Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2024-2025

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2024-2025

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi Açıklandı

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Takvimi 2024-2025 Güz Dönemi İle 2023-2024 Yaz Dönemi Kurslarda Öğrenci Ve Öğretmen Başvuru Tarihleri Belli Oldu. DYK Yönergesinde Yapılan Değişiklik İle Kurslara Katılacak Öğrenciler Düzeyi Sınırlandırıldı.

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Yapılan Değişiklik İle 2024-2025 Güz Dönemi Kursları 8, 11, 12. Sınıf Ve Mezun Öğrencilere Yönelik Olarak Açılacak. 2024-2025 Güz Döneminde 8. Ve 11. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrenciler En Fazla 6 Ders, 12. Sınıf Örgün Ve Açık Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İse En Fazla 8 Ders Seçebilecek.

Seçilebilecek Dersler Ek-2’de Belirtilmiştir.

2023-2024 Yaz Dönemi Kurslarında 8. Sınıf Öğrencileri En Fazla 6 Ders, 12. Sınıf Örgün Ve Açık Öğretim Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olanlar İse En Fazla 8 Ders Seçebilecek.

Yaz Okulu Kapsamında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ve 12. Sınıflarda Öğrenim Gören Öğrenciler En Fazla 2 Ders Seçebilir.

Ads

Seçilebilecek Dersler Ek-3’de Belirtilmiştir.

2024-2025 DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Güz Dönemi Kurs Programı Takvimi Belli Oldu.

2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Yılı Yaz Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları – Yaz Okulları İle 2024-2025 Eğitim Ve Öğretim Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İş Akışı

Yaz Okulları Ve Yaz Dönemi Kurslarında Öğretmen Ve Öğrenci Başvuruları 23 Haziran 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı.

 

İşlemler

 

Yaz Dönemi Kursları

 

Eğitim Ve Öğretim Döneminde Açılan Kurslar

 

Yaz Okulları

Açılacak kurs merkezlerinin il  / ilçe merkez komisyonunca    belirlenerek    e-Kurs    modülüne işlenmesi

 

20 – 24 Mayıs 2024

 

22 – 26 Temmuz 2024

Belirlenen kurs merkezi müdürlüklerince ders ve sınıf düzeyi tanımlamalarının yapılması
İl / ilçe merkez komisyonunca onaylanması

 

27 – 31 Mayıs 2024

 

29 Temmuz –
02 Ağustos 2024

Öğretmen başvurularının alınması

03 – 12 Haziran 2024

 

05 – 16 Ağustos 2024

Öğrenci başvurularının alınması

 

03 – 12 Haziran 2024

 

05 – 16 Ağustos 2024

Kurs merkezi müdürlüklerince öğretmen ihtiyaçlarının e-Kurs modülüne girilmesi
İl/ilçe merkez komisyonunca öğretmenlerin görevlendirilmesi

 

12 – 23 Haziran 2024

 

19 – 23 Ağustos 2024

 

Kurs sınıflarının oluşturulması

 24 – 28 Haziran 2024

 26 – 29 Ağustos 2024

Kursların başlaması

01 Temmuz 2024

02 Eylül 2024

Kursların tamamlanması

 

29 Ağustos 2024

 

06 Haziran 2025

Dikkat: Bu e – Kılavuzda yer alan hükümler, e – Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organı kararları ile mevzuat değişikliklerinin gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İle İlgili Genel Esaslar

1. Kurslar, il/ilçe merkez komisyonları onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

2. Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

3. Kurslardaki idari ve mali iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

4. Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

5. Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

6. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerine denk gelen günler için kurs planlaması yapılamaz.

7. Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

8. Mezunlara yönelik açılacak kursların il/ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen halk eğitimi merkezlerinde açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, il/ilçe merkez komisyonları tarafından yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi, halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

9. Nakil ve yurt dışından gelme gibi nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

10. Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programları tekrar edilebileceği gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programları da uygulanabilir.

a) Eğitim ve öğretim döneminde açılan kurslarda 8 ve 11 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 6 ders, 12 nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 8 ders seçebilirler.
b) Yaz dönemi kurslarında 8 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 6 ders, 12 nci sınıf, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise EK-2’de belirlenen derslerden en fazla 8 ders seçebilirler.

c) Yaz Okulu. kapsamında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler EK-3’de belirlenen derslerden en fazla 2 ders seçebilirler. Bu kapsamda yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde açılacak kurslar aşağıda tabloda belirtilen sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılır.

Eğitim Ve Öğretim Dönemi Açılan Kurslar

Sınıf Düzeyi En Fazla Ders Sayısı Haftalık En Fazla Saat Sayısı
8 Ve 11618
12 Ve Mezun824

Yaz Dönemi Kursları

Sınıf Düzeyi En Fazla Ders Sayısı Haftalık En Fazla Saat Sayısı
8618
12 Ve Mezun824

Yaz Okulu

Sınıf Düzeyi En Fazla Ders Sayısı Haftalık En Fazla Saat Sayısı
2212
3-4 (Tek Grup)212
5-6 (Tek Grup)
7-8 (Tek Grup)
212
7-8 (Tek Grup)212
9-10 (Tek Grup)212
11-12 (Tek Grup)212

11. Kurs merkezlerine eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı türdeki okullardan öğrenci kabul edilir.

12. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

13. Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne günlük olarak işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.

14. Devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

15. Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

16. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.

17. Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, DÖGM Materyal, EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS), MEB Yardımcı Kaynak Paketi, Dersler Cepte Uygulaması ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.

Kurslarda Öğretmen Başvuruları

1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/ sözleşmeli ve özel okul öğretmenleri, Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden başvuruda bulunur.

2. Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama alanları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

3. Kadrolu/sözleşmeli ve özel okul öğretmenleri, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

4. Yaz dönemi kurslarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilir.

5. Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslara Öğrenci / Kursiyer Başvurusu

• Kurslara; resmi ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; eğitim öğretim yılında açılan kurslara 8, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar yaz döneminde açılan kurslara ise 8, ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

• Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liseleri ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden ihtiyaç doğrultusunda belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

• Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

• Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından kurs başvurusu yapar.

• Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvuru yapar.

Kurslara Öğretmen Görevlendirmesi

1. Kurslarda görev alacak öğretmenler, kurs merkezi müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç doğrultusunda il/ilçe merkez komisyonlarınca başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından görevlendirilir.

2. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde il/ilçe merkez komisyonuna başvuru yapan özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilir.

3. Kurslarda görev almak isteyen özel okullarda görev yapan öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak il/ilçe merkez komisyonunca değerlendirilir.

Kurslarda Sınıfların Oluşturulması / Sonlandırılması

1. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 16’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’ten fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz.

2. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe dersinden en az 10 öğrenci ile kurs açılabilir.

3. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden belirlenir

4. İl milli eğitim müdürlüğü ARGE birimleri koordinasyonunda; il/ilçe merkez komisyonları tarafından hazır bulunuşluk sınavları yapılarak kurs merkezi müdürlüklerince sınıflar/ gruplar oluşturulur.

5. Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 16’ya ulaşamaması durumunda, il/ilçe merkez komisyonunun onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.

6. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7. Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 16’nın altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.

8. Yaz Okulu kapsamında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere açılacak kurslar “Genel Esaslar 1.14-c” maddesinde yer alan tabloda belirtilen sınıflar düzeyinde gruplar şeklinde ve EK-3’de belirtilen derslerden ve alt alanlarda açılır.

9. Yaz Okulu kapsamında bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir.

10. Yaz Okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanır. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamaz.

Kurs Süreleri

1. Eğitim ve öğretim döneminde planlanan kursların eylül ayının ilk haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Eğitim ve öğretim dönemine açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.

2. Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az, 8 haftadan fazla, eğitim ve öğretim döneminde açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 40 haftadan fazla olamaz.

3. Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından başlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.

4. Kursların; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 20.00’a kadar, ortaöğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında saat 22.00’a kadar yapılabilir.

5. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı yapılması esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir.

6. Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.

7. Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilerek öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirme yapılır.

Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kurs Modülünde Aktif Olan Ders Listesi EK-2

 İlköğretim Dersleri

 Sınıf Düzeyleri

Türkçe

8

Matematik

8

Fen Bilimleri

8

T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük

8

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

8

Yabancı Dil

8

Ortaöğretim Dersleri

Türk Dili Ve Edebiyatı

11, 12, Mezun

Matematik

11, 12, Mezun

Fizik

11, 12, Mezun

Kimya

11, 12, Mezun

Biyoloji

11, 12, Mezun

Tarih

11, 12, Mezun

Coğrafya

11, 12, Mezun

T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük

12, Mezun

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

11, 12, Mezun

Yabancı Dil

11, 12, Mezun

Felsefe

11, 12, Mezun

Psikoloji

11, 12, Mezun

Sosyoloji

11, 12, Mezun

Mantık

11, 12, Mezun

Türkçe (Yabancılara Türkçe Öğretimi)
Not: Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Ve Uluslararası Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri İçin

9

Özel Eğitim Meslek Okulu Dersleri

Türkçe (Özel Eğitim Meslek Okulu)

11, 12, Mezun

Matematik (Özel Eğitim Meslek Okulu)

11, 12, Mezun

Sosyal Hayat (Özel Eğitim Meslek Okulu)

11, 12, Mezun

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi (Özel Eğitim
Meslek

11, 12, Mezun

EK-3

Yaz Okulu Dersleri (İlköğretim)

Sınıf Düzeyleri

Yaz Okulu Spor

2

Yaz Okulu Spor

3-4

Yaz Okulu Spor

5-6

Yaz Okulu Spor

7-8

Yaz Okulu Görsel Sanatlar

2

Yaz Okulu Görsel Sanatlar

3-4

Yaz Okulu Görsel Sanatlar

5-6

Yaz Okulu Görsel Sanatlar

7-8

Yaz Okulu Müzik

2

Yaz Okulu Müzik

3-4

Yaz Okulu Müzik

5-6

Yaz Okulu Müzik

7-8

Yaz Okulu Bilişim

2

Yaz Okulu Bilişim

3-4

Yaz Okulu Bilişim

5-6

Yaz Okulu Bilişim

7-8

 

Yaz Okulu Dersleri (Ortaöğretim)

Sınıf Düzeyleri

Yaz Okulu Spor

9-10

Yaz Okulu Spor

11-12

Yaz Okulu Görsel Sanatlar

9-10

Yaz Okulu Görsel Sanatlar

11-12

Yaz Okulu Müzik

9-10

Yaz Okulu Müzik

11-12

Yaz Okulu Bilişim

9-10

Yaz Okulu Bilişim

11-12

 

Yaz Okulu Derslerinin Alt Alanları

Spor

Görsel
Sanatlar

Müzik

Bilişim

Atletizm

Resim

Gitar

Yazılım

Basketbol

Ebru Sanatı

Keman

Robotik Kodlama

Okçuluk

Sanat ve Tasarım

Piyano / Org

Ofis Programları

Futbol

Hat Sanatı

Bağlama / Saz

Arduino Programlama

Yüzme

Fotoğrafçılık

Ud / Kanun

Bilgisayarda
Doküman Hazırlama

Voleybol

Türk Halk Müziği

Bilgisayara Giriş

Hentbol

Türk Sanat Müziği

Masa Tenisi

Melodika

Halk Oyunları

Satranç

Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamaları İş Takvimi

Sınav Adı

Sınav Tarihi

Hazır Bulunuşluk Sınavları

02 – 13 Eylül 2024

1. Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı

06 – 12 Ocak 2025

2. Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı

14 – 20 Nisan 2025

Yıl Sonu Tam Kapsam Değerlendirme Sınavı

26 Mayıs – 1 Haziran
2025

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimleri koordinasyonunda tüm kurs merkezlerinde il düzeyinde eş zamanlı uygulanacak olan yukarıda yer verilen sınavlar dışında ayrıca kurs merkezleri tarafından konu tarama testleri, kazanım kavrama sınavları, tam kapsam deneme sınavları vb. ölçme ve değerlendirme uygulamaları il/ilçe merkez komisyonları işbirliği ile planlanarak uygulanır.

2024-2025 DYK Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayın.

Başvurular https://e-kurs.meb.gov.tr Adresinden Yapılacak.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Egemen dedi ki:

  DYK.

  1. Gülbeyaz dedi ki:

   Abi saat kaçta gidecez biri söylesin

 2. mahmut demir dedi ki:

  ben 6 sınıf bıraktm açık öğretim yazılmak isterim

  1. Güncel Eğitim dedi ki:

   açık ortaokul için kayıt olunabilir. yeni dönem kayıt tarihleri henüz ilan edilmedi. geçen yıllarda ağustos sonu ve eylül aylarında alındı.

 3. SAAT dedi ki:

  Saat kaçta? Lütfen cevap verin.

BİR YORUM YAZ