<style>.lazy{display:none}</style>
21.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Bursa Belediyesi Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 60 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 40 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 20’şer Bin Türk Lirası
Toplam Satın Alma Ödülü 20 Bin Türk Lirası
* Satın Alma Ödülü, Jüri Gerekli Gördüğü Takdirde Verilecektir.
Jüri Değerlendirme Sonuçlarının İlanından Sonra, Yukarıda Yazılı Ödül, Mansiyon Ve Satın Alma
Tutarları, Yarışmacılara En Geç 30 Gün İçinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine Göre
Net Olarak Ödenecektir. Ödemeler, Banka Hesabına Yapılacaktır.

Yarışmanın Adı Ve Şekli
Adı: Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Şekli: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen, ulusal, serbest ve tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı
Bursa kenti, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, yeşil kent imajı, ekonomik gelişim potansiyeli ve bölgesel ölçekteki stratejik konumu ile gelişen ve büyüyen bir şehirdir. Bursa’nın gelecek vizyonuna ulaşmasında sahip olduğu bu değerlerin korunmasının yanı sıra sürdürülebilir gelişimin sağlanması da büyük önem taşımaktadır.
Kentin mekânsal gelişimini yönlendirirken kentin tarihi ve kültürel karakteri ile geleceği arasında uyumun sağlanması, kullanıcılar için kaliteli ve sağlıklı bir kent yaşamı sağlanması temel amaç olmalıdır.

Ads

“Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” ile;
• Kentin özgün kimliği ve gelişme dinamikleri bağlamında kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan bütünsel çözümlerin, kentsel tasarım ilkeleri gözetilerek endüstriyel tasarım ölçeğinde tasarlanması

• Kent bütününde kullanılmak üzere mevcut dokuya adapte edilebilen, işlevsel, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, çevre dostu kent mobilyalarının geliştirilmesi

• Montaj, bakım ve onarım konularında optimum maliyetleri dikkate alan, kullanışlı, güvenli ve verimli tasarım çözümleri içeren, uygulanabilir ürünler tasarlanması beklenmektedir.

Yarışmanın Konusu
Bu yarışmanın konusu, Bursa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan kentsel dış mekanlarda (bulvarlar, park ve meydanlar, yaya yolları, kentsel arayüzler vb.) kullanılacak kent mobilyalarının tasarlanmasıdır. Yarışmacılardan aşağıda listelenen kent mobilyalarını tasarlamaları ve madde 11’de belirtilen şekilde tasarımlarını sunmaları beklenmektedir:

1. Oturma Elemanı

2. Aydınlatma Elemanları
• Bollard
• Yüksek Aydınlatma (Yaklaşık 3,5 – 4 metre aralığında olmalıdır.)

3. Atık Birimleri
• Çöp Kutusu
• Geri Dönüşüm Kutusu

4. Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları
• Yayalara Yönelik Bilgi Panosu
• Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası

5. Sınır Elemanları
• Korkuluk
• Park Stoperi

6. Saksı Birimi (Diğer ürünler ile entegre olarak da tasarlanabilir.)

Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya katılacak tasarımlar aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir:

• Yenilik
Tasarımların özgün olarak bu yarışma için tasarlanmış, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması

• Ayırt edicilik
Tasarımların ayırt edici nitelikte olması, hem mevcut kullanıcılar hem de ziyaretçiler için Bursa kent kimliğine uygun akılda kalıcı özgün çözümler içermesi

• Dokuya uyum
Tasarımların, sosyal, kültürel ve mekansal olarak her geçen gün değişen ve gelişen Bursa’nın tamamını kapsayıcı bütüncül ve özgün bir estetik dil taşıması, kentin karakteristik dokusunun önüne geçmeden, konumlandırıldıkları bölgelere ait kentsel dokuyla ve kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal yapısı ile uyumlu olması ve bu dokunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunması

• İşlevsellik
Tasarımların dil ve kimlik birliği gözetilerek, işlevsel ve amacına uygun olması, önerilen ürün ailesi tasarımlarının farklı kombinasyonlarla birleşerek çeşitli ölçeklerdeki kentsel dış mekanların ihtiyaçlarına çözüm önerileri getirmesi

• Dayanıklılık
Tasarımların doğa ve insan temelli etkiler dolayısıyla yıpranmalara karşı dayanıklı olması, amaç dışı kullanımlar nedeniyle karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler getirebilmesi ve kullanım güvenliğini sağlaması

• Erişilebilirlik
Tasarımların engelsiz erişim ve evrensel tasarım kriterlerine uygun çözümler içermesi

• Üretilebilirlik
Önerilen fikirlerin optimum maliyetle üretilebilir teknolojiye sahip ve seri üretime uygun olması, tasarımlarda kullanılacak malzeme ve üretim yöntemlerinin tanımlanması, ürünün kullanım, bakım ve onarım senaryolarının tasarlanması

• Sürdürülebilirlik
Tasarımların sadece bir kentsel obje olarak değil, kent kimliğini ve kültürünü, sosyal etkileşimi güçlendiren, sahiplenilebilen, kullanıcı ile aidiyet oluşturan kent belleğine katkıda bulunacak simgesel değerlere sahip olması; çevresel faktörleri gözeten, ekolojik dengeleri dikkate alan, iklim değişikliğine duyarlı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler içermesi

• Depolama ve lojistik
Tasarımların depolama, nakliye, montaj ve demontaj konularında verimli çözümler ve bakım onarım kolaylığı sağlayacak detaylar içermesi

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya tek başvuruyla, bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Öğrenciler yarışmaya müellif üye olarak katılamazlar ancak yardımcı olarak ekipte yer alabilirler.

Yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar şunlardır:

• T.C. vatandaşı olmak

• T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama veya İçmimarlık veya Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Lisans Programlarından mezun olmak

• Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İçmimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programlarından mezun olanlar için TMMOB’a bağlı ilgili Meslek Odalarına üye olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak

• Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı katılımcılar için oda üyesi olmak ya da barkod numaralı ve QR kodlu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Diploma Denklik Belgesine sahip olmak

• Şartname alıp isim ve iletişim bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hüküm ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak

Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacakların 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yarışma bedeli “Bursa Kent Mobilyası Tasarım Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile idareye ait banka hesabına veya tahsilat veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri yarışma e-posta adresine (bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr) gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin elden teslimi için son tarih olarak belirlenen 22 Eylül 2021’dir.
Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmacılardan İstenenler
Yarışmacılar aşağıda detayları belirtilen şekilde kimlik zarfı, 10 adet A1 pafta, 1 adet A3 albüm ve 1 adet CD/DVD veya USB bellek aygıtı teslim edecektir.

1. Kimlik Zarfı:
Üzerinde yazıcı ile “Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi ve “Rumuz” yazılan Kimlik Zarfında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

• Ekip Listesi: Katılımcı veya katılımcıların ekipteki görevi, adı-soyadı, mesleği ve iletişim bilgilerini bildirir liste (Bu liste imzalanmayacaktır.)

• Katılım Tutanağı: Ekip ortaklarının her biri için ayrı olmak üzere yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten katılımcının adı ve soyadını, doğum yeri ve yılını, TC Kimlik No’sunu, mesleğini, mezun olduğu okulu, diploma tarih ve numarasını, (varsa) üyesi olduğu oda sicil numarasını ve iletişim bilgilerini içeren imzalı Katılım Tutanağı belgesi

• Mezuniyet Belgesi: T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri lisans programı mezunları için Mezuniyet Belgesi örneği (Noter onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış barkod numaralı ve QR kodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi) veya yurtdışındaki üniversitelerin benzer programlarından mezun olan katılımcılar için barkod numaralı ve QR kodlu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Diploma Denklik Belgesi

• Üye Tanıtım Belgesi: TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası veya İçmimarlar Odası veya Peyzaj Mimarları Odası veya Şehir Plancıları Odasına üye yarışmacılar için ilgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Yarışmacının gerekli gördüğü detayda ve ölçekte çizimler, şemalar ve 3 boyutlu görseller.

• Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz / dekont: Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir. Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışma dışı bırakılır.

2. Paftalar
Paftalar yatay, A1 boyutunda ve 10 adet hazırlanacak ve sergilemeye uygun sert bir zemin üzerinde teslim edilecektir. Bütün paftalarda sağ üst köşede rumuz yer alacak, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Paftalarda aşağıda detayları belirtilen teknik çizimler ve görseller yer alacaktır.

• Plan, kesit ve görünüşler (1/20 ve/veya 1/10 ölçekli) (Yarışmacı tasarımlarının boyutlarına göre tasarımlarını en iyi anlatabilecek ölçekte çizimlerini hazırlayacaktır.)
• Detaylar (1/10 ve/veya 1/5 ve/veya 1/1 ölçekli)
• Perspektifler ve patlamış perspektifler (en az 1 adet ürün ailesini bir arada gösteren perspektif)
• Foto-gerçekçi üç boyutlu görseller (İdare tarafından verilen veya yarışmacı tarafından belirlenen Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden iki farklı kentsel dış mekânın fotoğrafları üzerinde yerleştirilmiş şekilde sunulacaktır.)

3. Proje Albümü
Proje albümü A3 boyutunda olacaktır. Albümün ilk sayfalarında tasarım yaklaşımını, üretim teknik ve teknolojisini, önerilen malzemelerin bilgisini anlatan en fazla 500 kelimelik proje açıklama raporu ve sonrasında da paftaların A3’e küçültülmüş hali yer alacaktır. Albümün tüm sayfalarında sağ üst köşede rumuz yer alacaktır.

4. Animasyon / Video
Yarışmacılar isteğe bağlı olarak tasarımlarını/ürünlerini anlatmak amacıyla animasyon hazırlayabilirler. Animasyon videosu en fazla 2 dakika olacak şekilde yatay ve MP4 olarak hazırlanıp; web sitesi bağlantısı olmadan, CD/DVD ya da USB bellek aygıtı ile teslim edilecektir. Animasyon videosunun dosya adı olarak yarışmacının rumuzu yazılı olacaktır.

5. Dijital Teslim
Yarışmacı tarafından baskı olarak teslimi yapılan tüm çizim, rapor ve (varsa) animasyon/video, üzerinde rumuz yazılı CD/DVD ya da USB bellek aygıtı ortamında ayrıca teslim edilecektir. Sunum paftaları dijital kopyaları en az 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış JPEG veya PDF formatında olmalıdır. Teslim edilecek dijital dokümanların ölçü ve çözünürlük ayarlarının sonradan değiştirilmemesi ve gönderileceği ölçü ve çözünürlükte hazırlanması tavsiye edilir.

Rumuz Ve Ambalaj Esasları
• Yarışmacılar tasarımlarını tek bir ambalaj içerisinde teslim edecektir.
• Ambalaj üzerinde “Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Raportörlüğü-Bursa Büyükşehir Belediyesi” ibaresi ve yarışmacının rumuzu yazılacaktır.
• Teslim ambalajı yarışma raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde iletilecektir.
• Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
• Tüm paftaların, proje albümünün her sayfasının, CD/ DVD ya da USB bellek aygıtının, kimlik zarfının ve ambalajın sağ üst köşesinde rumuz bulunacaktır.

Soru Sorma Ve Cevaplamaya İlişkin Hususlar
• Yarışmacılar, sorularını 12 Temmuz 2021 günü saat:17.00’ye kadar yarışma e-posta adresine (bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr) gönderecektir.
• Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası belirtilecektir.
• Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, 27 Temmuz 2021 günü yarışma web sayfasında açıklanacaktır.
• Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Tasarımların Teslim Yeri Ve Şartları
• Teslim edilecek tasarımlar, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanacaktır.
• Tasarımlar yarışma takviminde son teslim tarihi olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.

Teslim Adresi:
“Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması Raportörlüğü-
Bursa Büyükşehir Belediyesi”
Merinos Parkı Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Fuar Alanı Zeki Müren Sergi Salonu (Kültür Merkezi D Kapısı)
Osmangazi / BURSA
Telefon: 0532 702 03 28/ 0537 326 95 91

Tasarımlar ayrıca posta veya kargo ile de teslim edilebilecektir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, kargoya verildiğini gösteren makbuzun kopyası, projelerin elden teslimi için son tarih olan 22 Eylül 2021 günü saat 19.00’a kadar yarışma e-posta adresine gönderilecektir. Kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde projelerin kargo ile son teslim tarihi olan 24 Eylül 2021 günü saat 17.00’a kadar belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu değildir. süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi: 21 Haziran 2021
Soru Sormak İçin Son Tarih: 12 Temmuz 2021
Cevapların İlanı: 27 Temmuz 2021
Projelerin Elden Teslimi İçin Son Tarih: 22 Eylül 2021
Projelerin Kargo İle Son Teslim Tarihi: 24 Eylül 2021
6 Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 4 Ekim 2021
8 Sergi / Kolokyum Tarihi ve Yeri: Sonuç ilanı ile belirlenecektir.

Ödül Kazanan Proje Sahipleri

1. Ödül
Yunus Emre Alaç- Mimar, Müellif, Ekip Lideri
Sefa Çelik- Mimar, Müellif
Mehmet Köhserli- Mimar, Yardımcı
Nagehan Vanlıoğlu- Mimar, Yardımcı
Yılmaz Değer- Mimar, Danışman
Enes Demir- Mimar, Yardımcı

2. Ödül
Yaprak Deniz Yurt- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif, Ekip Lideri
Elif Kadayıf- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif

3. Ödül
Mustafa Fırat Ant- Endüstriyel Tasarımcı

1. Mansiyon
Başak Bakkaloğlu- Mimar, Müellif, Ekip Lideri
Cemal Çobanoğlu- Y. İçmimar, Müellif
Zehra Betül Atasoy- Dr. Mimar, Danışman
Doğukan Bayrak- İçmimar, Yardımcı
Reşad Çoban- Y. İçmimar, Yardımcı
Mehmet Engin Dal- Öğrenci, Yardımcı

2. Mansiyon
Çağrı Demirbaş- Endüstriyel Tasarımcı

3. Mansiyon
Mehra Geylan- Kentsel Tasarımcı Ve Peyzaj Mimarı, Müellif, Ekip Lideri
Terlan Pelin Ertürk- Kentsel Tasarımcı Ve Peyzaj Mimarı, Müellif
Serenay Gürelli- Peyzaj Mimarı, Müellif
Gürkan Güney- Kentsel Tasarımcı Ve Peyzaj Mimarı, Müellif

Satın Alma
Mustafa Emre Olur- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif
Sevin Coşkun- Şehir Plancısı, Danışman

Satın Alma
İbrahim Özvariş- Mimar Şehir Plancısı

Web Sitesi: http://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/bursa-kent-mobilyalari-tasarim-yarismasi/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ