<style>.lazy{display:none}</style>DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2023-2024
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2023-2024

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2023-2024

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi Açıklandı

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2023-2024 Güz Dönemi Kurslarda Öğrenci Ve Öğretmen Başvuru Tarihleri Belli Oldu. DYK Yönergesinde Yapılan Değişiklik İle Kurslara Katılacak Öğrenciler Düzeyi Sınırlandırıldı.

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Yapılan Değişiklik İle 2023-2024 Güz Dönemi Kursları 8, 11, 12. Sınıf Ve Mezun Öğrencilere Yönelik Olarak Açılacak.
Kurs Sınıfı Oluşturulmasında En Az Öğrenci Sayısı 10’dan 16’ya, En Fazla Öğrenci Sayısı 20’den 24’e Çıkartıldı.

2023-2024 DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Güz Dönemi Kurs Programı Takvimi Belli Oldu.

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İle İlgili Genel Esaslar

Kurslar, il/ilçe merkez komisyonları onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

Ads

Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılamaz.

Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

Mezunlara yönelik açılacak kursların il/ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen halk eğitimi merkezlerinde açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, il/ilçe merkez komisyonları tarafından yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi, halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

Nakil ve yurt dışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

8 ve 11 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 6 ders, 12 nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 8 ders seçebilirler.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ AÇILAN KURSLAR

Sınıf Düzeyi

En Fazla Ders Sayısı

Haftalık En Fazla
Saat Sayısı

8 ve 11

6

18

12 ve Mezun

8

24

Kurs merkezlerine eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı türdeki okullardan öğrenci kabul edilir.

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

Devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e- posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

Eğitim ve öğretim döneminde açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, DÖGM Materyal, EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

Kurs Merkezleri
Kurs merkezi müdürlükleri, Bakanlıkça belirlenen derslerden açmak istediği kursları e-Kurs Modülüne işleyerek il/ilçe merkez komisyonu onayına sunar. Kurslar ders bazında açılır.

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve e-Kılavuzunda belirtilen planlama ve uygulamalar haricinde kaymakamlık veya valilik oluru ile herhangi bir kurs DYK kapsamında açılamaz. İş ve işlemleri e-Kurs Modülü üzerinden yürütülmeyen kurslar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında değerlendirilemez.

Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.

Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.

Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla görevlendirilen kurs merkezi müdür yardımcısı; yönerge hükümlerine göre kendisine verilecek diğer iş ve işlemleri yürütür.

Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.

Kurs merkezlerinde izleme ve değerlendirme süreçlerini il millî eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda il/ilçe merkez komisyonları ile işbirliği içerisinde yürütmek üzere kurs merkezi müdürü başkanlığında kurs merkezi müdür yardımcısı ve rehber öğretmen/psikolojik danışmandan oluşan ekip kurulur.

Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/ psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/ psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilir. Rehber öğretmen/ psikolojik danışman yönerge hükümlerinde belirlenen görevleri yerine getirir.

Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince; kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir.

Kurs merkezi müdürlüğü il milli eğitim müdürlüğü ARGE Birimleri koordinasyonunda tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı uygulanacak olan sınavlar dışındaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile ilgili kurs ve öğrenci merkezli analiz süreçlerini gerçekleştirerek eğitim ve öğretim yılının her dönemi sonunda raporlarını il/ilçe merkez komisyonlarına sunar.

Kursların tamamlanmasına müteakiben EK-4 Öğretmen Değerlendirme Formu doğrultusunda hazırlanan raporu il/ilçe merkez komisyonuna sunar.

Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.

Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

Kurslara Öğrenci Başvurusu

a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 8, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden ihtiyaç doğrultusunda belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ve açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile kurs başvurusu yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvuru yapar.

2023-2024 DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi

 

İŞLEMLER

 EĞİTİM VE
ÖĞRETİM
DÖNEMİNDE
AÇILAN
KURSLAR

Açılacak kurs merkezlerinin il/ilçe merkez
komisyonunca belirlenerek e-Kurs modülüne işlenmesi

19-22 Ağustos 2023

Belirlenen kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi
tanımlamalarının yapılması
İl/ilçe merkez komisyonunca onaylanması

22-24 Ağustos 2023

Öğretmen başvurularının alınması

24-28 Ağustos 2023

Öğrenci başvurularının alınması

24-28 Ağustos 2023

Kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs
modülüne girilmesi
İl/ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi

28-31 Ağustos 2023

Kurs sınıflarının oluşturulması

31 Ağustos- 03 Eylül

Kursların başlaması
4 Eylül 2023
Kursların tamamlanması
7 Haziran 2024

Kurslara Öğretmen Görevlendirmesi

Kurslarda görev alacak öğretmenler, kurs merkezi müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç doğrultusunda il/ilçe merkez komisyonlarınca başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından görevlendirilir.

Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde il/ilçe merkez komisyonuna başvuru yapan özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilir.

Kurslarda görev almak isteyen özel okullarda görev yapan öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak il/ilçe merkez komisyonunca değerlendirilir.

Kurslarda Sınıfların Oluşturulması / Sonlandırılması

1. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 16’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.

2. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir

3. İl milli eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda; il/ilçe merkez komisyonları tarafından hazır bulunuşluk sınavları yapılarak kurs merkezi müdürlüklerince sınıflar/ gruplar oluşturulur.

4. Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 16’ya ulaşamaması durumunda, il/ilçe merkez komisyonunun onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

5. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

6. Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 16’nın altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

Kurs Süreleri

Eğitim ve öğretim döneminde planlanan kursların eylül ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Eğitim ve öğretim dönemine açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

Kursların; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 20.00’a kadar, ortaöğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar yapılabilir.

Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı yapılması esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir.

Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilerek öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirme yapılır.

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kurs Modülünde Aktif Olan Ders Listesi EK-2

İLKÖĞRETİM DERSLERİ

SINIF DÜZEYLERİ

TÜRKÇE

8

MATEMATİK

8

FEN BİLİMLERİ

8

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

8

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8

YABANCI DİL

8

ORTAÖĞRETİM DERSLERİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

11, 12, Mezun

MATEMATİK

11, 12, Mezun

FİZİK

11, 12, Mezun

KİMYA

11, 12, Mezun

BİYOLOJİ

11, 12, Mezun

TARİH

11, 12, Mezun

COĞRAFYA

11, 12, Mezun

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

12, Mezun

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

11, 12, Mezun

YABANCI DİL

11, 12, Mezun

FELSEFE

11, 12, Mezun

PSİKOLOJİ

11, 12, Mezun

SOSYOLOJİ

11, 12, Mezun

MANTIK

11, 12, Mezun

TÜRKÇE (Yabancılara Türkçe Öğretimi)
NOT: Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için

9

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU DERSLERİ
TÜRKÇE (Özel Eğitim Meslek Okulu)

11, 12, Mezun

MATEMATİK (Özel Eğitim Meslek Okulu)

11, 12, Mezun

SOSYAL HAYAT (Özel Eğitim Meslek Okulu)

11, 12, Mezun

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (Özel Eğitim
Meslek

11, 12, Mezun

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamaları İş Takvimi

SINAV ADI

SINAV TARİHİ

Hazır Bulunuşluk Sınavları

04-10 Eylül 2023

1. Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı

08-14 Ocak 2024

2. Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı

01-07 Nisan 2024

Yıl Sonu Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı

20-26 Mayıs 2024

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimleri koordinasyonunda tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı uygulanacak olan yukarıda yer verilen sınavlar dışında ayrıca kurs merkezleri tarafından konu tarama testleri, kazanım kavrama sınavları, tam kapsam deneme sınavları vb. ölçme ve değerlendirme uygulamaları il/ilçe merkez komisyonları işbirliği ile planlanarak uygulanır.

2023-2024 DYK Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.

Başvurular https://e-kurs.meb.gov.tr Adresinden Yapılacak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Egemen dedi ki:

  DYK.

  1. Gülbeyaz dedi ki:

   Abi saat kaçta gidecez biri söylesin

 2. mahmut demir dedi ki:

  ben 6 sınıf bıraktm açık öğretim yazılmak isterim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokul için kayıt olunabilir. yeni dönem kayıt tarihleri henüz ilan edilmedi. geçen yıllarda ağustos sonu ve eylül aylarında alındı.

 3. SAAT dedi ki:

  Saat kaçta? Lütfen cevap verin.

BİR YORUM YAZ