Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu Başladı

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu Başladı

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu 2024-2025

Hayalime Ortak Ol Derneği Burs Başvurusu Nasıl Yapılacak, Hayalime Ortak Ol Burs Programı Kapsamı, Başvuru Şartları.

Burs Programı Kapsamı
Burs Desteği
Psikolojik Destek
Sosyal Gelişim Programı
Kariyer Desteği
Sosyal Etkinlikler

HOOT (Hayalime Ortak Ol Topluluğu) tarafından sağlanan eğitim bursu, öğrencilerin eğitimde, sporda, sanatta ve teknolojide fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sağlanmaktadır. Söz konusu burs, yurt içinde veya yurt dışında örgün eğitim veren eğitim kurumlarından birinde eğitim alan öğrencilere yönelik olarak sunulur (açık öğretim burs kapsamı dışındadır). Verilen burs, lise ve lisans düzeyindeki öğrencileri kapsar. Önlisans, yüksek lisans ve doktora burs kapsamı dışındadır.

Geri Ödemesiz Burs Programından Yararlanabilmek İçin Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Örgün Eğitim Veren Eğitim Kurumlarından Birinde Öğrenci Statüsünde Kayıtlı Olmak Gerekir.
Burslar Lise 1, 2, 3, 4 İle Üniversite Hazırlık, 1 Ve 2 Sınıf Öğrencilerine Verilecek.

Burs Süresi Miktarı
Yılda 9 Ay Süre İle Eylül Ve Mayıs Aylarında Ödenmektedir. Her Yıl Yeniden Belirlenir.

Ads

Başvuru Nasıl Yapılır
Burs Başvurusu Derneğin Resmi İnternet Sitesindeki Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Alınır.

Burs Sistemi
Hayalime Ortak Ol Derneği olarak eğitimde, sporda ve sanatta fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımızın en önemlilerinden biri, eğitim-öğretim süresi boyunca öğrencilerimize düzenli burs desteği sağlamaktır. Bu süreçte, aşağıda yer vermiş olduğumuz kriterler üzerinden değerlendirme yapmaktayız.

Burs Adaylık Kriterleri

Hayalime Ortak Ol tarafından sağlanan burs sadece örgün eğitim kurumlarında lise veya lisans eğitimine devam eden öğrencilere yöneliktir. Önlisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ve Açık öğretim ile eğitim veren kurumlara devam eden öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

Burs başvurusunu, örgün eğitim kurumlarında eğitimini sürdüren;
– Lise Hazırlık
– Lise 1
– Lise 2
– Lise 3
– Lise 4
– Üniversite Hazırlık
– Üniversite 1
-Üniversite 2. sınıf öğrencileri yapabilir.
-Akademik başarısının 100 üzerinden minimum 75 ya da 4 üzerinden minimum 3 olması (Burs başvuru tarihi itibariyle Lise Hazırlık, Lise 1. sınıf, Üniversite Hazırlık, hazırlık sınıfı olmayan kurumlar için Lise ve Üniversite 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin not ortalaması değerlendirilirken; bitirdikleri son sınıfın ortalaması dikkate alınacaktır.)
– Sabıka kaydının olmaması

Yukarıdaki gereklilikleri sağlayan öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.

Burs Tahsis Kriterleri
Burs programı başvurusunda bulunan öğrencinin;

• Eğitim, spor, sanat ya da teknoloji alanında ulaşmak için çabaladığı bir hedefinin olması,

• Hedefine ulaşmak için somut çabalar göstermesi/yol haritasının olması,

• İletişim becerilerinin yüksek olması,

• Sosyal sorumluluk projesi/öğrenci topluluğu gibi gönüllü çalışmalara dahil olması.

• Yapılacak mülakatın olumlu değerlendirilmesi,

Başvuru Değerlendirme Süreci
Burs başvuruları, Hayalime Ortak Ol tarafından; sunulan belgeler, başvuru ve burs tahsis kriterleri doğrultusunda incelemeye alınır. Başvuru ve 3 aşamalı bir değerlendirme süreci başlar:

• Teknik değerlendirme: Bu aşamada başvuru sahibinin başvuru formunu eksiksiz ve tam doldurmuş olması, eğitim aldığı okulun ve kademenin adaylığa uygun olması, not ortalamasının 100 üzerinden minimum 75 ya da 4 üzerinden minimum 3 olması ve başvuru formunda kendini/hedeflerini yeterli ölçüde anlatması başlıkları değerlendirilir.

• Mülakat: Teknik değerlendirmeyi geçen bursiyer adayları mail yoluyla iletişime geçilerek başvuru belgeleri istenir. Belgeleri tam olan adaylar mülakata davet edilir. Hayalime Ortak Ol sorumlusu tarafından yapılacak mülakatta, bursiyer adayının verdiği bilgileri teyit etmeye ve hedefleri için şimdiye kadar neler yaptığını görmeye yönelik sorular sorulur. Ayrıca adayın iletişim becerileri gözlemlenir.

• Duyuru: Mülakat sonucu olumlu değerlendirilen adaylara bursiyer olmaya hak kazandığı yönünde belirttikleri iletişim adresleri üzerinden duyuru yapılır. Burs almaya hak kazanamayan öğrencilere ise mail yoluyla bilgilendirme yapılır. Burs başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından takribi 2 ay içinde sonuçlar duyurulur.

Burs Süresi
• Öğrencinin Hayalime Ortak Ol Topluluğu tarafından öğrenci olarak seçilmesi durumunda burs ödemesi, ilk ödeme eylül ayında son ödeme mayıs ayında olacak şekildedir.

• Burslar, eylül ve mayıs ayları arasında (9 ay boyunca) her ayın 15’inde veya takip eden ilk iş gününde öğrencilerin Hayalime Ortak Ol’a bildirmiş olduğu banka hesaplarına yatırılır. Ayın 15’inden önce burs ödemesi yapılmaz. Burslarda avans ödemesi yoktur.

• Öğrenci olmaya hak kazanan öğrenciler, eğitim aldıkları kademenin (lise ya da üniversite) zorunlu eğitim süresi boyunca ve öğrencilik kriterlerini sağladığı sürece Hayalime Ortak Ol Topluluğu’ndan burs almaya devam eder.

• Zorunlu eğitim süresinin uzaması durumunda burs devam etmez (Hazırlık eğitimi, zorunlu eğitim süresine dahildir).

• Hayalime Ortak Ol Topluluğu, kurum faaliyetleriyle örtüşmeyen davranış sergileyen öğrencilerin bursluluk hakkını geri alma yetkisine sahiptir.

Destekleyici Faaliyetler
Hayalime Ortak Ol Topluluğuna dahil olan bursiyerler için aşağıdaki destekleyici faaliyetler gerçekleştirilir:

• Sosyal Gelişim Programları: Bursiyerlerimizin bireysel ve bireylerarası becerilerini kuvvetlendirecek eğitimler ile çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Alanında uzman eğitmen, koç ve mentorlarımız aracılığıyla gelecek planlarını gerçekleştirirken doğru yönlendirmeler almalarını sağlıyoruz.

• Psikolojik Destek: Psikolojik danışmanımız aracılığıyla bursiyerlerimize akademik ve sosyal yaşamlarında ve kariyer planlamalarında destek sağlıyoruz.

• Sosyal Etkinlikler: Sosyal ağ kurabilmelerini sağlayacak etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize topluluk bilincini aşılıyoruz.

• Kariyer Ağı: Bursiyerlerimizin aldıkları eğitimlerle birlikte 21. Yüzyılın gerektirdiği donanımlara sahip olmalarını sağlıyoruz. Birçok farklı iş kolu ve sektörle kurduğumuz kariyer ağları vasıtasıyla gençleri günümüz dünyasına hazırlıyoruz. Öğrencilik dönemlerinde staj, mezuniyet sonrası ise iş bulmak konusunda destek veriyoruz.

• Gönüllülük: Bursiyerlerimizin sivil toplum çalışmalarına katılımlarını önemsiyoruz ve gönüllülük yapmalarını teşvik ediyoruz.

Başvuru Adımları

• Bursiyer olmak için adaylık başvurusunda bulunan öğrenciler, adaylık kriterlerini karşılamaları, talep edilen belgeleri sunmaları ve burs tahsis kriterlerini karşılamaları doğrultusunda şu adımları takip ederek burs başvurusunda bulunabilirler:

• Her yıl, Hayalime Ortak Ol bünyesine alınacak bursiyer sayısı belirlenir.

• Burs başvuru sistemi açılır ve HOOT web sitesi üzerinden duyurulur.

• Başvurular, “https://hayalimeortakol.org ” web sitesi üzerinden online şekilde yapılır.

• Adaylar, belirtilen web sitesi üzerinden Hayalime Ortak Ol burs başvuru ilanı çerçevesinde hazırlanan başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurur.

• Başvurusunu belirlenen tarih aralığında gerçekleştirmeyen veya eksik, yanlış bilgi ve belge sunan adayların burs başvurusu değerlendirilmeye alınmaz.

• Başvurusu uygun bulunan adaylardan adaylık belgeleri istenir.

• Adaylık belgelerini belirtilen tarih aralığında eksiksiz gönderen öğrencilerle mülakat yapılır.

• Hayalime Ortak Ol bünyesine alınacak bursiyer sayısının 3 katı kadar aday ile çevrimiçi mülakat yapılır.

• Hayalime Ortak Ol sorumluları ile gerçekleştirilecek olan çevrimiçi mülakat sırasında öğrenciler “Burs Tahsis Kriterleri” doğrultusunda değerlendirilmeye alınır.

• Mülakat sonrasında yapılan değerlendirmeler ile bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve sonuçlar burs başvuru süresini takip eden 2 ay içinde başvuru sahiplerine açıklanır.

• Burs almaya hak kazanan öğrencilere mail/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

• Burs başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilere ise mail yoluyla bilgilendirme yapılır.

• Burs almaya hak kazanan öğrenciler, HOOT Öğrenci Politikası Belgesini ve KVK Aydınlatma

• Metni ile ilişkili olan Açık Rıza Onay Formunu ıslak imzalı şekilde, başvuru sırasında talep edilen belgelerin asıllarını belirlenen tarih aralığında Hayalime Ortak Ol merkezine göndermekle yükümlüdür.

• HOOT gerekli durumlarda başvuru sahiplerinden ek belge isteme hakkına sahiptir.

• Hayalime Ortak Ol Topluluğu’na katılmaya hak kazanan bursiyerler her eğitim-öğretim döneminin başında HOOT tarafından istenecek tüm güncel belgeleri zamanında ve eksiksiz göndermekle yükümlüdür.

Tüm iletişim bursiyerin başvuru formunda belirttiği telefon ve e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. İletişim bilgilerini doğru vermek bursiyerin yükümlülüğündedir. Yanlış, eksik bilgi üzerinden iletişime geçilememesi nedeniyle burs başvurusunun tamamlanamaması Hayalime Ortak Ol sorumluluğunda değildir.

Çeşitli Ve Son Hükümler
• Hayalime Ortak Ol bursundan, aynı aileden sadece 1 kişi yararlanabilir.

• Burs süresince ve bursun dondurulması durumunda öğrenci; Hayalime Ortak Ol faaliyetlerine katılım, akademik başarı, Hayalime Ortak Ol ile sağlıklı ve şeffaf iletişim, hedefleri doğrultusunda somut adımlar atma sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

• Bursiyerler; okul, ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IBAN numarası vb. değişiklikleri değişiklik tarihi itibariyle en fazla 5 iş günü içerisinde burs sorumlusuna ve burs@hayalimeortakol.org adresine bildirmekle yükümlüdür.

• Hayalime Ortak Ol Burs Esas ve Koşulları hakkında değişiklik yapma hakkı Hayalime Ortak Ol’a aittir.

Başvuru Tarihleri
2024-2025 Eğitim Öğretim Döneminde Başvurular 31 Mayıs 2024 İle 30 Haziran 2024 (Saat 23:59) Tarihleri Arasında Alınacak.

Lise Ve Üniversiteye Yeni Kayıt Olan Evrakları Tam Olmayan Öğrencilerin Evraklarını En Geç 15 Ağustos’a Kadar Göndermeleri Gerekmektedir.
Eylül Ayının İlk Haftasında Burs Almaya Hak Kazananlara E-Posta Yolu İle Dönüş Yapılacak.
İlk Burs Ödemesi 16 Eylül’de Yapılacak.

Detaylar Ve Başvuru için Tıklayın.
Burs Yönergesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. laz dedi ki:

    başvuru süresi 1ağustosta biten burs haberini 5 ağustosta yayınladınız?süre geçti ve müacaat edenedik tabii

    1. Güncel Eğitim dedi ki:

      yayınlanma tarihi 30 temmuz 2021.

BİR YORUM YAZ