<style>.lazy{display:none}</style>Duvarın Ötesinde Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları
29.02.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Duvarın Ötesinde Tasarım Yarışması

Duvarın Ötesinde Tasarım Yarışması

Duvarın Ötesinde Tasarım Yarışması

Duvarın Ötesinde Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları. Serbest, Ulusal Ve Tek Aşamalı Olarak Lisans Öğrencilerine Yönelik Düzenlenen Proje Yarışması.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 5 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2.500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 1.500 Türk Lirası
3 Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü 1.000 Türk Lirası
Ayrıca Jüri Özel Ödülü 1.000 Türk Lirası Ve Uygulama

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık ve İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Öğrenciler, yarışmaya sadece tek bir proje önerisi ile katılabilirler.
• Yarışma, mimarlık ya da iç mimarlık öğrencisi olması koşulu ile öğrenciler farklı disiplinlerle beraber çalışabilir. Ekipler, ekip temsilcisi mimarlık ya da iç mimarlık öğrencisi olması koşulu ile farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Ekip içinde yer alacak yarışmacıların hepsinin lisans öğrencisi olması ve öğrenimini sürdürdüğüne dair öğrenim belgesini (e-devlet üzerinden temin ederek) sunması zorunludur.
• Yarışmaya, yarışma jürisinin, raportörlerin, danışman üyelerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
• Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
• Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Yarışma konusuna erişim, teslim gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yönetilecek olup, ödüle layık görülen projeler yarışmanın web sayfasında yayınlanacaktır.
• Yarışmacılar yarışmanın temasına, amaç ve kapsamına uygun gerçek bir duvar belirleyerek bu duvarın şartnamede belirtilen amaç ve kapsam bağlamında içeriğinin değiştirilmesi; anlamının ve var olan mekansallığının farklılaştırılmasına yönelik fikirler ortaya koyacaklardır.
• Katılımcılar, fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabilirler. Fakat, tasarımcıların oluşturdukları çözüm senaryosunun, yarışma amaç ve kapsamına uygun olması, mekânsal ifadelerinin jüriye açık/berrak bir biçimde aktarılması gerekmektedir.
• Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmanın konusuyla ilgili fikir projelerinin/önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir. Tüm katılımcılardan duvarı ve duvarın var olan kentsel, programatik, maddesel, yapısal, imgesel içeriğini dönüştürmenin farklı mekansal/yapısal yollarını oluşturması istenmektedir. Bu amaçla, üretilen düşünceyi temsil edecek şekilde seçilen duvarın renginin, malzemesinin, yapısal içeriğinin, görselliğinin ve biçiminin değiştirilmesi gerekmektedir.

Tasarlanacak duvar 25 m2’yi geçmemelidir. Fakat, bu seçilen duvar üzerine yapılacak müdahaleler duvarı bağlı ve onun sürekliliğinde hacimsel oluşumlar doğurduğu durumlarda 5 m2’yi geçmemek üzere bu 25 m2 büyüklük arttırılabilir.

Ads

Tasarımcıların duvarın anlam ve içeriğini yeniden oluştururken boya + yarışmacı tarafından seçilecek malzemeler ile tasarım yapması beklenmektedir. İstenmesi durumunda, duvarın yapısal bütünlüğüne müdahale edilebilir (kırmak, eksiltmek, eklemek, çıkartmak, yırtmak, oymak, yeniden örmek, vb.) ve tektonik yapısı değiştirilebilir.

Kullanılabilecek malzemeler şu şekilde önerilmektedir.
• Boya (Zorunlu, yarışmacıların tasarımlarında kullanacakları boya ve çeşitleri yarışmaya ait internet sayfasından (www.duvarinotesinde.com) seçilecektir. Tasarımda kullanılan boyaların kod numaraları sunum paftasında yer almalıdır.)
• Ek malzemeler: Ahşap çubuklar, basit metal profiller, misina, ip, tekstil malzemesi, atık plastik, karton, atık her tür malzemeler vb.

Yarışmacılar duvara yeni bir mekansallık katacağını ve bulunduğu bağlamı içerik olarak farklılaştıracağını; duvarın anlamını var olanın ötesine götüreceğini düşündüğü; boya haricindeki malzemeleri tasarımına bağlı olarak değiştirilebilir veya yeni malzemeler önerebilirler. Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir. Ancak oluşturulan senaryonun okunaklı/açıklayıcı bir mimari dil ile yapılması beklenmektedir. Tasarımın senaryosunu, fikrini anlatan 500 kelimeyi geçmeyen bir rapor hazırlanmalıdır.

Yarışmanın Konusu Ve Amacı

Duvar, yüzyıllardır mimari tartışmaların odağında olmakla beraber; Çin Seddi’nden Meksika Duvarı’na, Pink Floyd’un “The Wall” albümünden Berlin Duvarı’na kadar farklı sembolik anlamları da içerisinde barındırır. Engeller koymanın, sahiplik belirlemenin, aidiyeti tarif etmenin, zıtlıkları bildirmenin; ayrışmanın-uzlaşmanın, iç-dış ilişkisi tanımlamanın ifadelerini barındırır.

Mekânın duvarlar/tanımlanmış sınırlar ile ilişkisinden söz etmek mümkündür. Beden, nesne ve eylemler bu tanımlanmış sınırlar içinde kendilerine varlık alanı bulurlar. Bu nedenledir ki tarih boyunca duvarlar, politik, kültürel ve teknolojik açıdan, politik, teknolojik, ekonomik, vb. güce sahip olanlar tarafından sahiplenilmeye çalışılmıştır. Bu durumun kamusal veya özel mekânı ele geçirerek duvarlarını kullanmak ve dönüştürmek anlamına geldiği ve de bu sebeple duvarların içinde olduğu zamana, döneme veya topluma yönelik izler barındırdığı söylenebilir. Bu nedenle, duvar toplumların mimari, kentsel, teknolojik, politik ve sanatsal üretimlerinin göstergesi olduğu iddia edilebilir. Dolayısıyla, duvar manipülasyona açık olarak mimarların, sanatçıların, tasarımcıların ve iktidarların üretimlerinin bir sahnesi olmuştur.

Mekânın, eylemlerin, gündelik hayatın, kültürün ve kentin biçimlenmesinde önemli kavramsal ve yapısal unsurlardan biri olan duvara odaklanmak ve içeriğini sorgulamak, belki de dünya tarihini değiştirecek Covid-19 pandemisinin insanları küresel ölçekte sınırlarlar içinde izole olmaya yönlendirmesi nedeniyle anlamlı hale gelmektedir. Herkes gibi bizler de hayatta kalmak için evimize sığındık ve tüm günlük yaşam pratiklerini evin duvarları arasına sıkıştırdık. Dolayısıyla bugün mekanı üreten tüm kavramsal ve yapısal araçlar hakkında düşünmek veya sorgulama yapmak için elimizde önemli bir fırsat var. Bu bağlamda, bu yarışma günümüze kadar kavramsal, programa yönelik, yapısal veya imgesel olarak çeşitli anlamlar yüklenilen duvar hakkında yeniden düşünülmesini amaçlar. Duvar hakkında düşünmenin sadece yapısal bir araca odaklanmak anlamına gelmeyeceği; kentsel, kamusal veya özel mekanların ve bunların var edilmesine/tasarlanmasına yönelik kavramsal ve yapısal araçlar üzerine sorgulama yapılmasını gerektirdiği iddia edilebilir. Böylece, mekanı üretmeye yönelik süregelen kavramsal yaklaşımların ve üretimlerin sınırları keşfedilebilir, belki de bunların “ötesine” geçilebilir. Yarışma bu kapsamda tasarımcıları, kentleri, eylemleri, yapıları, imgeleri ve mekanları var eden duvarları, yaptıkları sorgulamanın araçları olarak yeniden tasarlamaya davet etmektedir.

“Duvarın ötesinde” olarak adlandırılan bu yarışma, duvar üzerine bir anlama, kavrama ve yeniden üretme girişimidir. Duvarı farklı anlamlara taşımaya yönelik yapılacak tasarımsal denemeleri içerir. Tasarımcıların kendilerine içinde oldukları mekanın duvarını, kente, maddesel-yapısal niteliklere, eyleme veya imgesine yönelik olarak “Nasıl dönüştürülebileceğini?” sorması beklenmektedir. Mekanın sınırını oluşturan duvarın hacimsel hale gelmesi, var olan halinin “ötesine” gitmesi, katılığının esnetilebilmesi ve içeriğinin dönüşmesi yarışmanın kapsamını oluşturur. Böylece, duvarın maddi ve maddi olmayan tüm anlam ve ifadeleri, var olan anlamlarının ötesine taşınabilir. Mekanın tüm kullanıcıları için yeni anlamlar/eylemler geliştirilebileceği gibi, bu duvarın etkileşimde olduğu tüm ortamlar ve çevre için, yeni mekânsal içerikler oluşturulabilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı
27 Nisan 2020

Soru Sorma Son Tarih
11 Mayıs 2020
(23:59’e Kadar)

Soruların Yanıtlanması
16 Mayıs 2020

Proje Yükleme Son Tarihi
8 Haziran 2020
(23:59’e Kadar)

Sonuçların Açıklanması
15 Haziran 2020

Dijital Kolokyum
20 Haziran 2020

Teslim Şekli Ve Sunum Tekniği

• Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.
• Tasarımı anlatmaya yönelik olarak sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.
• Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A2 (42×59,4 cm) boyutlarında 150 dpi (2480×3508) çözünürlükte tek bir PDF dosyası olarak kaydedilmelidir. Tüm sunumlar 1 adet yatay A1 (59,4×84 cm) boyutlarında 150 dpi (3508×4960) çözünürlükte tek bir PDF dosyası olarak kaydedilmelidir.
• Seçilen duvarı, senaryoyu, vizyonu, fikir ve proje sürecini anlatan 500 kelimeyi geçmeyecek proje raporu paftanın üzerinde yer almalıdır.
• Teslim edilecek projeye ait bütün paftanın sağ üst köşeye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
• Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatında, 25 Mb’ı geçmeyecek şekilde, Başvuru Formu üzerinden göndereceklerdir.
• Yarışmacıların “Başvuru Formunu” eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Proje gönderme aşamasında yarışmacılar kendi rumuzları ile oluşturdukları klasörün içine sırasıyla aşağıdaki dosyaları yükleyeceklerdir: Başvuru Formu, Yarışma Paftaları (pdf), Öğrenci Belgeleri (bütün ekip üyeleri- pdf)

Uymakla Yükümlü Olunan Esaslar
Yarışmacıların uymakla yükümlü olduğu esaslar aşağıdaki gibidir:
• Her yarışmacı yarışmaya sadece bir proje önerisi ile katılabilir.
• Her yarışmacı bireysel ya da tek bir ekibin üyesi olarak katılım sağlayabilir.
• Yarışmaya katılacak tüm fikir projelerinin, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmesi zorunludur.
• Yarışma paftalarının herhangi bir yerinde proje sahibini/sahiplerini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret bulunması yasaktır.
• Her fikir projesi için başvuru formu, yarışma paftaları ve öğrenci belgeleri eksiksiz olarak yüklenmelidir.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmacıların fikir projelerini www.duvarinotesinde.com internet sayfası üzerinden göndermeleri katılım şartıdır. Göndermeyen veya uymakla yükümlü oldukları esaslardan biri ne uymayan katılımcılar fiilen elenecektir.

Soru Ve Cevaplar
Yarışmacılar, 11 Mayıs 2020 günü saat 23:59’a kadar, duvarinotesinde@gmail.com adresine e-posta göndererek sorularını raportörlüğe iletebilirler. Tüm cevaplar, 16 Mayıs 2020’de www.duvarinotesinde.com internet sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışma Web Sitesi: https://duvarinotesinde.com

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ