<style>.lazy{display:none}</style>
18.05.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya Köprübaşı Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması Düzenliyor.

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı Ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 125 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 100 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 75 Bin Türk Lirası
3 Adet Mansiyon Ödülü 40 Bin Türk Lirası
Satın Alma Toplam 45 Bin Türk Lirası (Jüri İnisiyatifindedir)

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Antakya Köprübaşı alanı Hatay ili, Antakya ilçesi tarihi kent dokusunun Asi Nehri üzerinde yer alan kent merkezi konumundaki Atatürk Köprüsü’nün doğu kesimindeki alan olup, Ulu Cami girişi ile yarışmanın kaynağı olan eski Vakıf İşhanı binasının yer aldığı boş alanı merkezine almaktadır. Ulu Cami, Uzun Çarşı, Saray (Hürriyet) Caddesi, İstiklal Caddesi ve Atatürk Köprüsü alanı tanımlayan en önemli bileşenlerdir. Yarışma alanı sınırları www.antakyakentmeydani.com web sayfasında bulunmaktadır.
Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışma Projesi’nin hazırlanmasıdır.

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda açılan yarışma; ulusal, tek kademeli Kentsel Tasarım yarışmasıdır.

Ads

Yarışmanın Amacı ve Genel İlkeler
Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması’nın amacı, belirlenen alanda, alanın taşıdığı çok yönlü ve çok katmanlı potansiyellerin değerlendirilmesi ile toplumsal, fiziksel ve görsel olarak kent merkezindeki doğal ve kültürel yaşam çevreleri ile bütünleşen, yaşayan ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel açık alan kazanmaktır. Bu amaçla yere özgü, kentin birikimi ve belleği ile birlikte günümüz planlama ve tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek, sürdürülebilir, işlevsel ve yenilikçi çözümleri öne çıkaran yaklaşımlar ile geliştirilmiş projelerin ortaya koyulması hedeflenmektedir.

Belirlenen çerçevede yarışma alanı için öncelikle;
– Ölçekler arası ilişkiler kurularak, yarışmaya konu kentsel boşluğun kentin kamusal bir parçası haline getirildiği,

– Yerin niteliğine uygun, yapısal ve doğal unsurların dengeli bir şekilde kullanıldığı,

– Kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kentin geçmişini önceleyen kavramların dikkate alındığı,

– Asi Nehri’nin karşılıklı iki yanında yer alan Antakya Köprübaşı alanı ile Cumhuriyet Meydanı ve bu alanları çevreleyen, kentin tarihini somut olarak belgeleyen tescilli ve korunması gereken yapılar ile bunlar arasındaki ilişkilerin kapsandığı, buradaki yapılı çevre kimliğinin sürdürüldüğü ve gözetildiği,

– Asi Nehri’nin ayırdığı eski ve yeni kent merkezlerini güçlü bir biçimde ilişkilendirirken, nehrin çeperinin bütünleştirici bir çerçevede su mekânı karakteri ile ele alındığı,

– Toplumun her kesimini içeren, dezavantajlı kesimlere öncelik veren, sosyal, kültürel, sınıfsal ve her türlü ayrımı yok sayan, farklı zamanlarda da kullanılabilir; evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin yapıldığı,

– Katılım, şeffaflık ve ortak akılla karar alma yaklaşımını benimseyip odağına yerleştiren, kamusallığı ve hakçalığı önceleyen, demokratik, toplumsal ilişkileri güçlendirerek geliştiren ve kentsel yaşam kalitesini artıran,

– Yaya odaklı ulaşımı merkezine alarak, yaya ve araç trafiğini alternatif ulaşım türlerini de düşünerek planlı bir şekilde yönlendirilen,

– Alanın içinde bulunduğu coğrafi bağlamı ve doğal süreçleri bir bütün olarak gören, kenti hem ayıran hem de bütünleştiren bir unsur olarak var olan mevcut su ekosistemini alanın ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsuru olarak değerlendiren,

– Alan içindeki biyolojik çeşitliliği destekleyecek tasarımlarla kentsel ekolojik alanların ve peyzajın süreç ve döngülerinin kent içinde devamlılığını sağlayan, bu çerçevede küresel iklim değişikliğine dirençli kentler yaklaşımıyla Asi Nehri ile bütünleşik, kentsel ısı adası oluşumunu ve alandaki karbon ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımları ortaya koyan, yağmur suyu yönetimini dikkate alan doğa tabanlı çözümler üreten bir yaklaşım geliştirilmesi beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi “ekip temsilcisi” olarak belirtmesi gerekir.
Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden katılımcılar arasında ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
Bu yarışma şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarlarından oluşacak ekiplerin katılımına açıktır:

– Katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalısı durumunda bulunmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak,

– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

– Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

– 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak gereklidir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 4. Maddede bilgileri verilen banka hesabına 100 TL (Yüz Türk Lirası) ödeme yaparak yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma katılım bedeli ödenirken “ANTAKYA KÖPRÜBAŞI” açıklaması belirtilmeli, ödeme dekontu isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslim tarihi olarak belirtilen gündür.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır. İsimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 16 Temmuz 2021
Son Soru Sorma Tarihi: 13 Ağustos 2021
Yanıtların İlanı: 17 Ağustos 2021
Projelerin Son Teslim Tarihi: 19 Ekim 2021
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 22 Ekim 2021
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 28 Ekim 2021
Kolokyum ve Ödül Töreni: Daha sonra ilan edilecektir.

Teslim Yeri ve Şartları

Teslim Adresi
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HATMEK), Şükrü Kanatlı Mahallesi Cemali Caddesi Fatih Camii Yanı Antakya / Hatay 31030 (Yarışma Ofisi)
Teslim edilecek proje, yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre hazırlanarak aşağıdaki koşullarda (elden veya posta ile) teslim edilecektir:
• Proje ve ekleri yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen günde en geç saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir.
• Proje ve ekleri posta (veya kargo) ile de teslim edilebilir.
• Posta ile yapılan teslimlerde, proje ve eklerinin en geç saat 17.00’ye kadar kargoya verildiğini gösteren “alındı” makbuzunun kopyası “Projelerin Son Teslim Tarihi” günü Saat: 19.00’a kadar yarışma raportörlüğüne ait e-posta adresine gönderilecektir.
• Posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir.
• Yarışma takviminde “Posta ile Teslim Alım için Son Gün” olarak belirtilen tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İdare sorumlu değildir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ