<style>.lazy{display:none}</style>
30.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100 Yıl Marş Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100 Yıl Marş Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100 Yıl Marş Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100 Yıl Marş Yarışması Düzenliyor.

Yarışmaya Katılım Şartları

• Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Marş Yarışması’nın dili Türkçedir.

• Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Marş Yarışması’na işbu yarışma şartlarına uyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.

• Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Marş Yarışması’na katılım için herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. Jüri heyeti ve marş yarışması projesinde çalışan hiçbir görevli ve birinci derece yakını 100. Yıl Marş Yarışması’na katılamaz.

Ads

• Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Marş Yarışması 2 (iki) aşamalı olup birinci aşamada güfte yarışması, ikinci aşamada beste yarışması gerçekleştirilecektir.

• Yarışmacı adaylar her iki yarışma için sadece 1 (bir) eser gönderebilir. Birden fazla eser gönderen yarışmacının ilk gönderdiği eser dikkate alınacaktır.

• Güfte ve beste yarışmalarının değerlendirme kriterleri jüri heyeti tarafından belirlenecektir.

• Güfte ve beste yarışmalarında finale kalan eser sahipleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca eserlerinin manevi haklarının kullanma yetkisi ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredeceğini ve bu doğrultuda yazılı sözleşme akdedeceğini taahhüt etmektedir.

• Ödüller, eser sahibine veya eser sahibinin usulüne uygun vekâletname ile yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

• Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmeleri sırasında, seslendirildiği programda eser isminin yanı sıra yarışma bilgileri ve aldığı ödül belirtilmek zorundadır.

• Cumhuriyetimizin 100. Yılı Güfte/Beste Yarışması’na başvurular sadece www.yuzuncuyilmarsyarismasi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbu yarışmanın çeşitli nedenlerle tek taraflı olarak iptali, ertelenmesi, şartlarının değiştirilmesi konusunda yetkili olup yarışmaya eser gönderen katılımcılar bu konuda herhangi bir hak ve talepte bulunamayacaklardır.

• Mücbir sebeplerin varlığı halinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının işbu yarışmalara ilişkin tasarruf yetkileri saklıdır.

Jüri Heyeti
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl Marşı Yarışması jürisi, tekli sayıdan oluşmaktadır. Jüri üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.
• Güfte yarışmasının yarışma kriterlerinin ve yarışmayı kazanan eserin belirlenmesinde Jüri yetkilidir.
• Jüri heyetinin yaptığı değerlendirmede %85 oy çokluğu ile mutabık kalınan eser (güfte) finale kalır. Bu oranı sağlamayan eserler finale kalamazlar.
• Finale kalmaya hak kazanan eserler (güfteler) kapalı zarfa koyulur ve Yarışma Genel Sekreteri tarafından Jüri üyelerinin önünde açılır. Değerlendirme sonuçları, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Eserler” olarak bir tutanakla saptanır, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sunulur.
• Jüri üyeleri tarafından belirlenen derece sahibi güfteler içerisinden birinci olan eser, beste yarışmasında “Bestelenecek Eser” olarak ilan edilir.
• Bestelenecek Eser, yarışmaya katılım şartlarını sağlayan katılımcılar tarafından bestelenerek yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde yuzuncuyilmarsyarismasi.com web adresi üzerinden jürinin değerlendirmesine sunulur.
• Jüri heyetinin yaptığı değerlendirmede %85 oy çokluğu ile mutabık kalınan eser (beste) finale kalır. Bu oranı sağlamayan eserler finale kalamazlar.
• Finale kalmaya hak kazanan eserler (besteler) kapalı zarfa koyulur ve Yarışma Genel Sekreteri tarafından jüri üyelerinin önünde açılır. Değerlendirme sonuçları, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Eserler (Besteler)” olarak bir tutanakla saptanır, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sunulur.
• Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonunda en yüksek oy oranını alan eser 100. Yıl Marş Yarışması’nın kazanan eseri olarak ilan edilir.

Güfte Yarışması – Beste Yarışması

Güfte Yarışması
• Güfte yarışmasına katılımcılar yalnızca 1 (bir) eser ile katılabilir. Güfteler birden fazla kişi tarafından hazırlanabilir ancak yarışmaya katılım tek kişi tarafından yapılabilecektir.

• Yarışmaya gönderilen eserin bestelenmeye elverişli, Cumhuriyetimizin 100. yılının ruhunu yansıtan, siyasi mesaj içermeyen, sade ve anlaşılır bir Türkçe ile oluşturulmuş olması esastır.

• Yarışmaya gönderilen eserlerin seslendirilmemiş, yayımlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. İşbu hususa aykırılık tespit edildiği takdirde ilgili eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

• Güfte yarışmasına katılım sağlayan yarışmacı, güfte yarışmasını kazanması halinde kendi eserleriyle, kazanamaması halinde güfte yarışmasını kazanan eserle beste yarışmasına katılım sağlayabileceklerdir. İşbu şartname şartları hem güfte hem beste yarışması için ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

Beste Yarışması
• Güfte yarışmasını kazanan güfte-şiir beste yarışmasında bestelenmek üzere yarışmacılara sunulacaktır.

• Besteci, eserinde kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.

• Besteci, yarışmaya birden fazla eserle katılamaz.

• Yarışmaya gönderilen eser tek sesli, en az şan partisi ve piyano eşlikli olarak gönderilmelidir. Arzu eden besteciler orkestra ve değişik kombinasyonlar için partisyon olarak gönderebilirler. Kompozisyon ve orkestrasyon zenginliği, marşın değerlendirilmesinde puan olarak dikkate alınmayacaktır.

• Beste, şartnamenin hükümlerine uygunluk ile güfte, form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, yaratıcılık, teknik düzey, müzikal yapı, kolay icra edilebilirliği ve marşın yazılış anlamı açılarından değerlendirilir.

• Eserin süresi en az süresi 1,30 dakika en fazla 5 dakika olmalıdır. Bestekâr, yarışmaya gönderdiği bestenin bir başkası tarafından orkestrasyon ve aranje süreçlerini kabul eder.

• Besteci, eserin bilgisayarla yazılmış notasını 9 kopya olarak ciltli veya spiralli (A4 boyutu tercih edilir) biçimde; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı – Kızılırmak Mahallesi, Mevlana Bulvarı, No:144 Çankaya/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder. Her üç teslim şeklinde de partisyon sayfa sayısı makbuzlarda belirtilir.

• Yarışmaya gönderilen eser, en geç 31 Mart 2023 günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek eserler yarışmaya katılamaz. Postada ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden yarışmacılar bizzat sorumlu olup bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve/veya jüri üyelerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Esere besteci tarafından bir “rumuz” verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşımayan beş harften oluşabilir. Rumuz, paket üzerine, partisyonun veya notanın her kopyasında birinci sayfanın sol üstüne yazılacaktır. Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.

• Besteci, eseri için ayrı ve kapalı bir “kimlik zarfı” düzenleyecektir.

• Kapalı kimlik zarfının üzerinde, bestecinin eseri için kullandığı rumuz ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl Marş Yarışması deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)

• Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu, bestecinin nüfus cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü), adı soyadı, öz geçmişi, adresi, telefon ve e-mail adresini içeren bir belge bulunacaktır.

• Ayrıca kimlik zarfının içinde bu şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge/dilekçe bulunacaktır.

• Finale kalamayan eserlerin kimlik zarfları açılmaz. Bu eserler sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde sahipleri tarafından bir tutanak karşılığı geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya jüri üyelerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• Eser teslimi ile ilgili şartnameye uymayan eserler yarışma dışı bırakılır.

• Beste yarışmasından önce gerçekleştirilecek güfte yarışmasına katılım sağlayan yarışmacılar, güfte yarışmasını kazanması hâlinde kendi güftesine ait eseriyle, güfte yarışmasını kazanamaması hâlinde kazanan güfteye oluşturacağı bestesiyle ayrıca beste yarışmasına katılabilecektir. İşbu şartname şartları hem güfte hem beste yarışması için ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Orkestrasyon Ve Marş İcra Konseri
• Kazanan eser, idarenin uygun gördüğü bir veya birden fazla aranjör tarafından orkestrasyon ve aranje süreçlerine tabi tutulacaktır.
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl Marş Yarışması kapsamında düzenlenecek etkinlik finalinde kazanan eser halka arz edilecektir.
• Marş icra konserinde şef ve solistler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. Yıl Marş Yarışması Ödül Yönetmeliği
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından daha önce açıklanan yarışma şartnamesi kapsamında Cumhuriyetimizin 100. Yılı Marş Yarışması düzenlenecektir.
• Cumhuriyetimizin 100. Yılı Marş Yarışması iki etaplı düzenlenecek olup yarışmanın ilk etabı güfte yarışması, 2. etabı kazanan güfteye uyarlanacak beste yarışmasıdır.
• Güfte ve beste yarışmalarını kazanan eser sahipleri ile dereceye giren diğer eser sahiplerine uygun görülen ödüllerin belirlenmesi kapsamında iş bu yönetmelik tanzim edilmiştir.
• Güfte ve beste yarışmalarını kazanan eserlerin tanıtımı fiziki ortamda Plak, CD ve diğer yayım elemanlarıyla sağlanacaktır. Ayrıca güfte ve beste yarışmasını kazanan eserler dijital yayın platformlarında yayınlanacak ve tanıtım sağlanacaktır.
• Güfte ve beste yarışmalarını kazanan eserler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere uygun görülen diğer devlet büyüklerimize takdim edilecek ve kazanan eserlerin devlet büyüklerimiz eliyle tanıtımı sağlanacaktır.
• Güfte ve beste yarışmalarını kazanan eserler için yurt içi ve yurt dışı mecralarda tanıtım faaliyetleri ve organizasyonları düzenlenecektir.
• Yarışmaya katılan eserin güfte ve/veya beste yarışmasında 2. 3. ve 4. olması ilgili eserin dereceye girdiği anlamına gelmektedir.
• Düzenlenecek güfte ve beste yarışmalarında dereceye giren eserlere yurt dışı mecralarda tanıtım faaliyetleri düzenlenecek, dereceye giren eserin tanıtımı sağlanacaktır.
• İşbu ödül yönetmeliği sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek Cumhuriyetimizin 100. Yılı Marş Yarışması kapsamında uygulanacak şartları belirlemekle başkaca yarışmalara tahmil edilemez.

Yarışma Takvimi
Güfte Yarışması Güftelerin Toplanması İçin Son Tarihi: 31 Ocak 2023
Güftelerin Değerlendirilmesi 31 Ocak – 6 Şubat 2023
Güfte Yarışması Sonuçlarının Açıklanması: 6 Şubat 2023
Marş Bestelerinin Toplaması: 6 Şubat – 31 Mart 2023
Marş Bestelerinin Değerlendirilmesi: 31 Mart – 7 Nisan 2023
Aranje Ve Stüdyo Çalışmaları: 7 Nisan – 29 Nisan 2023
Marşın Halka Arzı: 30 Nisan 2023

Başvuru İçin Tıklayın.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ