasım 2020, Salı
Kargo ile Teslim Alım için Son Gün: 26 Kasım 2020, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 2 Aralık 2020, Çarşamba
Kolokyum ve Ödül Töreni: 12 Aralık 2020, Cumartesi

Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları
Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir.

• Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar aşağıdaki adrese elden imza karşılığı en geç saat 17:00’a kadar teslim edilebilir.
• Proje ve ekleri posta veya kargo ile de teslim edilebilir. Posta veya kargo ile gönderilen projelerin alındı makbuzu (proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren) en geç yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen tarihte saat 19:00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.

En geç kargoyla gönderimin son teslim alım tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

Tasarımların Teslim Yeri
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Atatürk Kitaplığı
Miralay Şefik Bey Sok. No: 6
Taksim, Beyoğlu – İstanbul

Yarışmayı Açan Kurum
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Türü, Şekli
Serbest, ulusal, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışma Web Sitesi: https://konkur.istanbul/mezar/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ