17.08.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ankara Belediyesi 100 Yıl Çarşısı Ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Ankara Belediyesi 100 Yıl Çarşısı Ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Ankara Belediyesi 100 Yıl Çarşısı Ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Ankara Belediyesi 100 Yıl Çarşısı Ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
1. Eş Değer Ödül 100 Bin Türk Lirası
2. Eş Değer Ödül 100 Bin Türk Lirası
3. Eş Değer Ödül 100 Bin Türk Lirası
5 Adet Mansiyon Ödülü 50’şer Bir Türk Lirası

Yarışmanın Adı:
Ankara Belediyesi 100 Yıl Çarşısı Ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

Ads
 

GÜNCEL BURS DUYURULARINI KAÇIRMA

Facebook Sayfamızı Takip Et.

Twitter’da Takip Et.

Instagram’da Takip Et.

Yarışmanın Yeri, Konusu ve Amacı

Başkent Ankara’nın tarihi merkezi Ulus ve yeni merkezi Yenişehir, son 40 yılda yıpranmaya terkedilmiş ve dönüşüme uğramıştır. Yerel yönetimin 2019 yılında değişmesiyle birlikte, Ulus ve çevresinden başlayarak, kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılması konusunda kararlı adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan biri, “kültür varlıkları” tanımına giren modern mimarlık mirası örnekleri arasında yer alan, Ulus’ta Altındağ ilçesi hudutları içinde, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait, döneminde yarışma ile elde edilmiş olan 100.Yıl Çarşısı ve yakın çevresinin yeniden ele alınmasıdır.

100. Yıl Çarşısı,1967 yılında İl Özel İdaresi tarafından açılan “Ankara, Ulus Meydanı Çarşı ve Büro Binası Proje Yarışması”nda 1. Ödül’ü kazanan Semra Dikel ve Orhan Dikel ekibinin projesinin uygulanması ile elde edilmiştir. Yarışma projesi zemin katı boşaltarak kente bırakma önerisiyle öne çıkmıştır. Yarışma sonrasında uygulama projeleri hazırlanmış ve inşaat başlamıştır. 1969 yılında başlayan inşaat uzun sürmüş ve 1981 yılında tamamlanmıştır. Açıldığı yılın Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olması nedeniyle binaya “100. Yıl Çarşısı” adı verilmiştir.

Yapı zamanla kullanımı boyunca değişiklikler geçirmiştir. Zemin kat kapatılmış ve projedeki zemin katın açık alan olarak bırakılması kararı değişmiştir. Dükkan sahipleri de yapıya çeşitli müdahaleler yapmıştır. Cephelerde geniş cam yüzeyler açılmış, dükkanlara ara katlar yapılmış, asma tavan ve saçaklar eklenmiş, büro cephesi yer yer değiştirilmiştir. Tüm bu ekler sonucunda yapı, özellikle çarşı kısmında, özgün karakterinden oldukça uzaklaşmıştır.

“100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması” ile yalnızca yarışma alanının gelecek kuşaklara aktarılması değil, önerilecek müdahaleler aracılığıyla son yıllarda bakımsız ve kendi başına terk edilmiş olan etkileşim alanı için de canlandırıcı yeni kilit kararlar almak ve yer yer bağlamından-tarihinden-kentli yaşamının gündeminden düşmüş olan bölgeyi yeni yaklaşım ve olanaklarla canlandırmak amaçlanmaktadır.

Yarışma ile çarşının mimari ve kentsel niteliklerinin ortaya çıkarılması, alanın özgünlüğü ile sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerinin görünür kılınması ve kentli tarafından algılanabilir ve gündelik yaşamda deneyimlenebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Cumhuriyet’in 100. Yılında başkentin merkezinde artık sosyo-kültürel değerler kadar, 21. yüzyılın gündemimize getirdiği sürdürülebilir-doğaya saygılı-insan ölçeğinde-tüketim kültürüne mesafeli-gereğinde kendi enerjisini kendisi karşılayan sakınımlı ve yaşanabilir çevreleri yaratmak ve korumak, arayışlarımızın başında gelmektedir. Bu ölçütleri karşılarken başkente ve çağa yakışır yenilikçi önerilere sahip, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştirmiş fikirlerin ortaya çıkarılması beklenmektedir. Güzel sanatların teşviki, kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, tarihsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkılması ve sürdürülmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ilgili meslek disiplinlerinin ve yan disiplinlerin gelişmesi de yarışmanın amaçları arasındadır.

Program Önerisi

Alandaki mevcut tarihsel, sosyokültürel ve ekonomik değerlerin sürdürülmesini, problemlerin çözülmesini ve yeni değerler yaratılmasını sağlayacak şekilde programın yarışmacılar tarafından geliştirilmesi ve gerekçelendirilmesi beklenmektedir.

Ekte sunulan alana yönelik bugüne kadar yapılmış proje ve alınmış kararlar bilgi amaçlı olup bağlayıcı değildir; yarışmacılardan özgün ve yaratıcı öneriler beklenmektedir.

Yapılaşma Koşulları

Ulus Kentsel Sit Alanı sınırları içinde yer alan proje alanında ekte verilen Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları geçerlidir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
Adres: Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA
Telefon: +90 312 507 40 01, +90 312 507 40 02, +90 312 507 40 03.
E-posta: yarismayla3@ankara.bel.tr
Web adresi: yarismayla.ankara.bel.tr/
Banka Hesap Bilgileri: IBAN: TR 50 0001 5001 5800 7284 8818 87
Banka: Vakıfbank – Tunalı Hilmi Şubesi
Alıcı Adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Açıklama: “YUZYILCARSI_TCKimlikNo”

Yarışmaya Katılım Koşulları ve Kayıt

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunlu olup, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmeleri gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir:

1. Ekip başı mimar ve TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak zorundadır.
2. TMMOB üyesi olmak kaydı ile diğer meslek grubu üyeleri ekipte yer alabilir.
3. TMMOB üyesi olmayan meslek grupları danışman veya yardımcı olarak ekipte yer alabilir.
4. Ekip üyelerinin meslekten men cezası olmamalıdır.

Ayrıca ekip üyelerinden;
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmama;
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmama;
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olma;
● Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olma (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.);
● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmama;
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmama;
● 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmama koşulları aranır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “100YILCARSI_TCKimlikNo” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekontun aslı taratılarak aynı müellifin isim ve iletişim (telefon, e-posta, adres) bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 10 Mayıs 2022 Salı günüdür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacılardan, pafta, rapor ve sunumlarında tasarım fikirlerini bütüncül olarak aktaracak bir anlatım dili geliştirmeleri, bu fikirlerin kamuoyu ile paylaşımını kolaylaştıracak ek anlatılar ve sunum yöntemleri kullanmaları beklenmektedir.

1. Kavramsal Anlatımlar

100. Yıl Çarşısı’nın yakın çevresi ve kentle olan bütüncül ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri gösteren; müdahaleleri ve mimari programın yorumlanışını ifade eden şemalar ve anlatımlardır. Ölçek ve anlatım dili serbesttir.

2. Öneri Müdahaleler ve Program

Şartnamenin 3. maddesi ‘Program Önerisi’ başlığı altında açıklanan istenenlere göre mahallerin adları ve alanları tablo halinde hazırlanacak ve mimari açıklama raporu eki olarak verilecektir. Önerecekleri fikir doğrultusunda yarışmacılar farklı ölçeklerde de çizim üretebilirler.

3. Vaziyet Planı ve Silüet Kesitler (Ölçek: 1/500)

Belirtilen sınırlar içinde yapıya ve alana yaklaşımları, açık alan kullanımlarını ifade eder nitelikte olacaktır. Silüet kesitler yapının çevre yapılarla ilişkisini gösterir biçimde gereken yerlerden, gereken sayılarda alınacaktır.

4. Kat Planları (Ölçek: 1/250)

Zemin kat ve zemin ile ilişkili tüm katlar yakın çevresiyle birlikte gösterilecektir. Tüm mekanlar, kullanımı anlatır nitelikte tefrişli olacaktır.

5. Kesitler ve Görünüşler (Ölçek: 1/250)

En az iki adet kesit verilecektir. Kesitler yapı içindeki hareketi, işlevi ve açık alanlar ile ilişkileri ifade edecek nitelikte olacaktır. Kesitler, çevreleriyle birlikte alınacak ve çevre yapılar gösterilecektir. Yarışmacı gerekli sayıda görünüş verecektir. Görünüşlerde komşu yapılar da gösterilecektir. Tüm çizimlerde, gerekli ölçü ve kotlar verilecektir.

6. Çizimlerde dikkat edilecek hususlar

1. Tüm planlar aynı yönde Kuzey yukarı gelecek şekilde çizilecektir.
2. Kotlar ve gerekli ölçüler belirtilecektir.
3. Mahal içlerinde, ihtiyaç programında yarışmacının belirttiği alanlar yazılacaktır.
4. Kat planlarında toplam kat alanı, vaziyet planında da toplam inşaat alanı, planın sağ alt köşesine yazılacaktır.

7. 3 Boyutlu Görseller

Binanın yaşantısını, karakterini ve ve yakın çevresi ile ilişkisini yansıtan perspektifler teslim edilecektir. Yarışmacılar istedikleri takdirde animasyon üretebilirler.

8. Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A0 boyutunda yatay olmalıdır. Pafta sayısı maksimum 4 adettir. Bütün paftalarda paftanın sağ alt köşesinde sunulma şemasındaki yeri gösterilecektir. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş formatta 2 kopya kitapçık olarak teslimi yapılacaktır. Kitapçık içinde proje açıklama raporu da yer alacaktır. A0 boyutundaki paftalardan çıktı alınmayacak, dijital formatta teslim yapılacaktır.
A0 Boyutundaki dijital teslim edilen paftalarda rumuz yer almayacaktır.

9. Fikir Projesi Raporları

Raporlar, A3 boyutunda dosya olarak sunulmalıdır. Mimari açıklama raporu ayrıca A0 paftalar üzerinde de yer alacaktır.

Mimari programın yorumlanışı, çevre ilişkilerinin nasıl ele alındığı maksimum 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde ifade edilecektir. Mimari açıklama raporunda görsel malzeme, fotoğraf ve şemalar da kullanılabilir. Yarışmacılar, kendi önerilerini destekleyecek her türlü malzeme ve konuyu, info-grafik, çizelge, diyagram ile aktarabilirler.

10. Dijital Teslim

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca USB bellek içinde dijital olarak da teslim edilmelidir. Sunum paftaları kendi ölçülerinde 300 DPI nokta yoğunluğu ile hazırlanmış PDF formatında verilmelidir. Teslim edilecek dijital materyalin ölçü ve nokta yoğunluğu (çözünürlük) ayarlarının sonradan değiştirilmemesi ve gönderileceği ölçü ve yoğunlukla hazırlanması ve baskıya hazır olması tavsiye edilir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından kuvvetle önerilmektedir. Yapıyı görmek isteyenler Çarşamba ve Cumartesi günleri belirli saatlerde, açıklanacak belirli bir rotada (zemin kat + ofis katı + teras + çok amaçlı salon) rehberli-randevulu biçimde gezebilirler.

Soru Sorma ve Yanıtlamaya İlişkin Esaslar

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 23:59’a kadar yarışma e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca İdarenin resmi internet sitesinde (https://yarismayla.ankara.bel.tr/) açıklanacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıdaki durumlarda yarışmacılar jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

● Yarışma projesi, kimlik zarfı ve zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar.
● Yarışma şartnamesinin “Yarışmaya Katılma Koşulları” maddesine uymayanlar.
● Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan eserler
● Şartnamede belirtilen tarihten geç teslim edilen projeler.

Kimlik Belgesi Zarfı

Kimlik Zarfı

Yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyması beklenmektedir:

1. Ekip Listesi

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı- soyadı ve mesleğini bildirir bir liste. (Bu listede imza olmayacaktır.)

2. Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Tüm müelliflerin yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. (Eklerde örneği verilen belge kullanılacaktır). Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

3. Yarışma Bedelinin Yatırıldığına Dair Dekont

Yarışma bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu teslim edilecektir.

4. TMMOB Üye Belgesi

Müellifler bağlı oldukları odalardan aldıkları üye kayıt belgelerini kimlik zarfına koyacaklardır.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” ibaresi bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz

● Yarışmacılar, 3 (üç) harf ve 5 (beş) rakamdan (8 karakter) oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
● Rumuzda kullanılan harf ve rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı olmamalıdır.
● Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfların sağ üst köşesinde ve USB üzerinde rumuz bulunacaktır.
● Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.
● A0 Boyutundaki dijital teslim edilen paftalarda rumuz yer almayacaktır.

Ambalaj

● A3 Proje kitapçıkları (2 adet), Kimlik Zarfı ve USB Bellek dış etkenlerden zarar görmeyecek biçimde, kıvrılmadan tek bir ambalaj içinde yarışma raportörlüğe elden veya kargo ile teslim edilecektir.
● Teslim ambalajının üzerinde yalnızca proje rumuzu, yarışmanın adı ve adres bulunacak, bunlar dışında herhangi bir yazı, rakam ya da işaret konulmayacaktır.

Projelerin Teslim Yeri ve Koşulları

Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden veya kargo ile teslim adresine ulaştırılabilecektir.

A. Dijital Teslim
Yarışmacılar A0 paftalarını dijital olarak yarışma raportörlüğüne e-posta, wetransfer, vb. araçlarla gönderecektir. Dijital teslim 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59’a kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek projeler kabul edilmeyecektir.
E-posta adresi: yarismayla3@ankara.bel.tr

B. Basılı Materyal Teslimi
A3 Proje kitapçıkları (2 adet), Kimlik Zarfı ve USB Bellek tek bir zarf içinde Yarışma Raportörlüğüne elden veya kargo ile teslim edilecektir.

A3 Proje kitapçıkları ve A0 dijital teslim paftaları aynı olmak zorundadır, içerik farklılıkları tespit edildiği takdirde projeler diskalifiye edilecektir.

Proje ve ekleri, yarışma teslim adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 18.00’a kadar teslim edilebilir.
Posta veya kargo yoluyla teslim edilmeleri durumunda proje ve eklerinin (son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir) alındı makbuzu, “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 10 Mayıs 2022 saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilecektir.

Kargo ile teslim edilen projelerin 12 Mayıs 2022 saat 17.00’a kadar Yarışma Raportörlüğü’ne ulaşmaması halinde, projeler yarışmaya dahil edilmeyecektir ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

Teslim adresi: Kale Mahallesi, Konya Sokak No.46, Altındağ/Ankara
E-posta adresi: yarismayla3@ankara.bel.tr

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 15 Şubat 2022
Soru Sorma İçin Son Tarih: 3 Mart 2022
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 10 Mart 2022
Yarışmaya Kayıt için Son Tarih: 10 Mayıs 2022
Projelerin Son Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2022
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 14 Mayıs 2022
Sergi ve Kolokyumlar: Tarihler kesinleştiğinde duyurulacaktır.

Yarışma Şartnamesi Ve Ekler İçin Tıklayın.

Yarışma Sitesi: https://yarismayla.ankara.bel.tr/yarismadetay/14

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ