<style>.lazy{display:none}</style>
16.04.2024 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz

Alüminyum Geri Dönüşüm Proje Yarışması

Alüminyum Geri Dönüşüm Proje Yarışması

Alüminyum Geri Dönüşüm Proje Yarışması

TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Alüminyum Geri Dönüşüm Proje Yarışması Düzenliyor.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 30 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 20 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 10 Bin Türk Lirası
Ödüller 14-16 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Aluexpo 2021 Fuarı ve ALUS’10 Alüminyum Sempozyumu sırasında düzenlenecek olan ödül töreni ile kazananlara sunulacaktır.
Grup olarak ödül kazanılması halinde, ödül grup adına düzenlenecek ve gruba verilecektir. Ödülün grup üyeleri arasındaki paylaşımı TALSAD’ın sorumluluğunda değildir.
Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda, dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.

Proje Yarışmasının Adı
Geri Dönüşümün Parçası Ol

Proje Yarışması Hakkında
Geri Dönüşümün Parçası Ol, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) tarafından düzenlenen ve koordine edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ÇEVKO Vakfı tarafından desteklenen; alüminyumun ve alüminyum içeren atıkların geri dönüşüm teknolojilerinin, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerinin teknoloji, envanter ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesini konu alan yenilikçi proje ve fikirlerin desteklenmesi amacı ile üniversitelerin ve mensuplarının, profesyonellerin ve şirketlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin başvurusuna açık bir proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Ads

• Alüminyumun geri dönüşümü ile ilgili olarak teknoloji, proses tasarımı, malzeme geliştirme, çevre, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanlarında tasarım, teknoloji ve malzeme geliştirme ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesi,

• Alüminyumun geri dönüşüm teknolojilerinde teknik bilgi birikimi ve veri geliştirilmesi,

• Alüminyum ve geri dönüşüm alanında yenilikçi girişimlerin desteklenmesi, bilimsel ve teknolojik fikirlerin olgunlaştırılması,

• Ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılmasına ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunulması, alüminyum geri dönüşümü ile ilgili mevcut envanterin geliştirilmesi.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Sıfır Atık projesi, AB Yeşil Mutabakat hedefleri ve AB ile mevzuat uyumu gibi politika hedeflerine katkıda bulunulması.

• Türk alüminyum sektörünün ilerleyen dönemlerdeki küresel rekabet gücünün korunması.

Başvuru Koşulları
Yarışma sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin, arge-teknopark çalışanlarının, tasarımcıların, girişimcilerin, serbest çalışanların ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış kişiler bireysel ve/veya ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir. Yarışma ayrıca üniversitelere, üniversitelerin araştırma merkezlerine, öğrenci topluluklarına sektörde faaliyet gösteren şirketlere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da açıktır.

Başvurular şahsen, kurumsal olarak veya bir ortaklık yapısı içinde yapılabilir. Yarışmaya katılacakların 18 yaşını tamamlamış olmaları, kurumsal başvurularda ise yetki belgesini imzalamaları gerekmektedir.

• Katılımcılar yarışmaya birden fazla proje önerisi ile katılabilirler.

• Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2021 olarak planlanmış olup, son tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yarışma için önerilen projenin özgün bir çalışma olması, projenin telif hakları ile fikri ve sınai haklarının katılımcıya ait olması, üçüncü kişilere ait hakları ihlal eder nitelikte olmaması gerekmektedir. Aksine bir iddia olması ve/veya üçüncü tarafların içerik/çalışma üzerinde hak iddia etmesi durumunda tüm sorumluluk münhasıran katılımcılara ait olacaktır.

• Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmamasından doğacak yasal sorunlarda ve her türlü talepte TALSAD ve/veya çalışanlarının sorumluluğuna gidilemez, TALSAD ve/veya çalışanlardan herhangi bir talepte bulunulamaz. Tüm sorumluluk münhasıran katılımcıya/gruba aittir. Böyle bir durumda TALSAD ve çalışanlarının her türlü yasal hakkı saklıdır.

• Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; özgün olmak kaydı ile alüminyum geri dönüşümüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.

• Ekip katılımlarında bir kişi TALSAD ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, TALSAD’a karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.

• Yarışmaya katılanların (varsa) fiziksel materyalleri, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 (on beş) gün içinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından geri alınmalıdır. Bu süre içinde geri alınmayan eserleri, TALSAD ve/veya çalışanları saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

• TALSAD yarışma koşullarını, başvuru tarihlerini, ödül miktarlarını değiştirme iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Yarışmanın konusu ve kapsamı
Yarışma kapsamında alüminyumun ve alüminyum içeren hurda, cüruf ve atıkların geri dönüşümü ile ilgili mevcut endüstriyel uygulamaların iyileştirilmesi, alüminyum geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi, alüminyum geri dönüşüm konusunda proses ve teknoloji tasarımı, envanter, sertifikasyon, bilimsel analizi, geri dönüşüm süreçlerindeki verimliliğin geliştirilmesi, çevre etkilerinin ve emisyonların azaltımı, bilimsel ve teknolojik birikimin güçlendirilmesi gibi konuları hedef alan ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma teorik bir araştırma, deneysel bulgu ya da endüstriyel ölçekte proses içeren veya özgün bir fikre dayalı tasarım içeren projeleri de kapsayacak şekilde, geniş anlamda alüminyumun geri dönüşümü ve yaşamsal faydalarını kapsayan bütün çalışmalara açıktır.
Bu konular kapsamında değerlendirilecek projeler içinden 1.lik, 2.lik ve 3.lük derecelerine işbu şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği şekilde ödül verilecektir.

Başvuru Bilgileri
Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
Proje yarışmasına katılım için, önerilen projeye dair belgelerin aşağıdaki formatta hazırlanması gerekmektedir:

• Projenin özeti: 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, kısa açıklama ve etki alanını içeren bir özet metin. Önerilen projenin, tasarım veya girişimin özgün özelliğini belirten, alüminyum geri dönüşüm uygulamalarına ve sektöre ülke ekonomisine katkısına ilişkin bir özeti.

• Projeye dair detaylar: Bu bölümde proje önerisini sunan taraf aşağıdaki konulara değinmelidir:

– Projenin alüminyum ve alüminyum içeren bileşiklerin, atık ve cürufların geri dönüşüm süreçlerine olan yararı,
-Projenin alüminyum ve alüminyum içeren atıkların geri dönüşüm süreçlerine ilişkin çevre, enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik alanına etkileri ve bu alandaki envanter, sertifikasyon ve karbonsuzlaştırma politikalarına katkısı,

Mevcut çalışma ve uygulamalardan farkı ve özgünlüğü,
-Projenin teknolojik olarak uygulanabilirliği,
-Ekonomik ve çevresel açıdan olumlu ve olumsuz etkileri,
-Projenin uygulamaya yönelik yatırım ve finansman öngörülerini içeren taslak ön-fizibilite değerleri,
-Alüminyumun ve/veya geri dönüştürülebilir özelliğinin tanıtılmasına sunulacak katkı.

• Projenin Alüminyumun geri dönüşümüne, verimliliğe ve ekonomiye katkısı: Bu bölümde önerilen projenin uygulanması halinde alüminyum geri dönüşümüne, sürdürülebilirlik ve çevre etkilerine, proseslere ve ekonomiye katkısını somut olarak açıklanması beklenmektedir.

• Projeye dair destekleyici doküman ve içerikler: Bu bölümde Projeye dair ek içerikler (görüntü, video, vb) iletilmelidir.

• Projeyi öneren kişi veya kuruluşa ait bilgi ve belgeler:

-Projenin ulusal ve/veya uluslararası düzeyde başka bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenip desteklenmediğine dair beyan yazısı (ıslak imzalı kopyasının başvuruya eklenmesi gerekmektedir).
-Katılımcıların birer sayfalık özgeçmişi.

Geri Dönüşümün Parçası Ol yarışma başvurusu ve bu kapsamda sunulacak bütün belgeler, www.talsad.org.tr sitesi üzerindeki başvuru sekmesinden gerçekleştirilecektir. Kısa listeye alınan başvurulardan, sunulan belgelerin basılı hallerini posta yoluyla iletilmesi beklenecektir. Bu noktada sunulacak belgelerin, başvuru sırasında sunulan belgeler ile birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi bir durumla karşılaşıldığı takdirde proje önerisi yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Proje ödül kazanmış bile olsa, katılımcı/katılımcılar ödülü verilme tarihinden diskalifiye nedeniyle ödülü iade etme tarihine kadar geçen süre boyunca işleyen yasal faiziyle beraber derhal iade edeceğini peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmaya başvuran projeler, TALSAD tarafından belirlenmiş bir jüri tarafından değerlendirilir. Takvimde belirtilen tarihler arasında Jüri birinci elemeyi tamamlar ve birinci elemeyi geçenler ile gerek duyulduğunda bire bir toplantılar yapılabilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı: Aralık 2020 (başvuruların alınmaya başlanacağı tarih)
• Başvuru Dönemi: Ocak 2021 – 31 Temmuz 2021
• Ön eleme ve jüri değerlendirmesi: Ağustos – Eylül 2021
• Ödül kazanan projelerin ilanı: 30 Eylül 2021
• Ödül töreni: 14 Ekim 2021

Detaylı takvim sosyal medya hesaplarımızda duyurulacaktır.

Yarışma sekretaryası:
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Genel Sekreterliği Workinton Çalışma Ofisleri, Mahmutbey Mh., Taşocağı Yolu Cd., Balance Güneşli Sitesi, No: 19/1
Bağcılar – İstanbul
Proje Başvurusunda Olası Sorularınız için: talsad@talsad.org.tr
(0212) 320 92 17
(0212) 320 92 18

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayın.
Web Sitesi: http://www.aluminyumheryerde.com/

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ