27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları Nasıl Yapılır

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları Nasıl Yapılır

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları Nasıl Yapılır

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Başvuruları Kurumun İlan Ettiği Başvuru Tarihleri Arasında Online Olarak E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılabilir. Takvim Dışı Başvurular Yıl Boyunca Devam Etmektedir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Ücretli Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın Sisteminden E-Devlet Şifresi İle Ağustos  Ayında Alınacak. Ücretli Usta Öğreti Başvuru Sonuçları Ve Sıralaması 15 Eylül Tarihinden Sonra Açıklanacak.

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Altı Aşamadan Oluşmaktadır.
Birinci Aşama Mezuniyet Belgeleri, İkinci Aşama Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri, Üçüncü Aşama İş Deneyimi Bilgileri, Dördüncü Aşama Diğer Belgeler, Beşinci Aşama Kurum Ve Kurs Seçimi Altıncı Aşama Başvuruya Tamamlayın.

Mezuniyet Bölümü
Bu Bölümde Mezuniyet Türü, Mezuniyet Alanı Ve Mezuniyet Bölümü Seçilir. E-Devlet Sisteminden İndirilen Mezuniyet Belgesi Yüklenir Ve Kaydet Butonuna Basılır. Birden Fazla Alandan Mezun Olanlar Her Alanı Ayrı Ayrı Ekleyebilir.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
Bu Bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Ve 4. Seviye Ve Üzeri Mesleki Yeterlilik Belgesi Varsa Yüklenir.

Ads

İş Deneyimi Bilgileri
Bu Kısma E-Devletten Aldığınız Barkodlu SGK Hizmet Dökümünü Yükleyin.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir.

Diğer Belgeler
Bu Bölüm Usta Öğreticilik Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur. Belgeniz Varsa Yükleyin.

Kurum Ve Kurs Seçimi
Bu Bölümde Kurs Açmak İstenilen Halk Eğitim Merkezleri Ve Açılacak Kurslar Seçilir. Birden Fazla Alanda Kurs Açmak İçin Başvurulabilir. Birden Fazla İl Ve İlçede Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.

Başvuruyu Tamamlayın
Bilgilerinizi Kontrol Edip Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Görev Talebi Bölümlerini Doldurup Bilgilerimi Kaydet Butonuna Tıklayın.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir. Başvuru Sürecinde Belge Teslim Etmeyiniz.

E-Yaygın Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır

Halk Eğitim Usta Öğretici Başvuruları Görevlendirmesi Nasıl Yapılır
Öncelikle Çevredeki Yüksek Öğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
Alan Uzmanları,
Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenler Ve Diğer Resmi Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışan Uzman Kişiler,
Emekli; Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Alan Uzmanları,
Öğretmenler Ve Kadrolu Usta Öğreticiler İle Bakanlığa Bağlı Yaygın Eğitim Kurumlarında En Az İki Kurs Dönemi Başarılı Şekilde Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapmış Olanlar,
Öğreticilik Yapabilme Yeterliliğine Sahip Olup Herhangi Bir Kurum Ve Kuruluşta Veya Kendi Adına Sigortalı Çalışanlardan Karşılanır.
Kendi Okulunda / Kurumunda Aylık Karşılığı Ve Zorunlu Ücretli Ek Ders Karşılığındaki Çalışma Sürelerini Tamamlayamayan Öğretmenlerin, Merkezlerde Görevlendirilmesi İstek Ve İhtiyaç Doğrultusunda Olur. Kurslarda Görevlendirilmeleri Kadrolarının Bulunduğu Okul Ve Kurumların Günlük Çalışma Saatleri İçinde Olur. Kadrolarının Bulunduğu Okul / Kurumların Resmi Çalışma Saatleri Dışında Kurslarda Görevlendirilmesi, Öğretmenin İsteğine Bağlıdır.

Ücretli Usta Öğretici Başvuruları Her Yıl Ağustos Ayı İçerisinde Millî Eğitim Müdürlükleri Ve Kurum Müdürlüklerinin İnternet Sitesi Ve İlan Panolarında Ek-1’deki İlan Örneği İle En Az 15 Gün Süreli Duyuru Yapılarak Başvuru Takvimine Göre Alınır. Başvurular, Doğrudan Kurum Müdürlüklerine Veya E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”
“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”
“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”
“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

Yukarıdaki Şartları Taşıyan Aday Bulunmaması Durumunda Aşağıdaki Şartları Taşıyan Usta Öğreticiler Görev Alabilir.
A) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak. Yabancı Uyrukluların Görevlendirilmesinde Türkiye’de Görev Yapacak Yabancı Uyruklu Öğretmenlerle İlgili Şartlar Aranır,
B) 18 Yaşından Küçük Olmamak,
C) Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak,
Ç) Taksirli Veya Aşağıda Sayılan Suçlar Dışında Tecil Edilmiş Hükümler Hariç Olmak Üzere, Ağır Hapis Veya 6 Aydan Fazla Hapis Veyahut Affa Uğramış Olsalar Bile Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlarla, Zimmet, İhtilas, İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı Kötüye Kullanma, Dolanlı İflas Gibi Yüz Kışkırtıcı Veya Şeref Ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Veya İstimal Ve İstihlak Kaçakçılığı, Resmi İhale Ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma Suçlarından Dolayı Hükümlü Bulunmamak.
D) Görevli Olacağı Kurs Süresince Askerlik İle İlişkisi Bulunmamak.
E) Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Sorunu Bulunmamak. Engelli Kişilere Yönelik Düzenlenecek Kurslarda Engel Grupları Dikkate Alınarak Engelli Uzman Ve Usta Öğretici Görev Yapabilir.
F) Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “ Hem Öğretmen, Usta Öğretici Oryantasyon Eğitim Programı İle İlgili 20/07/2017 Tarihli Ve 15923718/774.01/11057972 Sayılı Yazısında Belirtildiği Üzere ; İl/İlçelerde Gerçekleştirilecek Oryantasyon Eğitimlerinin İlki 11-15 Eylül 2017 Tarihleri Arasında, Sonrasında İse Herhangi Bir Takvime Bağlı Kalınmaksızın İhtiyaç Duyulması Ve 12 Kursiyer Sayısına Ulaşılması Halinde Mahalli Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti Olarak Açılabilecektir. Bireyler Diğer İl/İlçelerde Açılan Eğitimlere Katılabileceklerdir. Açılmış Ve Halen Devam Eden Kurslarda Görev Yapan Usta Öğreticilerin, Söz Konusu Eğitimi 15 Eylül 2017 Tarihinden İtibaren En Geç 6 (Altı) Ay İçerisinde Almaları Gerekecek, Aksi Halde Kendilerine Yeni Bir Kurs Programında Eğitici Görevi Verilmeyecektir.

Halk Eğitim Merkezleri Usta Öğretici Seçiminde Öncelik Sıralaması Nasıl Yapılır
A) Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak.
B) Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarından Veya Yüksek Öğretim Kurulunca Denkliği Kabul Edilmek Kaydıyla Yurt Dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının İlgili Alanlarından Sırasıyla Yüksek Lisans, Lisans Ve Ön Lisans Mezunu Olmak,
C) Alanında En Az Meslek Lisesi Mezunu Olmak,
Ç) Ortaöğretim Kurumu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
D) En Az İlkokul, Ortaokul Veya İlköğretim Okulu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
E) En Az Lise Düzeyinde Öğrenim Görmüş Olup Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapacağı Alanında / Branşın Tüm Yetkinliğine Sahip Olduğunu Belgelendirmek,
F) Geleneksel Sanatların Yaşatılması, Yaygınlaştırılmasına Yönelik Kurslarda Yaş Ve Öğrenim Düzeyine Bakılmaksızın Çevrede Ustalığı Kabul Görmüş Usta Ve Sanatkârların Bilgi Ve Deneyimlerinden Azami Ölçüde Yararlanılır. Bu Durumda Olanlardan Ayrıca Diploma, Ustalık Belgesi Ve Benzeri Belgeler İstenmez.
G) Aile Eğitimi Kurslarında Görevlendirilecek Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerde Bakanlıkça Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yoluyla Aile Eğitimi Kurs Ve Seminerlerini Başarıyla Tamamlayıp Belge Almış Olma Şartı Aranır.
Bunların Dışında Kalan Durumlar İçin Genel Müdürlük Görüşü Alınır
İlk Defa Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici Olmak İçin Başvuranların İhtiyaçtan Fazla Olması Durumunda Şartları Aynı Olanlar Arasından Yaygın Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Veya Şube Müdürü, Halk Eğitimi Merkez Müdürü Ve Alan Öğretmeninden Oluşan Komisyon Marifetiyle Seçme İşlemi Kurayla Yapılarak Sıralandırılır. Bu Sıralamaya Göre İhtiyaç Duyulan Ücretli Usta Öğreticiler Görevlendirilir, Görevlendirilenlerin Dışında Kalanlar İse Yedek Olarak Sıralandırılır. Ve O Öğretim Yılı İçinde İhtiyaç Duyulması Halinde Bu Sıralandırmaya Göre Görevlendirme Yapılır.

Merkez Yönetimince Düzenlenen Kurslarda Görevlendirilen Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici İçin Bir Genel Değerlendirme Raporu Hazırlanır Ve Bu Rapor Dosyasında Saklanır. Tekrar Görevlendirmede Bu Raporlar Dikkate Alınır. Yapılan Rehberlik, Denetim Ve Değerlendirmelerde Yetersiz Olduğu Gözlemlenen Ücretli Usta Öğreticilere Tekrar Görev Verilmez.

Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticinin Raporlu Veya İzinli Olması, Göreve Geç Başlaması, Dönem Bitmeden Ayrılması Gibi Nedenlerden Dolayı Uzman Ve Usta Öğretici Tekrar Görevine Başlayıncaya Kadar Eğitim Öğretimin Aksamaması İçin Yerine Bu Süre İçerisinde Başka Bir Uzman Ve Usta Öğretici Görevlendirilir. Kurs Döneminin Uzatılması Yoluna Gidilemez. Merkez, İl, Bölge Ve Ulusal Düzeyde Düzenlenecek Seminer, Toplantı, Kurs, Sergi, Defile, Yarışma Gibi Etkinliklerde Görevlendirilen Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticiler Bu Görevleri Süresince Görevli Ya Da İzinli Sayılırlar.

EK-2 Ücretli Usta Öğretici Değerlendirme Formu

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Her Yıl İçin 1 Puan (Yıl İçin 180 İş Günü Üzerinden Hesaplanır)
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
1- Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
2- Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
3- Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
4- Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
5- “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.
Ek Puan Bölümünde Alanı Dışında Kurs Açanlar İçin Mezuniyet Durumuna Göre Puan Verilmektedir.

Usta Öğretici Değerlendirmesi Önceliği Neye Göre Yapılır
1- Kadrolu Öğretmenler ( Halk Eğitim Merkezinde Çalışanlar)
2. Milli Eğitimde Çalışan Diğer Öğretmenler.
3. Ücretli Ve Emekli Öğretmenler
4. Uzman Öğreticiler
5- Fakülte Mezunları Usta Öğreticiler
6. Meslek Yüksek Okulu Branş Çıkışlı Usta Öğreticiler.
7. Meslek Lisesi Branş Mezunu Usta Öğreticiler.
8. Ortaöğretim (Lise) Kurumu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
9. En Az İlkokul, Ortaokul Veya İlköğretim Okulu Mezunu Olup Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olmak,
10. En Az Lise Düzeyinde Öğrenim Görmüş Olup Uzman Ve Usta Öğreticilik Yapacağı Alanında / Branşın Tüm Yetkinliğine Sahip Olduğunu Belgelendirmek,
Görevlendirmeler Yukarıdaki Sıraya Göre Yapılmaktadır.

Usta Öğretici Başvurusu Sırasında Hangi Belgeler İstenir
1. Başvuru Dilekçesi
2. C.V.
3. Özgeçmiş
4. Nüfus Cüzdan Sureti Ve Yerleşim Yeri Belgesi
5. Adli Sicil Kaydı (Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak)
6. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi)
7. Öğrenim Belgesi ( Diploma Veya Okul Çıktı Belge Sureti, Kurs Sertifika Suretleri, Branş Belgesi, Onay İçin
Aslı Ve Fotokopisi Getirilecek),
8. Daha Önce Görev Yaptığına İlişkin, Görev Yaptığı Yerden Veya İlçeden Alınmış Belge. SGK Prim Dökümü
Çizelgesi
9. Askerlik Durum Belgesi (Askerlikle İlişiklerinin Olmadığına Dair Belge) Erkekler Adaylar İçin
10. 1 Adet Fotoğraf
11. Ustalık Ve Usta Öğreticilik Belgesi,
12. 2 Adet Mavi Plastik Telli Şeffaf Dosya
13. Evraklar Yukarıdaki Sıralamaya Göre Düzenlenip, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne Telli Dosya İle
Teslim Edilecektir.
Kurslara Başvurular Bizzat Yapılacaktır. Öncelik Kadrolu Öğretmenlerde Olup, Kadrolu Öğretmenin Bulunmaması Halinde Şartları Tutan Usta Öğreticiler Alınacaktır. Müracaatların Fazla Olması Halinde Hem Faaliyetlerinin Uygulanması Yönergesi Uyarınca Komisyon Marifeti İle Kura Çekilecektir.

Halk Eğitim Uzman Ve Usta Öğreticilerin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir
(1) Merkezlerde Görevlendirilen Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticiler, Öğreticilik Görevlerini Plan Ve Program Dahilinde Yürütürler. Görevleri Süresince Devlet Memurlarının Tutum, Davranış Ve Ferasetine Uygun Davranmakla Sorumludurlar.
(2) Uzman Ve Usta Öğreticilere Çalıştıkları Ders Saati Karşılığında Ek Ders Ücreti Ödenir.
(3) Resmi Kurum Ve Kuruluşlarda Görevli Olup Merkezlerde Ücretli Uzman Ve Usta Öğretici Olarak Görev Yapanlar, Gönüllü Olmak Ve Görev Yaptığı Kurumun Uygun Görmesi Kaydıyla Resmi Görevlilerin Haftada Girebileceği Asgari Ders Saati Süresinden Daha Fazla Sürede Ders Görevi Verilebilir.
(4) Ders Görevi İle Görevlendirilen Uzman Ve Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla Sekiz Saattir. Müdür, Cumartesi-Pazar Günleri De Dahil Olmak Üzere Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilere Günün 07.00 İle 24.00 Saatleri Arasında Görev Verebilir. Bu Çalışma Süresi Haftada 40 Saati Geçemez.
(5) Ücretli Uzman Ve Usta Öğreticilerin Yukarıda Belirtilen Şartları Taşımadıkları, Görevlerinde Başarısız Oldukları, Bu Yönerge Hükümlerine Uymadıkları Merkez Müdürlüğünce Belirlenmesi Ya Da Kursiyerlerin Çeşitli Nedenlerle Öğrenime Devam Etmemeleri Halinde Kursun Kapanma Zorunluluğunun Doğması Durumunda, Uzman Ve Usta Öğreticilerin Görevine, Görevlendirilmesindeki Yöntem İle Son Verilir Ve Durum Kendisine Gerekçeli Bir Yazı İle Bildirilir. Bu Durumda Öğreticiye, Yalnız Görev Yaptığı Süre Kadar Ücret Ödenir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Eyyüp bosut dedi ki:

    Liseye başvuru yapmak istiyorum

BİR YORUM YAZ