27.11.2022 - Güncel Eğitim Sitesine Hoşgeldiniz
Güncel Eğitim Burs Başvurusu Kurslar Burslar KYK Yurt

Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Beste Yarışması

Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Beste Yarışması

2018 Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Beste Yarışması

BESOM Besteciler Orkestra Şefleri Ve Müzikoloji Birliği 2018 Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Beste Yarışması Son Başvuru Tarihi 15 Aralık 2018.

Yarışmaya Her Yaşta Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Katılabilir. Yarışmaya Kansu Ailesi Bireyleri, Seçici Kurul Üyeleri, BESOM Yönetim Ve Denetim Üyeleri Katılamazlar.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 3 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü Bin Türk Lirası
4 Adet Mansiyon Ödülü 500 Türk Lirası

2018 Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Beste Yarışması Şartnamesi

BESTECİLER – ORKESTRA ŞEFLERİ ve MÜZİKOLOGLAR BİRLİĞİ

Ads

Ceyhun Atuf Kansu Şiirleri Ulusal Beste Yarışması Şartnamesi

1. Amaç
Besteciler – Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği ile Ceyhun Atuf Kansu ailesinin birlikte
düzenledikleri bu yarışmanın amacı, modern Türk şiirinin önemli şairlerinden Ceyhun Atuf
Kansu’nun doğumunun 100. yılında, Türk beste dağarına yeni ses-piyano yapıtları kazandırmaktır.

2. Yapıtlarda Aranacak Özellikler
a. Yapıt ses ve piyano için yazılmış olmalıdır. Yapıtta en fazla bir şarkıcı ve bir piyanist kullanılabilir.
b. Yapıtlarda, söz olarak Ceyhun Atuf Kansu’nun yayımlanmış şiir kitaplarındaki şiirlerden
yararlanılacaktır.
c. İnternette bulunan şiirler dikkate alınmayacak, kitapçılarda bulunan değişik basımlardaki şiirler
geçerli olacaktır. Gönderilen bestede kullanılan şiirin hangi kitaptan alındığı belirtilecektir.
(Ayrıntılı bilgi için şartnamenin sonundaki Ek: Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Kitapları İle İlgili
Bilgiler kısmına bakınız.)
d. Besteci, seçtiği şiiri istediği gibi kullanmakta özgürdür.
e. Besteci istediği ses rengini kullanmakta özgürdür.
f. Yapıtın süresi en fazla 6 dakika olmalıdır.
g. Yapıtta elektronikler kullanılamaz.

3. Katılma Koşulları
a. Yarışmaya her yaşta T.C. vatandaşı katılabilir. Ancak, seçici kurul üyeleri, Kansu ailesi bireyleri ve BESOM yönetim-denetim kurulları üyeleri yarışmaya katılamazlar.
b. Yarışmaya katılım ücreti her beste için ₺50’dir. Katılım ücreti BESOM’un Ziraat Bankası Beşevler
Şubesi’nde bulunan TR61 0001 0007 9951 7093 3250 01 IBAN numaralı hesabına yatırılıp,
ödemenin dekontu “BESOM Ulusal Beste Yarışması 2018 – Ad Soyad” açıklamasıyla
besomdernegi@gmail.com adresine gönderilecektir. BESOM’a üye bestecilerden, 2018 yılı
itibariyle ödenti borcu bulunmaması koşuluyla, yarışmaya katılım ücreti talep edilmez.
c. Yarışmaya katılacak yapıt, daha önce seslendirilmemiş, başka bir yarışmaya sunulmamış, ödül
kazanmamış, telif hakları satılmamış ve kimseye devredilmemiş olmalıdır.
d. Besteci, yarışmaya birden çok yapıtla katılabilir. Ancak her bestecinin en fazla iki yapıtı
ödüllendirilir.
e. Dereceye giren ve özendirme ödülü kazanan yapıtların CD, kaset, video-CD ve DVD yapma
hakları iki yıllığına BESOM’a ait olacaktır. Ödüllendirilen yapıtların notaları BESOM ya da Kansu
ailesi tarafından çoğaltılarak ilgili kuruluşlara dağıtılacak, ayrıca satışa da sunulabilecektir.
Böylesi bir durumda bestecilere ayrıca bir telif ödenmez.
f. Besteciler, ödül kazanan yapıtların sonraki seslendirmelerinde, program kitapçığı ve notlarında
yapıt adının yanı sıra, yapıtın bestelenme amacı ve kazandığı bu ödülün belirtilmesini sağlamayı
kabul ederler.
g. Yarışmacılar bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

4. Teslim Koşulları
a. Yarışmaya gönderilen notalar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza ve benzeri işaretler
bulunmayacak, her yapıta besteci tarafından rakam ve/veya harflerden oluşturulacak beş haneli
bir “rumuz” verilecektir.
b. Gönderilecek her yapıt için bir adet teslimat zarfı hazırlanacaktır. Teslimat zarfı üzerine, eserin
birinci sayfasının sağ üst köşesine ve CD’nin üzerine sadece bu rumuz yazılacaktır. Yarışmaya
birden çok yapıtla katılan besteciler her yapıt için farklı bir rumuz kullanacaklardır.
c. Teslimat zarfının içinde, gönderilecek yapıtın 8 nüsha spiralli olarak bilgisayarda yazılmış notası,
ayrıca bir CD içerisinde pdf ve midi biçimli dosyaları yer alacaktır.
d. Teslimat zarfının içerisinde ayrıca bir de kimlik zarfı yer alacaktır.
e. Zarfın içinde bestecinin nüfus cüzdanı fotokopisi; adresini, banka hesap numarasını (IBAN),
telefon ve e-posta adreslerini ve yapıtının rumuzunu içeren bir belge ile yapıtın 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun yapıt sahipliğini kabul eden ve işbu şartnameyi tüm maddeleriyle kabul ettiğini belirten ıslak imzalı ve tarihli bir taahhütname bulunacaktır.
f. Kimlik zarfı, kapağı yapıştırılmış olarak, teslimat zarfının içine yerleştirilecektir.
g. Bu kimlik zarfının üzerinde, bestecinin belirlediği rumuz ile III. BESOM ULUSAL BESTE YARIŞMASI ibaresi yazılı olacaktır. Standart mektup zarfı boyutundaki bu zarfın üzerinde, başkaca bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.
h. Hazırlanan teslimat zarfı aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir:

BESOM
III. BESOM ULUSAL BESTE YARIŞMASI
Tunalı Hilmi Caddesi No:114/43 06700-ANKARA
i. Yapıtlarda aranacak özellikler ve teslimatla ilgili şartnamede belirtilen koşullara uymayan
yapıtlar, yarışma dışı bırakılırlar.
j. Yarışmaya gönderilecek yapıtlar, 15 Aralık 2018 günü saat 17.00’ye kadar BESOM’a ulaştırılmış
olmalıdır. Teslimattaki olası gecikme ve kayıplardan BESOM sorumlu tutulamaz.
k. Dereceye giremeyen yapıtların kimlik zarfları açılmayacaktır. Sonuçların açıklanmasını izleyen
iki ay içinde bu zarflar sahipleri veya temsilcileri tarafından, daha önce BESOM’dan gelen alındı
belgesi ibraz edilerek ve seçilen rumuz belirtilerek geri alınabilir. İki aylık sürede geri alınmayan
katılımcı zarflarından BESOM sorumlu değildir.

5. Seçici Kurul:
Başkan ve üyeler:
Muammer Sun (Kurul Başkanı-Besteci)
Turgay Erdener (Besteci)
Tuncer Tercan (Şarkıcı)
Onur Türkmen (Besteci)
Hasan Uçarsu (Besteci)
Işık Kansu (Aile temsilcisi)

6) Seçici Kurul Çalışmaları
a. Yarışmaya katılan yapıtlar önceden incelemeleri için jüri üyelerine ulaştırılacak, jürinin
değerlendirme toplantısı 2019 yılı Ocak ayında BESOM tarafından belirlenecek günde Ankara’da
yapılacaktır.
b. İncelenmeye kabul edilen yapıtlar jüri tarafından amaca ve geçerli kompozisyon tekniklerine
uygunluk, özgünlük, biçim, müzikal ve söylem tutarlılığı gibi ölçütler üzerinden ilk değerlendirmeye tabi tutulur.
c. Seçici Kurul üyelerinden mazeret bildirerek değerlendirme toplantısına katılamayacağını beyan
eden olursa, en iyi bulduğu ilk beş yapıtın rumuzlarını yazılı olarak BESOM’a, jüri toplantısı günü
elde olacak biçimde göndermesi beklenir.
d. Her üye, final konserinde seslendirmeye değer bulduğu en fazla 10 yapıtı belirler. Finale kalan
yapıtların rumuzları, www.besomder.org internet sitesinde III. BESOM ULUSAL BESTE YARIŞMASI
başlığı altında duyurulacaktır.
e. Finale kalan yapıtlar, tarihi ve yeri BESOM ile Kansu ailesi tarafından belirlenecek final
konserinde seslendirilecek, jüri bu seslendirme sonunda ilk üç dereceye giren yapıtlarla
özendirme ödülüne (mansiyon) layık görülen dört yapıtı belirleyecektir. Dereceye giren ve
özendirme ödülüne layık görülen beş yapıta ait kimlik zarfları, rumuzlarına göre Yarışma
Sekreteryası tarafından seçici kurul üyeleri önünde açılarak, sonuç tutanaklara geçirilir.
f. Seçici kurul kararları kesindir, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

7) Yarışma Sekreteryası
Yarışma ve Seçici Kurul toplantısıyla ilgili çalışmalar, BESOM Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

8) Final Konseri
a. Final Konseri’nde, seçici kurul tarafından belirlenen yapıtlar ya finalistlerin kendi olanaklarıyla ve
kendilerinin belirledikleri ya da BESOM’un belirleyeceği şan solist(ler)i ve piyanist(ler) tarafından
seslendirilecektir.
b. Finale kalan bir eserin BESOM’un belirleyeceği şan solisti ve piyanist tarafından seslendirilmesi
isteniyorsa, finale kalan yarışmacı bu isteğini, ilan edilen konser tarihinden en geç 30 gün
öncesine kadar yarışma sekreteryasına e-posta veya telefon yoluyla bildirmek durumundadır.
c. Yukarıdaki maddede belirtilen sürenin ardından yapılan bildirimler dikkate alınmayacak ve buna
ek olarak finale kalan yapıt, final konserinde yarışmacının kendi olanakları ile de
seslendirilemezse değerlendirme sürecinin dışında bırakılıp ödüllendirilmeyecek, yarışmacıya eserinin sadece finale kaldığını belirtir bir belge BESOM tarafından düzenlenip iletilecektir.
d. Final konserinin görüntü ve ses kaydı BESOM tarafından yapılacaktır.
e. Final konserinin tarihi ve yeri daha sonra www.besomder.org internet sitesinde duyurulacaktır.

9. Ödüller:
1.lik Ödülü: ₺3000
2.lik Ödülü: ₺2000
3.lük Ödülü: ₺1000
Özendirme Ödülü (4 adet): ₺500

10. Sonucun Duyurulması:
Yarışmanın sonucu BESOM tarafından Final Konseri’nde Seçici Kurul toplantısının tamamlanmasının
ertesinde halka açıklanır.

Ek: Ceyhun Atuf Kansu’nun Şiir Kitapları İle İlgili Bilgiler
Ceyhun Atuf Kansu’nun şu an satışta bulunan kitapları şunlardır:
– Güneş Salkımı
– Halk Albümü
– Bir Kasabadan Resimler
– Kardeş Sofrası
Adları yukarıda verilmiş olan bu kitaplar Bilgi Yayınevi tarafından basılmış olup, Ceyhun Atuf
Kansu’nun yaşamı süresince kitaplaşmamış şiirlerinden oluşmaktadır. Kitapların edinilmesiyle ilgili
ayrıntılı bilgi Bilgi Yayınevi’nin aşağıda verilen iletişim bilgilerinden edinilebilir:

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:46/A Yenişehir-06420 / ANKARA
Telefon: +90 312 431 81 22
Belgegeçer: +90 312 431 77 58
E-posta: info@bilgiyayinevi.com.tr

Ceyhun Atuf Kansu’nun yaşamında yayımlanmış şiir kitaplarına ise ancak sahaflardan ulaşmak
mümkündür. Bu kitapların hangi sahaflarda bulunduğu ile ilgili bilgiye http://www.nadirkitap.com
sanal ağ sayfasından ulaşılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Kemal dedi ki:

    50 TL ödeyerek yarışmaya katılmak ne demek ? Böyle bir yarışma mantığı olabilir mi? Para dilenerek yapılacak yarışmada ise dağıtılan mansiyon ödülü 500 TL … Bu vakıf sanırım batıyor ve bir çeşit kurtarılma operasyonu… Verdiği his bu.

BİR YORUM YAZ