<style>.lazy{display:none}</style>
20.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Hasan Özderin Makale Yarışması

Hasan Özderin Makale Yarışması

Hasan Özderin Makale Yarışması

Akdeniz Üniversitesi XII. Hasan Özderin Makale Yarışması Konusu Hukuki Dinlenilme Hakkı. Yarışmaya Sadece Türkiye Cumhuriyeti Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Her Hangi Bir Devlet Yada Vakıf Üniversitesi Bünyesindeki Hukuk Fakültesi Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 15 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 7.500 Türk Lirası

I. Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Yarışmanın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitim ile edinmiş oldukları hukuk nosyonunu uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktır.

II. Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu “Hukuki Dinlenilme Hakkı”dır. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele almak hususunda serbesttirler. Konuya geniş açıdan yaklaşıp bütünsel olarak ele alabilecekleri gibi dar açıdan yaklaşıp spesifik olarak da ele alabilirler.

III. Yarışmanın Yürütülmesi:
1. Yarışma kurallarının belirlenmesi ve uygulanması ile yarışma jürisinin belirlenmesi vb. gibi yarışma sürecine ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve alınması gereken her türlü karar, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması Organizasyon Komitesi tarafından alınır ve yerine getirilir.

Ads

2. Yarışma Organizasyon Komitesi şu kişilerden oluşur:
– Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
– Av. Hüseyin GEÇİLMEZ (Antalya Barosu Başkanı)
– Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
– Av. M. Mesut ÖZDERİN (Antalya Barosu)

IV. Yarışmaya Katılım Şartları:

1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesi bünyesindeki bir hukuk fakültesinde lisans aşamasında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir. 2023 yılı içerisinde mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihine dair belgeyi başvuru esnasında sunmak şartıyla yarışmaya katılabilirler.

2. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

3. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması’nın önceki yıllarda düzenlenen yarışmalarında dereceye girip ödül kazanmış olan öğrenciler sonraki yıllarda düzenlenen yarışmalar için başvuruda bulunamazlar.

4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.

7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

V. Makalelerin Şekil Şartları:

1. Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, akademik yazım ve etik kuralları ile Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur.

2. Makaleler;
– Türkçe ve İngilizce “başlık” içermelidir.
– En fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce “özet”ler içermelidir.
– En fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar kelimeler (keywords)” içermelidir.
– Başka bir kaynağa atıf yapılmış ise, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre
alfabetik sıraya dizildiği “kaynakça” içermelidir. Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır.
– “İçindekiler” ve “Kısaltmalar Listesi” içermemelidir.
– Kapak sayfası vb. içermemelidir.

3. Makale metinleri bilgisayarda şu şekilde hazırlanmalıdır:
– Makale ana başlığı: Tamamı kalın (bold) ve büyük harflerle yazılmalı ve ortaya hizalanmış olmalıdır.

– Ana metin: “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, 1.5 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

– Dipnotlar: Sayfa altında, “Times New Roman” yazı tipinde, 9 punto büyüklükte, 1 satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

4. Makaleler A4 ebatlı sayfaya; alt: 1,5 cm, sağ: 2 cm, üst: 2,5 cm, sol: 3 cm kenar boşluğu bırakılarak oluşturulmalıdır. Makaleler sayfaların tek yüzüne yazılarak oluşturulmalıdır, arkalı-önlü olmamalıdır. Ayrıca sayfalar (en baştan en sona) numaralandırılmış olmalıdır.

5. Makale hacmi konusunda üst sınır bulunmaktadır. Buna göre, makaleler 20.000 (yirmi bin) sözcüğü (yaklaşık 50-55 sayfa) aşmamalıdır.

6. a) Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı (kitap adı italik olmalıdır), Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl. Yazarın soyadı ve adı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır.
Örnek: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010.

b) Makaleler kaynakçada aşağıdaki şekilde gösterilmelidir:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, Makalenin ilk ve son sayfa numaraları. Yazarın ad ve soyadı kalın (bold) ve küçük harfle (baş harfler hariç) yazılmalıdır.

Örnek: Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 58, Sayı: 3, 2009, s. 659-691.

7. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir ilgili sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir. Kullanılan her bir kaynak bakımından ilk atıf, kaynağı tanıtıcı tam bilgiyi içermelidir.

a) Kitaba yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı Sayısı, Basıldığı Yer ve Basıldığı Yıl, atıf yapılan sayfa numarası.

Örnek: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, İstanbul 2010, s.32.

Aynı kitaba yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek: Eren, s. 178.

b) Makaleye yapılan ilk atıflar şu şekilde olmalıdır:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi (dergi ismi italik olmalıdır), Derginin Cilt-Sayı-Yıl Bilgileri, atıf yapılan sayfa.

Örnek: Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, AÜHFD, C:58, S:3, s. 672.

Aynı makaleye yapılan sonraki atıflarda ise yalnızca yazarın Soyadı (koyu) ve atıf yapılan sayfa numarası yazılmalıdır.
Örnek: Öden, s. 680.

8. Yarışmacıya ilişkin bilgiler (adı, soyadı, kurumu vb.) makale içeriğinde (ana başlık altında veya herhangi bir yerde) kesinlikle yer almamış olmalıdır.

VI. Yarışmaya Başvuru ve Gerekli Belgeler

1. Yarışmaya başvuru, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermelidir. Ayrıca katılımcılar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin güz ya da bahar döneminde lisans öğrencisi olduklarını teyit etmek adına, bu dönemlere ait öğrenci belgelerini başvuru dilekçesine ek olarak sunmak durumundadırlar. Dolayısıyla öğrenci belgesi, en geç 2022-2023 güz-bahar dönemlerine ilişkin olmalıdır. Dilekçe ve eki (öğrenci belgesi), 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve her nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.

4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
– Dilekçe ve eki (2 nüsha)
– Makaleler (6 nüsha)
– CD (1 adet)
kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Dumlupınar Bulvarı, 07058, Kampüs, Konyaaltı / ANTALYA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.

5. Kargolama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya ilgili kurumlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Süreç
Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2023 tarihine kadar makalelerin belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir.

Sonuç Açıklama Tarihi: Dereceye giren yarışmacılar 2023 yılının ekim ayı içerisinde açıklanacaktır.

Ödül Töreni: Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 2023 yılı Ekim ayı içerisinde olmak üzere Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek bir tarihte Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılacak bir törenle verilecektir.

Yarışma Organizasyon Komitesinin beklenmeyen nedenlerle sonuç açıklama tarihi ve ödül töreni tarihinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Duyurular
Yarışmaya ilişkin tüm duyuru, açıklama ve ilanlar Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sitesinden ( http://hukuk.akdeniz.edu.tr/hasan-ozderin-makale-yarismasi/ ) ve Hasan Özderin Makale Yarışması Facebook sayfasından ( https://www.facebook.com/HOmakaleyarismasi?fref=ts) ve Instagram sayfasından ( https://www.instagram.com/hasanozderinmakaleyarismasi/?hl=tr ) yapılacaktır.

İletişim
Yarışmaya ilişkin her türlü soru ve önerileriniz için:
Arş. Gör. Dr. Nurullah KANTARCI (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
E-posta: nurkan038@gmail.com

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ